Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Agenda 2030: SR má problémy s kvalitou ovzdušia aj nízkou mierou recyklácie

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

 Bratislava 10. augusta (TASR) - Slovensko má v súčasnosti problém s kvalitou ovzdušia, nízkou mierou recyklácie aj ochranou ekosystémov. Environmentálne problémy majú vplyv na ekonomiku, zamestnanosť a komfort života občanov. Vyplýva to zo Správy o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030 zverejnenej v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

      Výzvou je podľa Agendy 2030 znečistenie ovzdušia, ktoré je na SR väčšie ako priemer Európskej únie (EÚ). Pod priemerom je aj miera recyklácie komunálneho odpadu. "Slovensko má v obehovej ekonomike veľké rezervy," konštatuje sa v správe. Pripomína tiež, že znečistenie z poľnohospodárstva a environmentálne záťaže sú problémom pre vody a pôdy.
      Agenda 2030 poukazuje aj na negatíva v oblasti udržateľnej mobility, a to vysoký investičný dlh do infraštruktúry verejnej osobnej dopravy či chýbajúce a neprepojené cyklocesty vo väčšine miest. Nedostatkom je aj prístup k dostupnej energii a s tým súvisiaca vysoká miera energetickej chudoby, a tiež prístup k pitnej vode a sanitácii.
      Správa o dosiahnutých výsledkov zároveň oceňuje schválenie Envirostratégie 2030 a Nízkouhlíkovú stratégiu rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, taktiež aj prípravu Národného lesníckeho programu SR 2021-2030.
      "Viditeľný je aj posun k strategickému plánovaniu v oblasti adaptácie, posun v adaptačnej politike smerom ku komplexnému hospodáreniu s vodou v krajine. Na úrovni samospráv, na úrovni vyšších územných celkov a krajských miest sa pripravujú plány udržateľnej mobility," uvádza sa v správe.
      Medzi hlavné výzvy Agendy 2030 v oblasti životného prostredia patrí napríklad podpora strategických plánov na úrovni regiónov, zabezpečenie prístupu k cenovo dostupnej mobilite, energii, pitnej vode a sanitácii, adaptácia krajiny na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, zníženie znečistenia a kontaminácie životného prostredia a zastavenie poklesu biodiverzity.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.