Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Pracovný poriadok v podmienkach škôl a školských zariadení

Publikované: Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Pracovný poriadok je jedným zo základných dokumentov školy alebo školského zariadenia. V príspevku sa zameriame na charakteristiku pracovného poriadku z hľadiska jeho obsahu a bližšie sa pozrieme aj na vzorový pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení (ďalej len „vzorový pracovný poriadok“). Poukážeme, na čo si treba dávať pozor pri spracovaní vzorového pracovného poriadku do pracovného poriadku konkrétnej školy alebo školského zariadenia a na najčastejšie chyby škôl a školských zariadení pri tvorbe pracovného poriadku.

Pracovný poriadok možno všeobecne charakterizovať ako základný vnútorný predpis zamestnávateľa. Vo všeobecne záväzných právnych predpisoch absentuje definícia pracovného poriadku. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) len približuje pracovný poriadok z hľadiska jeho obsahu a určuje niektoré podmienky a náležitosti formálneho charakteru.

Legislatívne východiská úpravy pracovného poriadku

Pracovný poriadok v súlade s právnymi predpismi bližšie konkretizuje ustanovenia Zákonníka práce podľa osobitných podmienok zamestnávateľa. Zjednodušene povedané, cieľom pracovného poriadku je upraviť niektoré ustanovenia Zákonníka práce na konkrétne podmienky zamestnávateľa, pričom pôjde o tie ustanovenia, pri ktorých Zákonník práce umožňuje ich upresnenie. Zamestnávateľ si nemôže prispôsobovať tie ustanovenia, z ktorých vyplýva, že sú kogentné a nie je možné sa od nich odchýliť.

Pracovný poriadok je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých jeho zamestnancov. Nadobúda účinnosť dňom, ktorý je v ňom určený, najskôr však dňom, keď bol u zamestnávateľa zverejnený. Spôsob zverejnenia Zákonník práce neurčuje. Pôjde teda o spôsob zverejnenia, ktorý je zaužívaný u zamestnávateľa.

Každý zamestnanec musí byť s pracovným poriadkom oboznámený. Pracovný poriadok musí byť každému zamestnancovi prístupný.

Podmienkou platnosti pracovného poriadku je predchádzajúci súhlas zástupcov zamestnancov. Ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, táto podmienka odpadá. Podmienkou účinnosti pracovného poriadku je jeho zverejnenie. Podmienkou záväznosti pracovného poriadku pre zamestnancov je preukázateľné oboznámenie zamestnancov s pracovným poriadkom. Pracovný poriadok teda môže byť platný a účinný, alebo nemusí byť záväzný voči konkrétnemu zamestnancovi.

V prípade, ak by napríklad novoprijatý zamestnanec nebol oboznámený s pracovným poriadkom, nemožno ho postihovať za nedodržanie ustanovení pracovného poriadku.

Pre zamestnávateľov zamestnávajúcich zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme platí, že zamestnávateľ vydá pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný. Títo zamestnávatelia sú teda povinní vydať pracovný poriadok.

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) vo viacerých ustanoveniach vyslovene predpokladá úpravu niektorých pracovných podmienok v pracovnom poriadku.

Zákon č. 138/2019 Z. z. vyžaduje úpravu nasledujúcich pracovných podmienok v pracovnom poriadku:

  1. zamestnávateľ môže rozpracovať etický kódex v pracovnom poriadku v súlade so zameraním školy alebo školského zariadenia (§ 5 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.),
  2. ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, ktoré zamestnávateľ upraví v pracovnom poriadku [§ 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z.],
  3. riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia môže povoliť pedagogickému zamestnancovi vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, špecializovanými činnosťami, činnosťami vedúceho pedagogického zamestnanca a profesijným rozvojom aj mimo pracoviska za podmienok upravených v pracovnom poriadku (§ 7 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.),
  4. zamestn
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Obsahovo nekompletné odvolanie účastníka správneho konania N

Publikované:

Zamestnancovi obce bolo doručené odvolanie účastníka správneho konania proti rozhodnutiu vydanému obcou. V podanom odvolaní však účastník správneho konania neuviedol presné označenie rozhodnutia obce, ktoré odvolaním napáda, a taktiež, akým spôsobom má odvolacia inštancia rozhodnúť. Preto zamestnanec obce uvedené odvolanie považoval za obsahovo nekompletné, právne nesúladné a ďalej sa ním nezaoberal, teda nevykonal následné procesné úkony v správnom procese. Konal zamestnanec obce v súlade s platným právom?

Spôsob vykonania rozpisu rozpočtu N

Publikované:

Kto vykonáva v obci rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie?

Nárok svedka na trovy konania N

Publikované:

Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou N

Publikované:

Musí obec vykonať rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie a v akej úrovni ekonomickej a funkčnej rozpočtovej klasifikácie?

Čerpanie účelovo určeného bežného transferu zo ŠR N

Publikované:

Rozpočtová organizácia obce získala bežný transfer zo štátneho rozpočtu, ktorý nepoužije do konca roka, ale využije možnosť výnimky zo zásady časovosti podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správya finančné prostriedky z bežného transferu bude čerpať do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka. Ako má postupovať rozpočtová organizácia a aj obec na konci rozpočtového roka a v prvých mesiacoch nasledujúceho rozpočtového roka, keď budú čerpať tento účelovo určený bežný transfer zo štátneho rozpočtu?