Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Pracovná cesta, cestovné príkazy, cestovné náhrady v školstve

Publikované: Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V príspevku sa venujeme pracovným cestám zamestnancov škôl a školských zariadení. Pozornosť upriamujeme na cestovné príkazy, cestovné náhrady. Opíšeme náležitosti príkazu na vykonanie služobnej cesty zamestnancom mimo miesta výkonu práce zamestnanca. Venujeme sa aj téme preukázania výdavkov z pracovnej cesty zamestnávateľovi, ako aj vedľajším výdavkom zamestnanca školy, resp. školského zariadenia. Uvádzame aj odpovede na niektoré z otázok k tejto téme.

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (ďalej len „zákon č. 283/2002 Z. z.“), pracovná cesta podľa tohto zákona je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty. Pracovná cesta podľa zákona č. 283/2002 Z. z. je aj cesta, ktorá trvá od nástupu osoby uvedenej v § 1 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. na cestu na plnenie činností pre ňu vyplývajúcich z osobitného postavenia vrátane výkonu činností do skončenia tejto cesty.

Náležitosti príkazu na vykonanie služobnej cesty

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu písomne určí miesto jej nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty; môže určiť aj ďalšie podmienky pracovnej cesty. Zamestnávateľ je pritom povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca. Toto určenie je pre zamestnanca záväzné.

Zamestnanec môže vykonať služobnú cestu len tým spôsobom, ako mu to určil zamestnávateľ v príkaze na vykonanie služobnej cesty.

Z hore uvedených ustanovení zákona č. 283/2002 Z. z. vyplýva, že pri akciách organizovaných školou (napr. lyžiarsky výcvik, exkurzie, škola v prírode, školské výlety, sprevádzanie žiaka na súťaže) mimo miesta výkonu práce zamestnanca, musí škola tomuto zamestnancovi vopred v príkaze na vykonanie služobnej cesty písomne určiť aj rozdelenie pracovného času na pracovnej ceste, ktorý spadá do:

  • priamej výchovno-vzdelávacej činnosti,
  • činnosti tiež súvisiacej s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou,
  • príp. určiť pracovnú pohotovosť vo vzťahu ku všetkým vyslaným zamestnancom.

Škola pritom musí dbať o také rozvrhnutie pracovného času zamestnanca na pracovnej ceste, aby bol zabezpečený náležitý dozor nad zúčastnenými žiakmi.

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Novely daňového poriadku za rok 2022 s účinnosťou v roku 2022, 2023 a 2024 (2. časť) N

Publikované:

V priebehu roka 2022 bolo schválených šesť noviel zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“).

Novely daňového poriadku za rok 2022 s účinnosťou v roku 2022, 2023 a 2024 (1. časť) N

Publikované:

V priebehu roka 2022 bolo schválených šesť noviel zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“).

Zmeny v zákone o účtovníctve pre rok 2022 N

Publikované:

Cieľom tohto príspevku je upozorniť na najdôležitejšie zmeny zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) platné pre rok 2022.