Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Smernica pre výkon finančnej kontroly

Kategória: Smernice Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Smernica pre výkon finančnej kontroly je spracovaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na poslednú novelizáciu zákona č. 357/2015 Z. z. – zákonom                 č. 39/2022 Z. z. s účinnosťou od 1. 3. 2022 (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“) a metodického usmernenia sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR k finančnej kontrole a pomôcky pre tvorbu smernice MF/013837/2020-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona o finančnej kontrole a audite v platnom znení  pre podmienky orgánu územnej samosprávy, ktorým je ..................... .

Článok I.

Definovanie základných pojmov

1. Finančným riadením sa rozumie súhrn postupov orgánu verejnej správy pri riadení rizík, zodpovednom plánovaní, rozpočtovaní, použití, poskytovaní, účtovaní, výkazníctve verejných financií, finančnej kontrole a audite, ktorého cieľom je hospodárne, efektívne, účinné a účelné využívanie verejných financií.

2. Finančnou kontrolou sa rozumie súhrn činností zabezpečujúcich overovanie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.

3. Finančnou operáciou alebo jej časťou je výlučne príjem, poskytnutie alebo použitie verejných financií hotovostne alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.

4. Časťou finančnej operácie je súvisiaca operácia, ktorá nadväzuje na predošlú finančnú operáciu s charakterom podľa Čl. I. ods. 3 tejto smernice.

5. Verejnými financiami sú:

 • finančné prostriedky podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“),
 • finančné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
 • finančné prostriedky z rozpočtov členských štátov Európskej únie,
 • finančné prostriedky z rozpočtov iných ako členských štátov Európskej únie určené na financovanie alebo spolufinancovanie programov Európskej únie,
 • vlastné finančné prostriedky osoby určené na financovanie spoločných programov realizovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná alebo určené na spolufinancovanie programov Európskej únie.

6. Povinnou osobou sa rozumie:

 • orgán verejnej správy, jeho vnútorný organizačný útvar a osoba, ak sa u nich vykonáva alebo sa má vykonať administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste, vnútorný audit alebo vládny audit.

7. Prizvanou osobou je zamestnanec iného orgánu verejnej správy, zamestnanec právnickej osoby, iná fyzická osoba, ak ich orgán verejnej správy prizval na vykonanie administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej kontroly na mieste.

8. Zamestnancom je fyzická osoba v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu definovaná v Organizačnom poriadku alebo osoba vykonávajúca prácu mimo pracovného pomeru (teda dohodár).

9. Hospodárnosťou sa rozumie vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu.

10. Efektívnosťou sa rozumie najvýhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými financiami a dosiahnutými výsledkami.

11. Účinnosťou sa rozumie plnenie určených cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov vzhľadom na použité verejné financie.

12. Účelnosťou sa rozumie vzťah medzi určeným účelom použitia verejných financií a skutočným účelom ich použitia.

Čl. II.

Cieľ finančnej kontroly

1. Cieľom smernice je objasniť proces vykonávania finančnej kontroly na všetkých finančných operáciách alebo ich častiach vo všetkých stupňoch riadenia podľa Organizačného poriadku ........, resp. kompetenčného poriadku/podpisového poriadku (ak sú k dispozícii).

2. Cieľom finančnej kontroly (pozn.: ciele sú priamo definované v § 6 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z.) je zabezpečiť najmä:

 1. dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti,
 2. dodržiavanie rozpočtu orgánu verejnej správy,
 3. dodržiavanie zákona č. 357/2015 Z. z., všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, osobitných predpisov, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov alebo vnútorných predpisov,
 4. dodržiavanie uzatvorených zmlúv orgánom verejnej správy,
 5. dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií,
 6. správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, spoľahlivosť výkazníctva,
 7. ochranu majetku v správe alebo vo vlastníctve orgánu verejnej správy,
 8. predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam,
 9. včasné a spoľahlivé informovanie štatutárneho orgánu verejnej správy o úrovni hospodárenia s verejnými financiami a o vykonávaných finančných operáciách alebo ich častiach,
 10. overovať plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených administratívnou finančnou kontrolu alebo finančnou kontrolou na mieste a na odstránenie príčin ich vzniku,
 11. overovať ďalšie skutočnosti súvisiace s finančnou operáciou alebo jej časťou a finančným riadením.

Čl. III.

Finančné operácie

1. V našom subjekte územnej samosprávy ..................... sa najčastejšie vyskytujú tieto finančné operácie alebo ich časti, a to (pozn.: uvedené sú ako príklad):

-       Príjem prostriedkov v hotovosti a bezhotovostne:

Administratívny príjem, poplatok do pokladnice,

Dobropis, odberateľská faktúra hradená bezhotovostne,

.....................

.....................

.....................,

-       Výdavky hotovostné a bezhotovostné:

.....................

.....................

.....................

-       Poskytnutie verejných prostriedkov:

Dotácie právnickým osobám,

Dotácie fyzickým osobám – podnikateľom,

Finančné výpomoci,

Návratné zdroje financovania,

.....................

-       Právny úkon a jeho zmeny a dodatky:

Pracovná zmluva,

Nájomná zmluva,

Odberateľská zmluva,

Dodávateľská zmluva,

Kolektívna zmluva,

Kúpna zmluva,

Cestovný príkaz,

.....................

-       Iné úkony majetkovej povahy:

Vyhlásenie verejného obstarávania,

Náhrady škody,

Zaradenie a vyradenie majetku,

Vecné bremeno,

.....................

2. Predmetné finančné operácie sa overujú finančnou kontrolou podľa Čl. IV. ods. 1 tejto smernice.

 

Čl. IV

Finančná kontrola

1. Finančná kontrola sa vykonáva ako:

 • základná finančná kontrola,
 • administratívna finančná kontrola a
 • finančná kontrola na mieste.

2.  Za výkon finančnej kontroly vnútri organizácie zodpovedá štatutárny orgán .................. .

3. Finančná kontrola sa zameriava na ciele, ktoré stanovuje Čl. II. tejto smernice. Za ciele finančnej kontroly zodpovedajú v rámci základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly zamestnanci

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.