Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Pracovná zmluva hlavného kontrolóra obce

Kategória: Pracovné právo Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Hlavného kontrolóra obce volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Po zvolení mu vzniká nárok na uzatvorenie pracovnej zmluvy s obcou, pričom pracovnú zmluvu v mene obce podpisuje starosta.

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra obce je ukončené úplné minimálne stredné vzdelanie.

Hlavný kontrolór obce vykonáva svoju funkciu v pracovnom pomere a považuje sa za ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak.

Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, pričom jeho dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby hlavného kontrolóra.

Starosta je povinný so zvoleným hlavným kontrolórom uzatvoriť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

Doba trvania pracovného pomeru predstavuje funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré je šesťročné. Funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je uvedený ako deň nástupu do práce. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká:

 1. vzdaním sa funkcie,
 2. odvolaním z funkcie,
 3. uplynutím jeho funkčného obdobia,
 4. smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
 5. dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
 6. dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
 7. dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Dňom zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká aj jeho pracovný pomer.

Hlavnému kontrolórovi prináleží plat vo výške, ktorej výpočet je uvedený v § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a fakultatívne mu obecné zastupiteľstvo môže schváliť aj mesačnú odmenu až do výšky 30 % z jeho mesačného platu.

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor pracovnej zmluvy hlavného kontrolóra obce. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

PRACOVNÁ ZMLUVA

uzatvorená podľa § 42 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) a ďalších súvisiacich predpisov

medzi

Obec:          ...............................................................................                 

So sídlom:   ...............................................................................         

IČO:            ...............................................................................                  

Zastúpená starostom obce: ............................................................

(ďalej len „Zamestnávateľ“)

a

Meno a priezvisko, titul:  ............................................................        

Adresa trvalého pobytu:  ............................................................   

Dátum narodenia:           ............................................................        

(ďalej len „Zamestnanec“)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení:

Článok I
Úvodné ustanovenia

 1. Táto pracovná zmluva medzi Zamestnávateľom a Zamestnancom sa uzaviera na základe uznesenia obecného zastupiteľstva evidovaného pod číslom xx/20xx zo dňa ............ 20XX (ďalej len „Uznesenie“) a podľa zákona Zákonníka práce v nadväznosti na ustanovenia § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 69/1990 Zb.“) a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 552/2003 Z. z.“).
 2. Pracovné zaradenie Zamestnanca: hlavný kontrolór obce.
 3. Popis pracovnej pozície: výkon kontrolnej činnosti podľa ustanovenia § 18d ods. 1 v súlade s ustanovením § 18d ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. pri rešpektovaní práv a povinností podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok II

Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy

 1. Hlavný kontrolór je v postavení ostatného vedúceho Zamestnanca, ktorého pracovný pomer vzniká dňom ...... 20XX.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.