Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Umožnenie vstupu na pracovisko zamestnancovi, ktorý z dôvodu zdravotnej kontraindikácie nemohol podstúpiť testy na koronavírus

Publikované: Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

Za akých podmienok môže zamestnávateľ umožniť vstup na pracovisko zamestnancovi, ktorý nemohol podstúpiť testy na koronavírus z dôvodu existujúcej zdravotnej kontraindikiácie? V článku analyzujeme právny problém, ktorý vznikol z nesúladu medzi vyhlášikou č. 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a príslušným ustanovením zákona o BOZP. Článok obsahuje aj navrhované alternatívy pre zamestnávateľa vrátane našich odporúčaní.

Nesúlad medzi ustanovením vyhlášky č. 14 a zákona o BOZP

Právny problém je pomerne jasný, a tým je postup zamestnávateľa podľa § 2 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len „vyhláška č. 14“) vo vzťahu s príslušnými ustanoveniami zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o BOZP“).  

Sporným sa v aplikačnej praxi stal zjavný nesúlad medzi citovaným ustanovením vyhlášky č. 14 a ustanoveniami § 5 ods. 1 a ods. 3 zákona o BOZP, § 6 ods. 1 zákona o BOZP a § 12 ods. 2 zákona o BOZP, ktoré uvádzajú povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k ochrane života a zdravia zamestnancov na pracoviskách, t. j. povinnosti zamestnávateľa umožniť/neumožniť osobám, ktoré sa nepreukážu negatívnym antigénovým testom alebo negatívnym RT-PCR testom na pracovisko zamestnávateľa, pričom v ich prípade ani neprišlo k posúdeniu ich zdravotného stavu s ohľadom na prítomnosť koronavírusu.

Ustanovenie § 2 ods. 2 vyhlášky č. 14 upravuje výnimky z povinnosti zamestnávateľa obmedziť na pracovisko vstup zamestnancov v období od 27. 1. 2021  od 05.00 hod. do uplynutia 2. februára 24.00 hod.

Podľa § 1 vyhlášky č. 14 okrem tých, ktorí splnia niektorú z výnimiek uvádzaných v § 2 vyhlášky č. 14, pričom medzi jednu z predmetných vylúčených kategórií zo zákazu vstupu tvoria aj zamestnanci, ktorí podľa písm. f) citovaného § 2 ods. 2 vyhlášky č. 14 preukážu, že na základe ich zdravotného stavu predstavujú „osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19“.

Preukázanie splnenia predmetnej výnimky je možné podľa § 2 ods. 3 a ods. 4 vyhlášky č. 14 predložením príslušného dokladu, potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke podľa obdobnej prílohy vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vystaveného poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a s ktorým má zamestnanec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a podľa § 2 ods. 5 vyhlášky č. 14 „písomným čestným vyhlásením tejto osoby alebo jej zákonného zástupcu o tom, že osoba, ktorej sa výnimka týka, patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé“.

Voči takto nastaveným možnostiam preukazovania uplatnenia výnimky podľa vyhlášky č. 14 upravuje zákon o BOZP absolútne diferencovaným spôsobom povinn

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Nároky zamestnanca z neplatne skončeného pracovného pomeru (1. časť) N

Publikované:

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom je bežnou súčasťou pracovného procesu u každého zamestnávateľa. Pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom môže byť ukončený dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo aj skončením v skúšobnej dobe. Rozlišujeme medzi skončením pracovného pomeru zo strany zamestnanca a skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka (2. časť) N

Publikované:

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka patria medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca. Ide o ospravedlnené pracovné voľno, v rámci ktorého nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ale hmotné zabezpečenie poskytované v zmysle osobitných predpisov, ktorými sú zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) alebo zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v z. n. p. (ďalej len „zákon o rodičovskom príspevku“).

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 170/2023 Z. z. v čiastke 62

Transakcie vykonávané obcou a predmet dane z pridanej hodnoty (2. časť) N

Publikované:

Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci, sa nepovažujú za zdaniteľné osoby, keď konajú v rozsahu svojej hlavnej činnosti, a to ani v prípade, ak prijímajú v súvislosti s touto činnosťou platby, s výnimkou, ak táto činnosť výrazne narušuje alebo môže výrazne narušiť hospodársku súťaž, alebo ak vykonávajú činnosti uvedené v prílohe č. 8 zákona o DPH a tieto činnosti nevykonávajú v zanedbateľnom rozsahu.

Nárok na odchodné pri výsluhovom dôchodku N

Publikované:

Má zamestnanec nárok na odchodné aj v prípade, že už od 1. 1. 2019 poberá výsluhový dôchodok, teda už dostal odchodné od Zväzu vojenskej a justičnej stráže, avšak od roku 2019 pracuje u nás na TPP a v októbri mu vznikne nárok na riadny dôchodok, do ktorého chce následne aj odísť.