Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

COVID automat - pravidlá a výnimky zo zákazu vychádzania účinné od 29. apríla

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR Zdroj: MVSR

Napriek zlepšeniu pandemickej situácie  Slovenská republika nie je pripravená na zrušenie núdzového stavu, vláda ho predĺžila o ďalších 30 dní, teda až do uplynutia 28. mája 2021.  Novinkou je, že zákaz večerného vychádzania od 29. apríla 2021 platí až po 21. hodine.

Už druhý týždeň neplatí zákaz vychádzania pri návštevách maloobchodných predajní a prevádzok. Do prírody a na individuálnu rekreáciu možno cestovať aj medzi okresmi /s podmienkou, že do čierneho okresu - v 4. stupni varovania však aktuálne nie je žiadny okres -  je potrebný negatívny test nie starší ako 7 dní/. Zrušená je aj povinná práca z domu.

Otvoriť mohli múzeá, galérie, knižnice, zoologické, botanické záhrady podľa podmienok stanovených hygienikmi. Ďalšou významnou zmenou je otvorenie kurzov autoškoly, možnosť návštevy bohoslužieb, plavární a športovísk.

Detailné pravidlá pre otvorenie prevádzok či  realizáciu hromadných podujatí vrátane športu upravuje vyhláška úradu verejného zdravotníctva č. 196/2021. (PDF, 270 kB) Opatrenia týkajúce sa režimu vstupu do pracovísk a prevádzok nájdete vo vyhláške č. 187/2021. (PDF, 250 kB)

COVID AUTOMAT platný do 2. mája

Aktualizované rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti  na základe Covid automatu zverejňuje rezort zdravotníctva každý týždeň.

Čo je COVID AUTOMAT? (PDF, 1 MB)

3. stupeň varovania: okres Bánovce nad Bebravou, okres Bytča, okres Čadca, okres Dolný Kubín, okres Ilava, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levoča, okres Lučenec, okres Martin, okres Myjava, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Poltár, okres Poprad, okres Považská Bystrica, okres Púchov, okres Revúca, okres Senica, okres Snina, okres Stará Ľubovňa, okres Trenčín, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín,
2. stupeň varovania: okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Bratislava I. – V., okres Brezno, okres Detva, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Gelnica, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Kežmarok, okres Komárno, okres Košice I. – IV., okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Levice, okres Liptovský Mikuláš, okres Malacky, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Námestovo, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Prešov, okres Prievidza, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Šaľa, okres Senec, okres Skalica, okres Spišská Nová Ves, okres Stropkov, okres Svidník, okres Trebišov, okres Trnava, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zvolen,
1. stupeň varovania: okres Nitra, okres Nové Zámky, okres Sobrance, okres Topoľčany, okres Zlaté Moravce;. 
 

 

KEDY PLATÍ ZÁKAZ VYCHÁDZANIA

 • zákaz vychádzania platí od 5:00 do 1:00.
 • prísnejšie podmienky platia večer a v noci v čase od 21:00 do 1:00.

KTO NEPOTREBUJE TEST

 • osoba očkovaná mRNA vakcínou (napríklad Moderna, Pfizer/BioNtech), ak od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,
 • osoba očkovaná vektorovou vakcínou (napríklad AstraZeneca) a uplynuli 4 týždne po 1. dávke,
 • osoba očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia,
 • osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia nie staršie ako 90 dní; podľa vyhlášky ÚVZ SR pre vstup do prevádzok a priestorov zamestnávateľa stačí takýto doklad nie starší ako 180 dní,
 • osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 •  test pre vstup do prevádzok nepotrebujú ani seniori nad 65 rokov a osoby s určitým typom diagnóz; do práce však osoby nad 65 rokov, ak ešte pracujú, test potrebujú.

ZAMESTNANIE

 • home office už nie je povinný
 • čiernych (4. stupeň varovania) a bordových okresoch (3. stupeň varovania) platí test 7 dní, v červených (2. stupeň varovania) 14 dní a v ružových (1. stupeň varovania) 21 dní,
 • zamestnanci škôl a školských zariadení potrebujú najviac 7-dňový test bez ohľadu na zaradenie okresu. Vyžaduje sa aj potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.

PRÍRODA A ŠPORT

 • vychádzky v prírode a invididuálny šport možno absolvovať aj mimo okres od 5:00 do 20:00.
 • pribudla výnimka pre pobyt na exteriérovom alebo interiérovom športovisku,
 • na vycestovanie do prírody a športovanie nebude potrebný test v ružových, červených a bordových okresoch,
 • v čiernych okresoch sa vyžaduje aj negatívny výsledok testu nie starší ako 7 dní,
 • test na účel pobytu v prírode v čiernych okresoch nepotrebujú deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra.

CESTA DO ZAHRANIČIA

 • Naďalej platí celodenný zákaz vycestovať na zahraničnú rekreáciu,
 • Na iný účel platí výnimka na vycestovanie do zahraničia. Vyžaduje sa negatívny test a je potrebné sa hodnoverným spôsobom preukázať, že osoba nevycestovala do zahraničia na rekreáciu.

ŠKOLA

 • žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti (nie starší ako 7 dní),
 • Žiaci a poslucháči od druhého stupňa ZŠ potrebujú do školy a školského zariadenia negatívny test nie starší ako 7 dní. Okrem toho sa preukazuje negatívnym testom aj jeden zákonný zástupca.

KDE POTREBUJETE TEST

 
Negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní je potrebný na uplatnenie výnimky na cestu:
 
 V ČASE OD 5:00 DO 21:00:
 • cesta do zamestnania pre pracovníkov škôl a školských zariadení,
 • cesta do maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta (test nie je potrebný do obchodov a prevádzok na obstaranie nevyhnutných životných potrieb),
 • povolené hromadné podujatie,
 • pobyt v prírode a športovanie v čiernom okrese, 
 • cesta žiaka a poslucháča od 2. stupňa ZŠ do školy a školského zariadenia, test potrebuje aj jeden zákonný zástupca,
 • sprevádzanie dieťaťa a žiaka do zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokoch, MŠ a ZŠ,
 • cesta na orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku,
 • pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy,
 • cesta na najbližší zberný dvor,
 • plaváreň alebo iná umelá vodná plocha,
 • múzeum, galéria, knižnica, ZOO, botanická záhrada alebo iná obdobná inštitúcia,
 • individuálna rekreácia alebo rekreácia členov spoločnej domácnosti,
 • absolvovanie kurzu alebo skúšok v rámci autoškoly alebo vzdelávacieho strediska v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR.
 V ČASE OD 5:00 DO 1:00:
 • cesta do zamestnania (okrem pracovníkov škôl a školských zariadení), platnosť testu závisí od zaradenia okresu, 
 • cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť okrem rekreácie - potrebné je hodnoverným spôsobom preukázať, že osoba nevycestovala do zahraničia na rekreáciu,
 • cesta študentov VŠ niektorých ročníkov medicínskych a farmaceutických odborov do školy či výučbového zariadenia.

 KDE SA DOSTANETE AJ BEZ TESTU

 
VÝNIMKY V ČASE OD 5:00 DO 1:00 (TEDA AJ V ČASE ZÁKAZU NOČNÉHO VYCHÁDZANIA)
 • zdravotnícke zariadenie na účel neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, ako aj očkovanie vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
 • lekáreň,
 • starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
 • venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska,
 • cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti,
 • dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní,
 • pobyt v prírode držiteľa poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške ÚVZ SR.
 
VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA BEZ TESTU V ČASE OD 5:00 DO 21:00
 • obstaranie nevyhnutných životných potrieb (najmä potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogérie, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti a domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu a pobytu na športoviskách je možný aj mimo okres (v ružových, červených a bordových okresoch aj bez testu),
 • cesta na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
 • testovanie na ochorenie COVID-19 a očkovanie proti ochoreniu COVID-19,
 • pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
 • žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti,
 • cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku (dospelý sprevádzajúci však test potrebuje),
 • styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,
 • zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • zdravotná vychádzku do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti,
 • súdne pojednávanie,
 • cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska,
 • cesta na bohoslužbu alebo na účel individuálnej duchovnej starostlivosti.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.