Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Poskytovanie nenárokových cestovných náhrad v rozpočtových a príspevkových organizáciách (2. časť)

Publikované: Autor/i: Ing. Ľuboslava Minková

Každý zamestnávateľ je podľa § 145 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) povinný poskytovať zamestnancom náhradu výdavkov, ktoré im vzniknú v súvislosti s výkonom práce, a to podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“).

Vznik pracovného pomeru

Zamestnávateľ môže pri vzniku pracovného pomeru poskytovať tieto nenárokové náhrady:

• náhrada výdavkov maximálne v rozsahu a do výšky ako pri pracovnej ceste (§ 6 ods. 2),

• sťahovacie výdavky (§ 6 ods. 4),

• iné a vyššie náhrady (§ 9).

Náhrady výdavkov ako pri pracovnej ceste

Rozsah náhrad

Zamestnávateľ pri vzniku pracovného pomeru môže poskytovať náhrady výdavkov ako pri pracovnej ceste, pričom sám rozhodne, po akú dobu, za akých podmienok, v akom rozsahu a do akej výšky, maximálne však v rozsahu podľa § 4 zákona o cestovných náhradách a do výšky ustanovenej v § 5 zákona o cestovných náhradách.

Maximálny rozsah a výška náhrad

Podľa § 4 ods. 1 zákona o cestovných náhradách zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí:

a) náhrada preukázaných cestovných výdavkov,

b) náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,

c) stravné,

d) náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov,

e) náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny do miesta pobytu alebo medzi zamestnávateľom a zamestnancom vopred dohodnutého miesta pobytu rodiny na území SR, ak podľa určených podmienok pracovná cesta trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to každý týždeň, ak nie je v kolektívnej zmluve, prípadne v pracovnej zmluve alebo v inej písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá táto náhrada za dlhší čas, najdlhšie však za jeden mesiac.

Podľa opatrenia MPSVR SR č. 432/2022 Z. z. o sumách stravného zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí stravné pri pracovnej ceste v trvaní:

• 5 hodín až 12 hodín v sume 6,80 €,

• nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty v sume 10,10 €,

• nad 18 hodín trvania pracovnej cesty v sume 15,30 €.

Lehota pre rozhodnutie o poskytovaní náhrad

O poskytovaní náhrad pri vzniku pracovného pomeru zamestnávateľ môže rozhodnúť najneskôr do 90 kalendárnych dní od vzniku pracovného pomeru. Po uplynutí tejto lehoty nemôže využiť možnosť poskytovať náhrady pri vzniku pracovného pomeru. Je to maximálna doba, v ktorej sa zamestnávateľ môže rozhodnúť, či je ochotný prispievať prijatému zamestnancovi na úhradu jeho zvýšených výdavkov v súvislosti so vznikom pracovného pomeru (napr., ak má zamestnanec znemožnený denný návrat do miesta pobytu a zostáva v mieste výkonu práce, vznikajú mu zvýšené výdavky oproti jeho priemerným výdavkom).

Doba poskytovania náhrad

Náhrady, ktoré sa poskytujú pri vzniku pracovného pomeru, nemajú jednorazový charakter (napr., keď zamestnanec prvýkrát príde do zamestnania, náhrady na pohovor a pod.). Zákon o cestovných náhradách neobmedzuje ich poskytovanie z časového hľadiska; určité obmedzenie je len vo vzťahu k ich rozsahu a výške. Je plne v právomoci zamestnávateľa, aby v lehote určenej v tomto ustanovení (maximálne do 90 kalendárnych dní odo dňa vzniku pracovného pomeru) rozhodol, za akých podmienok a aký dlhý čas ich bude poskytovať. Ich poskytovanie môže viazať napr. na čas výkonu funkcie zamestnanca, na určitý presne vymedzený čas (napr. jeden kalendárny rok), na finančné možnosti, na vzdialenosť od miesta pobytu zamestnanca do miesta výkonu práce a pod.

Po skončení času poskytovania náhrad, o ktorom rozhodol zamestnávateľ, alebo po naplnení podmienok ich poskytovania, nie je možné opätovne ich začať poskytovať. Výnimkou tvoria prípady, ak je to obsahom rozhodnutia zamestnávateľa, napr., ak sa náhrady pri vzniku pracovného pomeru majú ďalej poskytovať (napr. v ďalšom roku) po prehodnotení finančných prostriedkov zamestnávateľa; v rozhodnutí o ich poskytovaní, resp. vo vnútornom predpise zamestnávateľa to však musí byť určené.

Forma poskytovania náhrad

Poskytovanie náhrad pri vzniku pracovného pomeru nie je založené na dohode, ale na jednostrannom posúdení a rozhodnutí zamestnávateľa, ktorý skúma potrebu prijatia zamestnanca a je ochotný kompenzovať mu aj jeho zvýšené výdavky, ktoré mu vzniknú v súvislosti so vznikom pracovného pomeru.

Poskytovanie náhrad zamestnancovi pri vzniku pracovného pomeru sa odporúča predovš

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Na čo nezabudnúť pri vedení pokladnice v samospráve N

Publikované:

Príspevok sa bližšie venuje agende vedenia pokladnice a pokladničnej hotovosti v spojitosti s účtovným rokom 2023 a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a inými normatívnymi právnymi predpismi, na ktoré by účtovná jednotka nemala zabudnúť v dennej praxi. V záverečnej časti je spracovaný pre čitateľov prehľad frekventovaných otázok z územnej samosprávy. Úvodom treba spomenúť, že pre celú územnú samosprávu sú od 1. 1. 2023 v účinnosti nové a samostatné postupy účtovania, a to na základe Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

Osobné údaje – disponovanie s nimi a upozornenia N

Publikované:

Príspevok sa venuje vybraným zaujímavým zásadám a pravidlám disponovania s osobnými údajmi v podmienkach územnej samosprávy, bližšie odpovedá aj na časté otázky k tejto téme. Osobné údaje musia byť spracúvané spravodlivo, transparentne a zákonne. Je potrebné uviesť, že by mali byť získavané len na konkrétny a zákonný účel.

Zdravotný stav zamestnanca ako dôvod skončenia pracovného pomeru N

Publikované:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) vo svojich ustanoveniach vymedzuje nielen spôsoby skončenia pracovného pomeru, ale aj dôvody takého skončenia. Tiež ustanovuje postup, ktorý treba dodržať, aby bolo skončenie pracovného pomeru platné.

Uzatváranie rámcových dohôd na opakované dodanie tovaru N

Publikované:

Pripravujem rámcové dohody na opakované dodanie tovaru. Máme svojich dodávateľov a opakované plnenie počas roka nepresahovalo limit 10 000 eur. Som povinná túto dohodu uzatvárať podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ak v záverečných ustanoveniach bude uvedené: Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania finančného limitu 9 999,00 € bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Teplota na pracovisku počas chladného počasia N

Publikované:

V dôsledku energetickej krízy sú viaceré spoločnosti a nielen tie, nútené uvažovať nad tým, ako a kde ušetriť. Energetická kríza núti nielen firmy, ale aj obce, školy a pod. uvažovať nad znižovaním teploty v kancelárii, ale aj výrobnej hale, triedach, predajni atď. Zamestnávatelia by mali ale vedieť, aká je minimálna prípustná teplota podľa legislatívy.