Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Návrh záverečného účtu za rozpočtový rok 2020 v otázkach

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje otázkam z praxe v oblasti  spracovania návrhu záverečného účtu obce pred schválením v roku 2021 za predošlý rozpočtový rok 2020 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách).

Otázka č. 1:

Musí byť záverečný účet v písomnej forme?

Spravidla býva, no nie je to zákonne povinné (môže byť výnimočne prednesený online alebo prezenčne ústne v časti bodu rokovania o návrhu záverečného účtu). Najmä môže byť zostavený formou tabuľkovej, textovej časti a ich kombinácií.

Otázka č. 2:

Kto spracúva záverečný účet?

Obecný úrad, zamestnanci (ekonóm, rozpočtár, účtovník). Nevyhotovuje ho komisia kreovaná zastupiteľstvom, či hlavný kontrolór.

Otázka č. 3:

Môže záverečný účet spracovať aj obecné zastupiteľstvo, prípadne ním kreovaná komisia?

Nie, nemôže. Môže ho iba pripomienkovať alebo ho namietať.

Otázka č. 4:

Dokedy musí byť záverečný účet schválený?

Túto skutočnosť žiaden zákon neurčuje. Určuje iba zákonnú lehotu na predloženie.

Otázka č. 5:

Overí sa záverečný účet základnou finančnou kontrolou?

Nie, jeho spracovanie sa neoverí základnou finančnou kontrolou. Základnou finančnou kontrolou sa overia iba prevody prostriedkov peňažného fondu alebo na účet peňažného fondu (ide o iný úkon majetkovej povahy).

Otázka č. 6:

Musí sa záverečný účet zverejniť aj na úradnej tabuli v plnom znení?

Áno, musí sa zverejniť takým spôsobom (alebo na webovom sídle, t. j. internetovej stránke), a to vždy v plnej forme. Nemožno zverejniť prvú alebo poslednú stranu.

Otázka č. 7:

Započítava sa do dlhu obce aj splátka telefónu na paušál?

Nie, ide o bežný výdavok.

Otázka č. 8:

Započítava sa do dlhu obce aj lízing motorového vozidla obce?

Nie, nezapočítava sa.<

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Stavebné povolenie a úhrada správneho poplatku spoločnému obecnému úradu N

Publikované:

Spoločný obecný úrad prijal od obyvateľa obce žiadosť o vydanie stavebného povolenia a zároveň chcel uhradiť správny poplatok. Uvedený spoločný obecný úrad však nemal sídlo v obci, ktorá by mala právne postavenie stavebného úradu. Spoločný obecný úrad taktiež poukázal na to, že nemôže prijímať správne poplatky v súvislosti so začatím stavebného konania od obyvateľa obce a odkázal ho zaplatiť obci, ktorá je stavebným úradom. Konal spoločný obecný úrad v súlade s platným právom?

Rozpis rozpočtu príjmov a výdavkov príspevkovej organizácii N

Publikované:

Má obec rozpísať príspevkovej organizácii aj rozpočet príjmov a výdavkov, na základe ktorého bude príspevková organizácia hospodáriť?

Príspevok na obstaranie majetku v rozpise rozpočtu pre príspevkovú organizáciu N

Publikované:

Má byť v rozpise rozpočtu pre príspevkovú organizáciu rozpísaný aj príspevok na obstaranie hmotného a nehmotného majetku?

Poskytovanie preddavkov nedefinovaných v zmluve s dodávateľom N

Publikované:

Rozpočtová organizácia obce má uzatvorenú zmluvu na spravovanie svojej budovy, pričom v priebehu mesiaca bola do podateľne namiesto riadnej faktúry doručená zálohová faktúra. Akým spôsobom treba vzniknutú situáciu riešiť, ak organizácia nemá poskytovanie preddavkov zadefinované v zmluvnom vzťahu s dodávateľom?

Schvaľovanie rozpisu rozpočtu obce N

Publikované:

Má byť rozpis rozpočtu schvaľovaný uznesením zastupiteľstva?