Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti

Kategória: Smernice Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Zjednodušená smernica je spracovaná na podmienky subjektu územnej samosprávy v súlade s ustanovením § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) s prílohovou časťou pre samosprávu a hlavného kontrolóra (zodpovednú osobu).

Článok I
Úvodné ustanovenia, pôsobnosť smernice

1. Cieľom tejto smernice je upraviť podrobnosti pri prijímaní, preverovaní, spracúvaní osobných údajov a oboznamovaní o výsledku oznámení o protispoločenskej činnosti podľa zákona v podmienkach subjektu územnej samosprávy ........... . 

2. Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov (ďalej len „zamestnanci“) a jej zriadených organizácií, a to ......... .

3. Oznámenie je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

4. Na doplnenie/zváženie: Táto smernica je účinná a záväzná aj pre organizácie v zakladateľskej pôsobnosti, a to ........ (pozn.: zákon umožňuje rozšíriť pôsobnosť protispoločenskej činnosti aj na obchodné spoločnosti – založené spoločnosti mesta, mestskej časti alebo vyššieho územného celku).

Článok II

Zodpovedná osoba – hlavný kontrolór

1. Úlohy zodpovednej osoby podľa zákona plní výlučne hlavný kontrolór (pozn.: vhodné špecifikovať detailnejšie).

2. Táto osoba plní úlohy zodpovednej osoby aj vo vzťahu k zriadeným/založeným organizáciám v pôsobnosti územnej samosprávy.

3. Zamestnanci sú oboznámení s touto skutočnosťou, ktorá im bude riadne a nonstop zverejnená dostupným spôsobom – intranet, nástenka, e-mail, spoločné porady, webové sídlo a podobne.

Článok III
Podávanie oznámení hlavnému kontrolórovi, kontakty

1. Oznamovateľom je zamestnanec – fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobila oznámenie hlavnému kontrolórovi.

2. Oznámenie možno podať písomne, a to osobne alebo prostredníctvom poštovej prepravy prípadne elektronickou poštou alebo osobne hlavnému kontrolórovi (adresa ......, poschodie ....., číslo dverí .....).

3. Písomné oznámenie má byť podané v uzatvorenej obálke na adresu hlavného kontrolóra s uvedením zodpovednej osoby a slova „Neotvárať“.

4.   Elektronické oznámenie môže byť podané cez elektronickú e-mailovú adresu hlavného kontrolóra, a to ......... (pozn.: vhodné špecifikovať podľa vlastného uváženia a podľa funkčného úväzku kontrolóra, resp. možností spojenia).

 

Článok IV
Preverovanie oznámení, evidencia oznámení

1. Zodpovedná osoba je povinná preveriť a vybaviť oznámenie tak, aby zistila skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.

2. Pokiaľ oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu orgánu, zodpovedná osoba oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárny orgán s informáciami uvedenými v oznámení a umožní im vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci.

3. V prípade, že z obsahu oznámenia, alebo z informácií, ktoré sú obsahom oznámenia, možno vyvodiť totožnosť oznamovateľa oznámenia, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárny orgán neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie oznámenia.

4. O výsledku preverenia oznámenia spíše zodpovedná osoba výstup, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ oznámenia a zároveň uvedie zistené skutočnosti,         t. j. skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. 

5. Zodpovedná osoba je povinná písomne oboznámiť oznamovateľa oznámenia s výsledkom jeho preverenia a s opatreniami, ak

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.