Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Čestné prehlásenie rodiča, že sa trvale stará o dieťa

Kategória: Pracovné právo Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Dňa 4. 2. 2021 prijala Národná rada SR novelu, ktorá bola v Zbierke zákonov SR publikovaná ako zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Novela ZP“).

Novela ZP zadefinovala pojem „zamestnanec trvalo sa starajúci o dieťa“. Podľa novely ZP sa za „zamestnanca trvalo sa starajúceho o dieťa“ považuje zamestnanec, ktorý sa osobne stará o vlastné neplnoleté dieťa vrátane striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, a zamestnanec, ktorý sa osobne stará o neplnoleté dieťa zverené mu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu.

Nárok na vyššiu výmeru dovolenky majú obaja rodičia, ak sa trvale starajú o dieťa, bez ohľadu na to, či žijú v jednej domácnosti s dieťaťom (ak zamestnanec nežije v domácnosti s dieťaťom, je potrebné, aby preukázal relevantnú mieru starostlivosti, t. j. nielen to, že sa s ním občas stretne).

Konkrétne formy a spôsoby uplatňovania uvedenej právnej úpravy si môže zamestnávateľ upraviť napríklad v pracovnom poriadku, vo vnútornom predpise a pod. Vzor čestného vyhlásenia prikladáme v prílohe.
 

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor čestného vyhlásenia. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

 

Meno a priezvisko:                   ...........................................

Adresa trvalého bydliska:         ...........................................

Dátum narodenia:                    ...........................................

 

týmto čestne vyhlasujem, že sa v zmysle ust. § 103 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

trvale starám o dieťa

 

Meno a priezvisko:                   ...........................................

Adresa trvalého bydliska:         ...........................................

Dátum narodenia:                     ...........................................

 

Označte:

☐ dieťa druha/družky (v takom prípade stačí toto vyhlásenie)

☐ iný vzťah (prosím uviesť a preukázať) ...........................................................,

    ktoré žije so mnou v spoločnej domácnosti.

  

Toto vyhlásenie vydávam na účely uplatnenia nároku na dovolenku v zmysle § 103 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

 

V ...................... dňa ................

 

 ...........................................

podpis

 

Príloha:

  • rodný list dieťaťa k nahliadnutiu (vlastné dieťa) alebo
  • rozhodnutie súdu k nahliadnutiu (osvojené dieťa, dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.