Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Blíži sa uzávierka I. kola výzvy na podporu kybernetickej bezpečnosti v podsektore verejnej správy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 15. augusta 2021 – Rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie informuje o blížiacej sa uzávierke I. hodnotiaceho kola výzvy z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s názvom „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“. Výzva je otvorená, v indikatívnej výške finančných prostriedkov 5 miliónov eur a aktuálne prebieha I. hodnotiace kolo výzvy, ktoré má uzávierku 6. septembra 2021.

V rámci vyhlásenej dopytovo-orientovanej výzvy z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s názvom „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“ v celkovej alokácii 5 miliónov eur je možné v I. hodnotiacom kole výzvy predložiť žiadosť na zvýšenie kvality kybernetickej a informačnej bezpečnosti inštitúcií štátnej a verejnej správy, ako aj vyšších územných celkov a miest mimo bratislavského kraja.

Výzva je otvorená, v indikatívnej výške finančných prostriedkov 5 miliónov eur a aktuálne prebieha I. hodnotiace kolo výzvy, ktoré má uzávierku 6. septembra 2021.

V rámci žiadostí budú podporené riešenia:

  1. governance informačnej a kybernetickej bezpečnosti (IB a KyB) a bezpečnostnú dokumentáciu v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a zákonom o ITVS,
  2. riadenie aktív, hrozieb a rizík, t.j. inventarizácia aktív, klasifikácia a kategorizácia aktív, spolu s vykonaním analýzy rizík a analýzy dopadov a následným formalizovaným riadením identifikovaných rizík.

Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy, ministerstvá a podriadené organizácie), subjekty verejnej správy, vyššie územné celky a obce so štatútom mesta  mimo bratislavského kraja. V prípade ostatných subjektov verejnej správy, vyšších územných celkov a miest je potrebná približne päťpercentná miera spolufinancovania.

Na základe vyššie uvedeného si dovoľuje ministerstvo vyzvať potenciálnych žiadateľov, aby sa efektívne  rozhodli zapojiť do vyhlásenej výzvy a predložili žiadosť. Pri predložení žiadosti je zároveň nevyhnutné postupovať podľa stanovených podmienok poskytnutia príspevku výzvy.

Viac informácií o dopytovej výzve TU 

Zdroj: mirri.gov.sk

Súvisiace oznamy ZMOS: Výzva na podporu kybernetickej bezpečnosti v podsektore verejnej správy


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.