Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Zdanenie príspevkov na stravu zamestnancov

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Prosím Vás o informáciu ohľadom príspevkov na stravu pre zamestnancov. Od januára 2021 by príspevky na stravu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú home office, nemali byť zdanené. Je to tak v poriadku alebo až od účinnosti novely Zákonníka práce od marca 2021? Zamestnávateľ môže dať príspevok na stravu vo forme gastrolístkov alebo vo forme peňažného príspevku. V kolektívnej zmluve sme sa dohodli, že to bude peňažný príspevok.

Podľa súčasného platného právneho stavu k 22. januáru 2021:

Ak zamestnávateľ poskytne finančný príspevok na stravovanie zamestnancov za podmienok ustanovených v Zákonníku práce, potom tieto príspevky sú daňovým výdavkom zamestnávateľa podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjmov.

Výška príspevku na stravovanie musí zodpovedať minimálne 55 % ceny jedla a maximálne 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách.

Suma finančného príspevku na stravovanie musí byť poskytovaná vo výške príspevku na stravovanie, t. j. v sume akou zamestnávateľ prispieva na jedno hlavné jedlo.

Finančný príspevok na stravovanie sa považuje za zdaniteľný príjem zamestnanca, ktorý podlieha dani z príjmov zo závislej činnosti. Finančný príspevok na stravovanie poskytnutý zamestnancom je zároveň vymeriavacím základom na zdravotné poistenie a sociálne poistenie.

Len v jednom prípade je finančný príspevok na stravovanie nepodlieha daňovej a odvodovej povinnosti. Ide o poskytnutie finančného príspevku na stravovanie zamestnancovi na základe lekárskeho potvrdenia

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Obsahovo nekompletné odvolanie účastníka správneho konania N

Publikované:

Zamestnancovi obce bolo doručené odvolanie účastníka správneho konania proti rozhodnutiu vydanému obcou. V podanom odvolaní však účastník správneho konania neuviedol presné označenie rozhodnutia obce, ktoré odvolaním napáda, a taktiež, akým spôsobom má odvolacia inštancia rozhodnúť. Preto zamestnanec obce uvedené odvolanie považoval za obsahovo nekompletné, právne nesúladné a ďalej sa ním nezaoberal, teda nevykonal následné procesné úkony v správnom procese. Konal zamestnanec obce v súlade s platným právom?

Spôsob vykonania rozpisu rozpočtu N

Publikované:

Kto vykonáva v obci rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie?

Nárok svedka na trovy konania N

Publikované:

Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou N

Publikované:

Musí obec vykonať rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie a v akej úrovni ekonomickej a funkčnej rozpočtovej klasifikácie?

Čerpanie účelovo určeného bežného transferu zo ŠR N

Publikované:

Rozpočtová organizácia obce získala bežný transfer zo štátneho rozpočtu, ktorý nepoužije do konca roka, ale využije možnosť výnimky zo zásady časovosti podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správya finančné prostriedky z bežného transferu bude čerpať do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka. Ako má postupovať rozpočtová organizácia a aj obec na konci rozpočtového roka a v prvých mesiacoch nasledujúceho rozpočtového roka, keď budú čerpať tento účelovo určený bežný transfer zo štátneho rozpočtu?