Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Správnosť zverejňovania samosprávnych zmluvných zabezpečení

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje zverejňovaniu zmluvných zabezpečení (zmlúv, dodatkov a dohôd) v sektore územnej samosprávy vzhľadom na pravidlá a podmienky transparentného konania voči verejnosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Čitateľovi je prezentovaných celkom pätnásť spracovaných odpovedí na časté otázky zamestnancov samosprávy z posledných mesiacov.

Otázka č. 1: Môže rozpočtová organizácia alebo obec zverejňovať zmluvy na internetovej stránke aj vo formáte .jpg?

Uvedený formát zobrazí povinný údaj (zmluvu alebo prílohy) ako obrázok a nie vždy sa aj správne otvorí. Z dôvodu transparentného konania a zamedzenia problémov pri otváraní v rámci internetových prehliadačov možno odporučiť .pdf formát (pozn.: rovnako je využívaný ako jediný a relevantný aj v prípade zverejňovania štátnymi organizáciami v Centrálnom registri zmlúv).

Otázka č. 2: Je povinne zverejňovanou zmluvou – dohoda o použití súkromného motorového vozidla pri služobnej ceste zamestnanca?

Áno, aj keď uvedený typ zmluvného zabezpečenia sa priamo netýka nakladania s majetkom subjektu územnej samosprávy, ale má nadväznosť na vynaloženie verejných prostriedkov (úhrada pohonných hmôt). Na základe uvedeného predmetná dohoda podlieha riadnemu zverejneniu. Rovnako dodávam, že aj dohoda (prípadne zmluva) o použití služobného vozidla na súkromné účely sa riadne uverejní na internetovej stránke subjektu územnej samosprávy.

Otázka č. 3: Týka sa povinnosti zverejňovania v časti príloh aj výkaz – výmer v stavebníctve, a to konkrétne v zmluvách o dielo?

Výkaz – výmer je cenník, ktorý v prípade, že predstavuje neoddeliteľnú súčasť zmluvy, riadne sa zverejní ako príloha k zmluve o dielo. Je potrebné dodať, že ak zmluva o dielo obsahuje kalkuláciu cien (spôsob výpočtu jednotkovej ceny), takáto príloha sa nezverejní.

Otázka č. 4:

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Na čo nezabudnúť pri vedení pokladnice v samospráve N

Publikované:

Príspevok sa bližšie venuje agende vedenia pokladnice a pokladničnej hotovosti v spojitosti s účtovným rokom 2023 a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a inými normatívnymi právnymi predpismi, na ktoré by účtovná jednotka nemala zabudnúť v dennej praxi. V záverečnej časti je spracovaný pre čitateľov prehľad frekventovaných otázok z územnej samosprávy. Úvodom treba spomenúť, že pre celú územnú samosprávu sú od 1. 1. 2023 v účinnosti nové a samostatné postupy účtovania, a to na základe Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

Osobné údaje – disponovanie s nimi a upozornenia N

Publikované:

Príspevok sa venuje vybraným zaujímavým zásadám a pravidlám disponovania s osobnými údajmi v podmienkach územnej samosprávy, bližšie odpovedá aj na časté otázky k tejto téme. Osobné údaje musia byť spracúvané spravodlivo, transparentne a zákonne. Je potrebné uviesť, že by mali byť získavané len na konkrétny a zákonný účel.

Zdravotný stav zamestnanca ako dôvod skončenia pracovného pomeru N

Publikované:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) vo svojich ustanoveniach vymedzuje nielen spôsoby skončenia pracovného pomeru, ale aj dôvody takého skončenia. Tiež ustanovuje postup, ktorý treba dodržať, aby bolo skončenie pracovného pomeru platné.

Uzatváranie rámcových dohôd na opakované dodanie tovaru N

Publikované:

Pripravujem rámcové dohody na opakované dodanie tovaru. Máme svojich dodávateľov a opakované plnenie počas roka nepresahovalo limit 10 000 eur. Som povinná túto dohodu uzatvárať podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ak v záverečných ustanoveniach bude uvedené: Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania finančného limitu 9 999,00 € bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Teplota na pracovisku počas chladného počasia N

Publikované:

V dôsledku energetickej krízy sú viaceré spoločnosti a nielen tie, nútené uvažovať nad tým, ako a kde ušetriť. Energetická kríza núti nielen firmy, ale aj obce, školy a pod. uvažovať nad znižovaním teploty v kancelárii, ale aj výrobnej hale, triedach, predajni atď. Zamestnávatelia by mali ale vedieť, aká je minimálna prípustná teplota podľa legislatívy.