Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Dávame do pozornosti register účtovných závierok

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti ukladanie výročnej správy poskytovateľa sociálnej služby do verejnej časti registra účtovných závierok.

Bratislava - 22. mája 2020 - Povinnosť ukladať výročné správu o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby platí pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb ale aj  poskytovateľov sociálnych služieb, ktorými sú právnické osoby založené obcou alebo VÚC. Má ju teda aj verejný poskytovateľ sociálnej služby s právnou formou neziskovej organizácie, ktorej jediným zakladateľom je obec alebo VÚC.

Táto povinnosť sa ale nevzťahuje na verejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorou je obec, právnická osoba zriadená obcou ako rozpočtová organizácia a právnická osoba zriadená vyšším územným celkom ako rozpočtová organizácia.

Lehota na uloženia výročnej správy do verejného registra je 15. júl.

Blížiacu lehotu dávame do pozornosti samospráv najmä s ohľadom na požiadavky neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, týkajúcich sa dofinancovania sociálnej služby občanovi obcou, ak obec o poskytnutie služby neverejného poskytovateľa požiadala.

Výročná správa má obsahovať okrem ďalších predpísaných náležitostí akými sú ročná účtovná závierka, prehľad o príjmoch a výdavkoch a iné, aj informáciu o ekonomicky oprávnených nákladov na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok.

Viac informácií nájdete tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.