Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Základná finančná kontrola a právne úkony

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje výkonu základnej finančnej kontroly v prípade právnych úkonov v praxi verejnej správy v roku 2020. Pri overovaní realizácie finančnej operácie zodpovední zamestnanci a vedúci zamestnanci finančnú operáciu overujú finančnou kontrolou v celom jej priebehu až do momentu dosiahnutia všetkých stanovených cieľov.

Základnou finančnou kontrolou sa overuje každá finančná operácia alebo jej časť a v oblasti príjmov sa overí príjem v pripravovanej fáze, a to až do jeho prijatia. Preverenie príjmu znamená právo jej prijatia na bankový účet alebo do pokladnice a overenie rozpočtového krytia, zákonného krytia, či krytia v zmysle interných smerníc alebo sadzobníkov, prípadne vystaveného rozhodnutia.  Základnou finančnou kontrolou sa overuje každá finančná operácia alebo jej časť a v oblasti výdavkov (použitia a poskytnutia) úhrada faktúr, hotovostných operácií, vratiek, platieb cez účet a podobne, či úhrada záloh alebo preddavkov a podobne). Základnou finančnou kontrolou sa overuje každá finančná operácia alebo jej časť a v oblasti právnych úkonov sa overí zákonnosť a prípustnosť ich vystavenia (rozhodnutia) alebo zmluvného zabezpečenia (kolektívne, kúpne, nájomné, pracovné zmluvy, dohody a pod.). Základnou finančnou kontrolou sa overuje každá finančná operácia alebo jej časť a v oblasti iných úkonov majetkovej povahy sa overí zákonnosť realizácie prevodu majetku, vysporiadanie škody, zaradenie majetku a jeho vyradenie a likvidácia, verejné obstarávanie a tvorba oprávok, opravných položiek alebo rezerv cez interné doklady.

Dokladom súvisiacim so základnou finančnou kontrolou sa myslí doklad, ktorým je finančná operácia deklarovaná. Tým je v praxi najmä:

  • tuzemský cestovný príkaz,
  • návrh na realizáciu zahraničnej pracovnej cesty,
  • vyúčtovanie zahraničnej pracovnej
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Stavebné povolenie a úhrada správneho poplatku spoločnému obecnému úradu N

Publikované:

Spoločný obecný úrad prijal od obyvateľa obce žiadosť o vydanie stavebného povolenia a zároveň chcel uhradiť správny poplatok. Uvedený spoločný obecný úrad však nemal sídlo v obci, ktorá by mala právne postavenie stavebného úradu. Spoločný obecný úrad taktiež poukázal na to, že nemôže prijímať správne poplatky v súvislosti so začatím stavebného konania od obyvateľa obce a odkázal ho zaplatiť obci, ktorá je stavebným úradom. Konal spoločný obecný úrad v súlade s platným právom?

Rozpis rozpočtu príjmov a výdavkov príspevkovej organizácii N

Publikované:

Má obec rozpísať príspevkovej organizácii aj rozpočet príjmov a výdavkov, na základe ktorého bude príspevková organizácia hospodáriť?

Príspevok na obstaranie majetku v rozpise rozpočtu pre príspevkovú organizáciu N

Publikované:

Má byť v rozpise rozpočtu pre príspevkovú organizáciu rozpísaný aj príspevok na obstaranie hmotného a nehmotného majetku?

Poskytovanie preddavkov nedefinovaných v zmluve s dodávateľom N

Publikované:

Rozpočtová organizácia obce má uzatvorenú zmluvu na spravovanie svojej budovy, pričom v priebehu mesiaca bola do podateľne namiesto riadnej faktúry doručená zálohová faktúra. Akým spôsobom treba vzniknutú situáciu riešiť, ak organizácia nemá poskytovanie preddavkov zadefinované v zmluvnom vzťahu s dodávateľom?

Schvaľovanie rozpisu rozpočtu obce N

Publikované:

Má byť rozpis rozpočtu schvaľovaný uznesením zastupiteľstva?