Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Smernica o vedení účtovníctva

Kategória: Účtovníctvo Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v spojení so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. pre rok 2023.

Na túto smernicu nadväzuje Smernica – Obeh účtovných dokladov.

Článok 1

Spôsob vedenia účtovníctva

1.1. Účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Organizačné zložky účtovnej jednotky tvoria (pozn.: vypustí sa v prípade ich neexistencií):

  • hospodárske strediská,
  • preddavkové organizácie alebo
  • .......... .

1.2. Účtovným obdobím našej účtovnej jednotky je vždy kalendárny rok (od 1.1. do 31.12.).

1.3. Účtovná jednotka vedie účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku v peňažných jednotkách meny euro.

1.4. Účtovná jednotka vedie účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku v štátnom jazyku.

1.5. Prenos účtovného záznamu musí účtovná jednotka zabezpečiť pred jeho zneužitím, poškodením, zničením, neoprávnenými zásahmi doň a neoprávneným prístupom k nemu.

Článok 2

Účtový rozvrh

2.1. Účtový rozvrh zostavuje účtovná jednotka podľa § 13 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. Účtový rozvrh, uvedený v prílohe č. 4 smernice, obsahuje používané:

  • syntetické účty,
  • analytické účty,
  • podsúvahové účty.

2.2.Účtový rozvrh sa v priebehu účtovného obdobia môže dopĺňať podľa potrieb účtovnej jednotky. Pokiaľ nedochádza k prvému dňu účtovného obdobia k zmene účtového rozvrhu, ktorý bol platný v predchádzajúcom účtovnom období, môže postupovať účtovná jednotka podľa tohto účtového rozvrhu aj v nasledujúcom účtovnom období.

Účtovná jednotka nesmie účtovať na účtoch, ktoré nie sú v účtovom rozvrhu a zároveň     zriaďovať účty mimo účtových kníh.

2.3.Pri vytváraní analytických účtov sa zohľadňujú tieto hľadiská:

-        členenie majetku podľa druhu, hmotne zodpovedných osôb a miesta jeho umiestnenia, ak sa nevedie analytická evidencia; osobitne sa sleduje majetok poskytnutý účtovnej jednotke na zabezpečenie jej pohľadávky a cenné papiere v umorovacom konaní,

-        členenie majetku podľa doby použiteľnosti na dlhodobý majetok a krátkodobý majetok,

-        členenie pohľadávok a záväzkov podľa dohodnutej doby splatnosti a zostatkovej doby splatnosti,

-        členenie podľa jednotlivých dlžníkov alebo rovnorodých skupín dlžníkov, ak sa nevedie analytická evidencia,

-        členenie podľa jednotlivých veriteľov alebo rovnorodých skupín veriteľov, ak sa nevedie analytická evidencia,

-        členenie podľa jednotlivých subjektov verejnej správy a podľa druhu transferov na bežné a kapitálové transfery prijaté a poskytnuté transfery podľa subjektov súhrnného a konsolidovaného celku, ak sa nevedie analytická evidencia,

-        členenie na menu euro a cudziu menu podľa zákona o účtovníctve,

-        členenie podľa položiek konsolidovanej a súhrnnej účtovnej závierky vrátane požiadaviek na zostavenie konsolidovaných a súhrnných poznámok,

-        členenie podľa rozpočtovej klasifikácie, podľa zdrojov a programov, ak sa nevedie analytická evidencia,

-        členenie podľa charakteru činnosti,

-        členenie podľa požiadaviek na vyčíslenie základu dane jednotlivých daní, ak sa nevedie analytická evidencia,

-        členenie na účely podľa osobitných predpisov a tiež aj

-        členenie z hľadiska potrieb finančného riadenia účtovnej jednotky, iné hľadiská členenia podľa potrieb účtovnej jednotky.

2.4.Na podsúvahových účtoch v účtových skupinách 75 až 79 sa sledujú skutočnosti, o ktorých sa neúčtuje v účtovných knihách a ktoré sú podstatné na posúdenie majetkovoprávnej situácie účtovnej jednotky a jej ekonomických zdrojov, ktoré možno využiť. Na podsúvahových účtoch sa v našej organizácii sledujú (pozn.: je vhodné upraviť):

-        prenajatý majetok,

-        majetok prijatý do úschovy,

-        zásoby prijaté na spracovanie,

-        prísne zúčtovateľné tlačivá (poukážky, kultúrne poukazy, pokutové bloky, sociálne poukážky a podobne),

-        materiál v skladoch civilnej ochrany a ostatný materiál špecifického použitia,

-        odpísané pohľadávky a

-        drobný hmotný majetok a drobný nehmotný majetok.

Článok 3

Zoznam účtovných kníh, číselných znakov, symbolov a skratiek

3.1. Zoznam účtovných kníh:

-        denník – v ktorom sa účtovné zápisy usporadúvajú z časového hľadiska (chronologicky), ktorým sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období,

-        hlavná kniha – v ktorej sa účtovné zápisy usporadúvajú z vecného hľadiska (systematicky), ktorou sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na príslušné účty majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, nákladov a výnosov v účtovnom období roka 202x.

3.2. Pomocné účtovné knihy predstavujú:

     -  kniha faktúr,

     -  pokladničná kniha,

     -  evidencia cenín/stravných platobných kariet,

     -  saldokonto .... (pozn.: určí si účtovná jednotka podľa uváženia a vlastnej praxe).

3.3.V hlavnej knihe musia byť zaúčtované všetky účtovné prípady, o ktorých sa účtovalo v denníku.

3.4.Spôsob vedenia účtovných kníh: výpočtovou technikou s použitím programu ..........

3.5. Zoznam číselných znakov, symbolov a skratiek je prílohou predpisu.

3.6. Účtovné doklady sa musia dôsledne číslovať. Účtovné doklady musia obsahovať náležitosti podľa § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Predpokladom zaistenia preukázateľnosti účtovníctva sú dokladové rady. Pre každý druh dokladu je stanovený samostatný číselný rad, ktorý je prílohou predpisu.

Článok 4

Deň uskutočnenia účtovného prípadu

Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je najmä deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku, platbe záväzku, inkasu pohľadávky, započítaniu pohľadávky, prijatiu a odovzdaniu majetku do správy, prevodu správy majetku, poskytnutiu preddavku alebo prijatiu preddavku, prevzatiu dlhu, výplate hotovosti alebo prevzatiu hotovosti, nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov v cudzej mene, papierov na účet, dohodnutiu a vyrovnaniu obchodu s cennými papiermi alebo devízami, splneniu dodávky, zisteniu manka, schodku majetku, prebytku majetku alebo škody na majetku, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a k ďalším skutočnostiam vyplývajúcim z osobitných predpisov alebo vnútorných podmienok ú

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.