Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Správnosť zverejňovania samosprávnych zmluvných zabezpečení

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje zverejňovaniu zmluvných zabezpečení (zmlúv, dodatkov a dohôd) v sektore územnej samosprávy vzhľadom na pravidlá a podmienky transparentného konania voči verejnosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Čitateľovi je prezentovaných celkom pätnásť spracovaných odpovedí na časté otázky zamestnancov samosprávy z posledných mesiacov.

Otázka č. 1: Môže rozpočtová organizácia alebo obec zverejňovať zmluvy na internetovej stránke aj vo formáte .jpg?

Uvedený formát zobrazí povinný údaj (zmluvu alebo prílohy) ako obrázok a nie vždy sa aj správne otvorí. Z dôvodu transparentného konania a zamedzenia problémov pri otváraní v rámci internetových prehliadačov možno odporučiť .pdf formát (pozn.: rovnako je využívaný ako jediný a relevantný aj v prípade zverejňovania štátnymi organizáciami v Centrálnom registri zmlúv).

Otázka č. 2: Je povinne zverejňovanou zmluvou – dohoda o použití súkromného motorového vozidla pri služobnej ceste zamestnanca?

Áno, aj keď uvedený typ zmluvného zabezpečenia sa priamo netýka nakladania s majetkom subjektu územnej samosprávy, ale má nadväznosť na vynaloženie verejných prostriedkov (úhrada pohonných hmôt). Na základe uvedeného predmetná dohoda podlieha riadnemu zverejneniu. Rovnako dodávam, že aj dohoda (prípadne zmluva) o použití služobného vozidla na súkromné účely sa riadne uverejní na internetovej stránke subjektu územnej samosprávy.

Otázka č. 3: Týka sa povinnosti zverejňovania v časti príloh aj výkaz – výmer v stavebníctve, a to konkrétne v zmluvách o dielo?

Výkaz – výmer je cenník, ktorý v prípade, že predstavuje neoddeliteľnú súčasť zmluvy, riadne sa zverejní ako príloha k zmluve o dielo. Je potrebné dodať, že ak zmluva o dielo obsahuje kalkuláciu cien (spôsob výpočtu jednotkovej ceny), takáto príloha sa nezverejní.

Otázka č. 4:

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Nároky zamestnanca z neplatne skončeného pracovného pomeru (2. časť) N

Publikované:

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom je bežnou súčasťou pracovného procesu u každého zamestnávateľa. Pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom môže byť ukončený dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo aj skončením v skúšobnej dobe. Rozlišujeme medzi skončením pracovného pomeru zo strany zamestnanca a skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Nároky zamestnanca z neplatne skončeného pracovného pomeru (1. časť) N

Publikované:

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom je bežnou súčasťou pracovného procesu u každého zamestnávateľa. Pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom môže byť ukončený dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo aj skončením v skúšobnej dobe. Rozlišujeme medzi skončením pracovného pomeru zo strany zamestnanca a skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka (2. časť) N

Publikované:

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka patria medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca. Ide o ospravedlnené pracovné voľno, v rámci ktorého nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ale hmotné zabezpečenie poskytované v zmysle osobitných predpisov, ktorými sú zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) alebo zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v z. n. p. (ďalej len „zákon o rodičovskom príspevku“).

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 170/2023 Z. z. v čiastke 62

Transakcie vykonávané obcou a predmet dane z pridanej hodnoty (2. časť) N

Publikované:

Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci, sa nepovažujú za zdaniteľné osoby, keď konajú v rozsahu svojej hlavnej činnosti, a to ani v prípade, ak prijímajú v súvislosti s touto činnosťou platby, s výnimkou, ak táto činnosť výrazne narušuje alebo môže výrazne narušiť hospodársku súťaž, alebo ak vykonávajú činnosti uvedené v prílohe č. 8 zákona o DPH a tieto činnosti nevykonávajú v zanedbateľnom rozsahu.