Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Budúci týždeň bude rokovať Predsedníctvo a Rada ZMOS

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal rokovanie Predsedníctva a Rady ZMOS, ku ktorému máme potvrdenú účasť ministra financií SR Eduarda Hegera.

Predsedníctvo ZMOS
Jeho, v poradí 4. rokovanie sa uskutoční v utorok 30. júna 2020. Kľúčovými témami bude prerokovanie informácií z rokovaní ZMOS v aktuálnom období, navrhované a prijímané opatrenia za ZMOS, návrh Organizačného poriadku ZMOS a návrh Odmeňovacieho poriadku Kancelárie ZMOS, ale aj návrh zmeny organizačnej štruktúry Kancelárie ZMOS. Predsedníctvo ZMOS tiež prerokuje prípravu 31. snemu ZMOS, ale aj plnenie rozpočtu ZMOS za rok 2019 a návrh rozpočtu ZMOS na rok 2020 a príprava rokovania Rady ZMOS.

Rada ZMOS
V poradí 9. rokovanie Rady ZMOS sa uskutoční 30. júna 2020. Témy rokovania reagujú na viaceré aspekty činnosti miestnej územnej samosprávy, ale napríklad aj na prípravu 31. snemu ZMOS, ktorého pôvodný májový termín bol kvôli COVID-19 zrušený.

Po otvorení a voľbe návrhovej komisie Rada ZMOS vyhodnotí plnenie úloh z uznesení. Tento materiál uvedie riaditeľ sekcie ekonomiky Ladislav Adamovič. Predsedníčka a predsedovia odborných sekcií Rady ZMOS budú informovať o činnosti odborných sekcií a výsledkoch doterajších rokovaní. Programové vyhlásenie vlády SR 2020 – 2024 a jeho možné dopady na miestnu územnú samosprávu uvedie predseda ZMOS Branislav Tréger. Ten tiež predstaví informácie z rokovaní ZMOS v aktuálnom období. Výkonný podpredseda Milan Muška bude informovať o stave prípravy programového obdobia 2021 – 2027 a výkonný podpredseda Jozef Turčány bude informovať o aktuálnej situácii v odpadovom hospodárstve a návrhoch zmien v zákone o odpadoch. Materiál k príprave 31. snemu ZMOS a informáciu o činnosti Kancelárie ZMOS za prvý polrok 2020 predloží ústredný riaditeľ Kancelárie Michal Kaliňák. Ďalšími bodmi rokovania bude plnenie rozpočtu ZMOS za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020, ktorý uvedie riaditeľ sekcie ekonomiky Ladislav Adamovič. Výkonní podpredsedovia následne predložia vyhodnotenie plnenia priorít 30. snemu ZMOS a predseda ZMOS Branislav Tréger predstaví návrh harmonogramu zasadnutí Predsedníctva ZMOS a Rady ZMOS na 2. polrok 2020. Po týchto bodoch bude nasledovať rôzne, diskusia a záver rokovania.

Rokovanie Predsedníctva aj Rady ZMOS sa uskutočnia priestoroch hotela Patria na Štrbskom Plese.

 

Viac informácií nájdete na internetovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.