Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku upozorňujeme v širšom kontexte na novelu zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“). Novela bola vykonaná zákonom č. 201/2021 Z. z.  a je účinná dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

Zákon č. 583/2004 Z. z.  v § 5 a § 6 definuje, čo sú príjmy rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku, a v § 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 určuje, aké výdavky sa uhrádzajú z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku.

Novela zákona sa dotkla  § 7 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého  sa z rozpočtu obce uhrádzajú okrem výdavkov na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou a výdavkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov aj výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov, výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce, výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a na výdavky na úhradu výnosov z nich a iné  výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Podľa cit. právnej úpravy z rozpočtu obce sa uhrádzajú aj  záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti a úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí.

Konkrétne došlo k novelizácii § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého sa z rozpočtu obce budú uhrádzať výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov, s možnosťou uhrádzania výdavkov spojených s údržbou a zhodnocovaním majetku, ktorého vlastník alebo správca nie je známy a zároveň je využívaný obyvateľmi obce na verejný účel.

Dôvodom pre novelizáciu predmetného ustanovenia bola najmä potreba vykonávať opravy, údržbu a zhodnocovanie  ciest a chodníkov v katastri obcí. Podľa dôvodovej správy sa v katastri obcí nachádza niekoľko desiatok tisíc kilometrov ciest, ktoré nie sú zaradené do siete miestnych komunikácií, v mnohých prípadoch ide o komunikácie, ktoré ani nie sú zakreslené v katastrálnych mapách a nie sú zverené do správy obce.

Väčšinou ide o účelové verejne prístupné komunikácie, ktoré sú využívané denne stovkami vodičov. Tieto účelové verejne prístupné komunikácie sú v stave, keď je potrebná ich údržba a v mnohých prípadoch ich zhodnotenie napr. formou rekonštrukcie.

Na základe tejto skutočnosti bola do právnej úpravy doplnená možnosť uhrádzania výdavkov z rozpočtu obce, ktoré sú účelovo určené na vykonanie údržby a zhodnotenia  majetku, ktorého vlastník alebo správca nie je známy a ktorý je zároveň využívaný obyvateľmi obce na verejný účel.

Doplnilo sa teda oprávnenie obce vykonávať údržbu a zhodnotenie  majetku vo všeobecnosti, neobmedzilo sa to účelovo len na  údržbu a zhodnotenie  verejných miestnych a verejných účelových komunikácií, verejných chodníkov a iných verejných spevnených plôch, miestnych komunikácií (ako bolo v predkladanom návrhu novely zákona).

Podľa dôvodovej správy, ktorú Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo 30. 5. 2019, doplnenie tohto oprávnenia pre obce bolo potrebné aj z dôvodu, že  informácia pre obce a vyššie územné celky k výdavkom do cudzieho majetku, nebola odbornou verejnosťou akceptovaná.

Podľa tejto informácie MF SR zákon č. 583/2004 Z. z. , zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a ani iná legislatíva v pôsobnosti MF SR neobsahuje žiadnu reštrikciu, ktorá by zakazovala použitie prostriedkov z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku do cudzieho majetku, t. j.  ponecháva rozhodovanie o použití vlastných finančných prostriedkov v tomto smere plne v kompetencii obce a vyššieho územného celku.

V kontexte s uvedeným ostáva nezodpovedaná otázka, prečo nebolo oprávnenie uhrádzať výdavky spojené s údržbou a zhodnocovaním majetku, ktorého vlastník alebo správca nie je známy, analogicky doplnené aj pre  vyššie územné celky, nakoľko informácia MF SR  bola určená nielen pre obce, ale aj pre vyššie územné celky.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Rozdeľovanie a financovanie kompetencií obce a VÚC N

Publikované:

Ako sa rozdeľujú kompetencie obce a VÚC a ktoré sú financované z rozpočtu obce a VÚC?