Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

34. snem Združenia miest a obcí Slovenska bol aj o oceňovaní samospráv

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 31. mája 2023 - Počas 34. snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý sa konal  23. - 24. mája 2023  v Národnom tenisovom centre v Bratislave, partneri ZMOS, VÚB Banka, a.s.  a Komunálna poisťovňa, a.s., počas galavečera ocenili nominované samosprávy za ich výnimočné aktivity pre svojich obyvateľov v troch kategóriách.

Komunálna poisťovňa, a.s. už tradične aj tento rok odovzdala svoje ocenenie. Záleží jej na kvalitnom živote občanov v lokálnych komunitách, ktorými samosprávy jednoznačne sú. Tento rok ocenenie získala Nadácia pre deti Slovenska za projekt Spojme hlavy, pričom ocenenie za nadáciu prevzal Ondrej Gallo. Za Komunálnu poisťovňu, a.s. odovzdala ocenenie predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka Komunálnej poisťovne Slávka Miklošová.

Ďalší významný partner ZMOS, ktorým je VÚB Banka, a.s.  počas slávnostného galavečera odovzdala ocenenie trom samosprávam vo vybraných kategóriách, ktorými sú:
1. SMART - inteligentné a inovatívne riešenia
2. GREEN - podpora a ochrana životného prostredia
3. COMMUNITY - oblasť týkajúca sa podpory rozvoja komunity, sociálnej pomoci a humanitárneho činu.

V prvej kategórií SMART boli tento rok do užšieho výberu nominované samosprávy:

  • Mesto Prešov za  realizáciu viacerých zaujímavých projektov na zlepšenie klímy, životného prostredia, dopravy a energetickej úspory čím prispelo k transformácií smart mesto. Pričom hlavnou motiváciou je pre Prešov zlepšiť kvalitu života svojich obyvateľov. Jednou z významných investícií mesta bola napríklad výstavba mestského cintorína, koncipovaného ako mestský park, mesto taktiež za posledné roky zrealizovalo viacero zateplení mestských bodov, čím výrazne zlepšilo ich energetickú úsporu, vytvorilo a revitalizovalo viacero verejných zelených priestranstiev, inštalovalo nabíjacie stanice pre elektromobily, postupne dobudováva cyklotrasy a modernizuje verejnú dopravu.
  • Mesto Senec, pretože ako jedna z prvých samospráv na Slovenku začala reálne zaoberať triedením kuchynského odpadu prostredníctvom zberných nádob a to najskôr formou pilotného projektu vo vybraných lokalitách a neskôr na celom území mesta. Za posledné roky postupne zrekonštruovala, zmodernizoval a zateplila všetkých jedenásť školských zariadení, ktorých je zriaďovateľov, pustila sa do rozsiahleho projektu budovania cyklotrás na celom území mesta, celoročne sa zaoberá motivovaním detí a rodičov, aby využívali ekologickejšie spôsoby dopravy do školských zariadení ako bicykle či kolobežky, pričom postupne dobudováva na celom území mesta inteligentné stojiská na tieto dopravné prostriedky, vybudovala dobíjacie stanice pre elektromobily, zmodernizovala tiež napríklad verejné osvetlenie.
  • A Teplička nad Váhom za viacero inovatívnych riešení pre obec bohaté skúsenosti. Za posledné roky  pre  obyvateľov  tejto samosprávy  vybudovala  stojiská pre veľkoobjemové kontajnery s integrovaným systémom merania napĺňania a s automatickým hlásením stavu zbernej spoločnosti, atletickú dráhu pri futbalovom ihrisku slúžiacu pre verejné športové aktivity, detské ihrisko vybudované výlučne s prírodných materiálov, zmodernizovala interiér materského centa, zabezpečila bezkľúčový   vstup do miestneho bytového domu, zmodernizovala stravovací systém v školskej jedálni pre žiakov a zamestnancov školského zariadenia, vybudovala ohrev teplej vody pre miestny športklub prostredníctvom slnečných kolektorov, dokončila realizáciu lávky spájajúcej obec s mestom nielen pre peších, ale aj pre cyklistov, zmodernizovala osvetlenie obecného úradu. Môžeme povedať, že táto samospráva je príkladom, ako sa dá aplikovať inovatívne a inteligentné riešenia pre obyvateľov s rozumom.

V tejto kategórii nakoniec víťazné ocenenie získala obec Teplička nad Váhom.

Druhou oblasťou, v ktorej boli nominované samosprávy, bola oblasť GREEN.

  • Tu ako prvá bola nominovaná obec Biely Kostol, že  v rámci národného projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry do ktorej sa obec zapojila ešte v roku 2020 bolo v obci vysadených 101 nových stromov a to na rôznych miestach. Cieľom projektu bolo zachovanie biodeverzity a ekosystému v tejto lokalite a v neposlednom rade budú stromy prispievať nielen k zadržiavaniu vody a znižovaniu teplotnej záťaže, prispejú tiež k celkovému skrášleniu prostredia samosprávy.
  • Druhou nominovanou bola obec Kokava nad Rimavicou za realizáciu mnohých malých alebo  stredne veľkých projektov zameraných na revitalizáciu, zvýšenia zelene a ochrany prírody a zvýšenie kvality života obyvateľov v obci. Spomenieme vybudovanie kompostérov pre domácnosti v obci, dobudovanie zberného dvora či rekonštrukciu prameňov prírodných vôd. Revitalizácia vonkajších priestranstiev, detských ihrísk a skrášlenie parkov tiež prispeli k zlepšeniu kvality života obyvateľov.
  • A treťou nominovanou bola naša veľká obec Smižany, pretože dlhodobo vytvára realizuje viaceré zelené projekty pre všetky vekové kategórie obyvateľov tejto veľkej obce. Od revitalizácie detských ihrísk výsadby zelene a zatraktívnenia vonkajších priestorov pre plnohodnotné trávenie voľného času detí a rodín. Spomenieme však jeden zaujímavý projekt ešte z roku 2021, kedy sa s jeho realizáciou začalo a to obnova kalvárie. Dosiahnutie cieľa obnovy kalvárie bolo predovšetkým realizovať práce na jednotlivých zastaveniach - oprava omietky, doplnenie spevnených plôch, chýbajúcich kameňov, očistenie. Zámerom obce bolo tiež umiestnenie prvkov drobnej architektúry (lavičky a smetné koše) aby sa umožnilo návštevníkom sa na chvíľu zastaviť, sadnúť si a oddýchnuť si. Rovnako bolo doplnené solárne osvetlenie, ktorým sa osvetlili jednotlivé zastavenia, kríže a kaplnku. Týmto sa dosiahlo zvýšenie bezpečnosti danej lokality zníženie energetickej záťaže ako aj vytvorenie pekného svetelného efektu.

V tejto kategórii víťazstvo získala obec Kokava nad Rimavicou.

Tretia kategória COMMUNITY predstavila taktiež tri nominácie.

  • Ako prvé mesto Humenné, za za dlhodobú prácu s utečencami (utečenecký tábor v Humennom funguje už mnoho rokov - zariadenie je v prevádzke od roku 2006. Doposiaľ jeho bránami prešlo asi 6-tisíc žiadateľov o azyl. Ide o areál bývalých vojenských kasární.) a aj keď je zariadenie pod vedením Ministerstva vnútra, je to práve miestna samospráva, ktorá dlhodobo na svojom území vytvára podmienky pre spoluprácu. Podobne to bolo aj v čase začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine, kde samospráva aktívne spolupracovala a zabezpečovala sociálny rozmer pri poskytovaní pomoci odídencom z UA. Mesto Humenné však realizuje aj mnohé ďalšie projekty v sociálnej sfére. Pravidelne organizuje kultúrne, spoločenské a športové podujatia pri ktorých majú možnosť stretávať sa mladý ľudia so seniormi, spája komunity a vytvára priestor na zachovanie tradícií rusínskej menšiny žijúcej v meste. Je to samospráva plná života a otvorená pre všetkých.
  • Druhou nominovanou bola obec Betlanovce za niekoľko už zrealizovaných a niekoľko aktuálne realizovaných zaujímavých projektov, ktorých cieľom bolo a je zlepšiť kvalitu života obyvateľov, spájať komunitu a vytvárať lepšie podmienky pre život v obci. Na prvom mieste treba spomenúť od roku 2022 realizovaný projekt vybudovania prístupu k pitnej vode v miestnej rómskej komunite, čím sa zvyšuje kvalita života obyvateľov, zlepšuje sa tiež bývanie, hygiena a zdravotný stav tejto marginalizovanej skupiny. Súčasne realizáciou projektu obec aktívne vytvára podmienky pre ich integráciu a spolupodieľanie sa na živote a chode celej obce. Krásnym projektom na podporu zdravšieho životného štýlu obyvateľov obce je tiež nedávna realizácia vonkajšieho fitness ihriska slúžiaceho mladým i starším obyvateľom obce s možnosťou spoločného trávenia voľného času všetkých vekových kategórií.
  • A treťou nominovanou v tejto kategórii bola tento rok nominovaná obec Zubrohlava za realizáciu zaujímavého projektu, prostredníctvom ktorého spája seniorov s mladými. Ešte v roku 2020 obec, ktorá má približne 2300 obyvateľov a väčšina z nich sú mladí ľudia do 40 rokov, začala s projektom pravidelných stretnutí mladých so seniormi. Vekovo rozdielne generácie sa tak cez rôzne aktivity mali a stále majú možnosť učiť jedny od druhých. Seniorská časť obyvateľov učí mladú generáciu rokmi overené recepty, rozpráva o tradíciách a živote na dedine. Mladá generácia na oplátku radí seniorom s technológiami, ktoré sú im bližšie. Toto priateľské spájanie generácií prináša potešenie a úžitok všetkým a prispieva k vytváraniu priateľstiev.

Tu víťazné ocenenie získalo mesto Humenné.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.