Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Často kladené otázky: Výzva na sociálne služby a jasle

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Dávame do pozornosti najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78.

V často kladených otázkach sa dozviete napríklad odpoveď na otázky:

  • Ak novovzniknutá nezisková organizácia môže byť oprávneným žiadateľom, akým spôsobom sa bude vyhodnocovať hodnotiace kritérium 4.3 Finančná udržateľnosť projektu, ktoré je súčasťou Prílohy_6b_Hodnotiace kritériá, tzn. ukazovatele hodnotenia finančnej situácie žiadateľa? V prípade, kedy novovzniknutá organizácia je založená v roku 2021 a nedisponuje žiadnou účtovnou závierkou.
  • Potrebujeme vyplniť formuláre pre finančnú analýzu, ale priamo sme ich nenašli ako príloha k výzve. Správne chápeme, že formuláre vyplnenie finančnej analýzy pre projekty v rámci tejto výzvy sú súčasťou Metodického usmernenia RO pre IROP č. 5 pre vypracovanie finančnej analýzy projektov?
  • Vo výzve sme nenašli, či sú nejaké obmedzenia pre dĺžku doby realizácie projektu. Správne chápeme, že v rámci výzvy nie je stanovená ani maximálna ani minimálna doba realizácie projektu?

Ďalšie otázky a odpovede nájdete TU.

Zdroj: mpsr.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.