Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Túlavé zvieratá na území obce

Publikované: Autor/i: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Viaceré slovenské obce trápi problém túlavých zvierat, najmä psov. Zvieratá nekontrolovane pohybujúce sa na území obce sú typické najmä pre obce s výrazným zastúpením marginalizovaných spoločenských komunít. Okrem znečisťovania verejných priestranstiev, predstavujú túlavé zvieratá aj zdravotné riziko. Nebezpečenstvom sú aj útoky psov na ľudí, najmä deti a starších obyvateľov. Na úseku právnej regulácie zvierat došlo v posledných rokoch k veľmi významným zmenám. Zásadne sa zmenili aj povinnosti a úlohy obcí na úseku túlavých zvierat na území obce. Príspevok vymedzuje prierez právnych zmien regulujúcich postavenie zvierat uskutočnených v ostatných rokoch a zároveň charakterizuje pôsobnosti obce vo vzťahu ku kategórii túlavých zvierat.

Právny rámec úloh obce na úseku starostlivosti o túlavé zvieratá na území obce vymedzuje:

  • zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v z. n. p (ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“) a
  • vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 283/2020 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.

Dňom 1. septembra 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2017 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“), pričom táto novela priniesla mnoho nových povinností a zmien pre obce vo vzťahu k zvieratám. Okrem iného sa uvedená novela dotkla aj ustanovenia zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zákonník“) v oblasti ochrany zvierat a ich právneho postavenia. Po dlhých desaťročiach prestalo byť zviera z právneho hľadiska vecou. Zviera sa stalo samostatným objektom právnych vzťahov.

Podľa § 118 ods. 1 Občianskeho zákonníka: „Predmetom občianskoprávnych vzťahov sú veci, živé zvieratá, a pokiaľ to ich povaha pripúšťa práva alebo iné majetkové hodnoty.“

Podľa § 119 ods. 3 Občianskeho zákonníka: „Živé zviera má osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie. Na živé zviera sa vzťahujú ustanovenia o hnuteľných veciach; to neplatí ak to odporuje povahe živého zvieraťa ako živého tvora.“

Právna úprava v oblasti túlavých zvierat, resp. nájdených zvierat (tzv. „živý nález) a povinnosti obc

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Stavebné povolenie a úhrada správneho poplatku spoločnému obecnému úradu N

Publikované:

Spoločný obecný úrad prijal od obyvateľa obce žiadosť o vydanie stavebného povolenia a zároveň chcel uhradiť správny poplatok. Uvedený spoločný obecný úrad však nemal sídlo v obci, ktorá by mala právne postavenie stavebného úradu. Spoločný obecný úrad taktiež poukázal na to, že nemôže prijímať správne poplatky v súvislosti so začatím stavebného konania od obyvateľa obce a odkázal ho zaplatiť obci, ktorá je stavebným úradom. Konal spoločný obecný úrad v súlade s platným právom?

Rozpis rozpočtu príjmov a výdavkov príspevkovej organizácii N

Publikované:

Má obec rozpísať príspevkovej organizácii aj rozpočet príjmov a výdavkov, na základe ktorého bude príspevková organizácia hospodáriť?

Príspevok na obstaranie majetku v rozpise rozpočtu pre príspevkovú organizáciu N

Publikované:

Má byť v rozpise rozpočtu pre príspevkovú organizáciu rozpísaný aj príspevok na obstaranie hmotného a nehmotného majetku?

Poskytovanie preddavkov nedefinovaných v zmluve s dodávateľom N

Publikované:

Rozpočtová organizácia obce má uzatvorenú zmluvu na spravovanie svojej budovy, pričom v priebehu mesiaca bola do podateľne namiesto riadnej faktúry doručená zálohová faktúra. Akým spôsobom treba vzniknutú situáciu riešiť, ak organizácia nemá poskytovanie preddavkov zadefinované v zmluvnom vzťahu s dodávateľom?

Schvaľovanie rozpisu rozpočtu obce N

Publikované:

Má byť rozpis rozpočtu schvaľovaný uznesením zastupiteľstva?