Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Čerpanie fondov Európskej únie k 31. máju 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zdroj: MFSR

Ministerstvo financií SR zverejnilo informáciu o čerpaní prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov  III. programového obdobia 2014 - 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka) k 31. máju 2023.

Z celkového záväzku 10 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (14 503,19 mil. EUR) boli k 31.05.2023 schválené prostriedky vo výške 10 212,36 mil. EUR (za zdroj EÚ), čo predstavuje čerpanie na úrovni 70,41 %. 

Pre vyčerpanie celkovej alokácie zostáva vyčerpať na úrovni prijímateľov do 31.12.2023 a následne predložiť na EK  do konca apríla 2024 oprávnené výdavky v minimálnej výške 4 704,85 mil. EUR. Z toho najviac: OP Integrovaná infraštruktúra (2 117,69 mil. EUR), OP Kvalita životného prostredia (982,04 mil. EUR) a Integrovaný regionálny OP (850,99 mil. EUR). 

V roku 2021 boli Slovenskej republike pridelené prostriedky z iniciatívy REACT-EU, ktoré Európska komisia vyčlenila na podporu eliminovania dopadov pandémie. Celková dodatočná alokácia REACT-EU pre Slovenskú republiku (nezahŕňa alokáciu na Program rozvoja vidieka) predstavuje 722 252 577 EUR. K navýšeniu alokácií došlo v rámci OP Ľudské zdroje o 383 290 653 EUR, Integrovaného regionálneho OP o 235 782 984 EUR a OP Efektívna verejná správa o 103 178 940 EUR.  

Európska komisia v rámci schválených flexibilít umožnila presunutie nevyužitých zdrojov EŠIF na financovanie riešenia dopadov krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktoré je zabezpečené prostredníctvom troch operačných programov s celkovou presunutou alokáciou 315,16 mil. EUR (IROP 244,01 mil. EUR, OP ĽZ 41,25 mil. EUR a OP II 30 mil. EUR).  

Ďalšie informácie a grafy nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.