Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Návrh záverečného účtu za rozpočtový rok 2020 v otázkach

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje otázkam z praxe v oblasti  spracovania návrhu záverečného účtu obce pred schválením v roku 2021 za predošlý rozpočtový rok 2020 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách).

Otázka č. 1:

Musí byť záverečný účet v písomnej forme?

Spravidla býva, no nie je to zákonne povinné (môže byť výnimočne prednesený online alebo prezenčne ústne v časti bodu rokovania o návrhu záverečného účtu). Najmä môže byť zostavený formou tabuľkovej, textovej časti a ich kombinácií.

Otázka č. 2:

Kto spracúva záverečný účet?

Obecný úrad, zamestnanci (ekonóm, rozpočtár, účtovník). Nevyhotovuje ho komisia kreovaná zastupiteľstvom, či hlavný kontrolór.

Otázka č. 3:

Môže záverečný účet spracovať aj obecné zastupiteľstvo, prípadne ním kreovaná komisia?

Nie, nemôže. Môže ho iba pripomienkovať alebo ho namietať.

Otázka č. 4:

Dokedy musí byť záverečný účet schválený?

Túto skutočnosť žiaden zákon neurčuje. Určuje iba zákonnú lehotu na predloženie.

Otázka č. 5:

Overí sa záverečný účet základnou finančnou kontrolou?

Nie, jeho spracovanie sa neoverí základnou finančnou kontrolou. Základnou finančnou kontrolou sa overia iba prevody prostriedkov peňažného fondu alebo na účet peňažného fondu (ide o iný úkon majetkovej povahy).

Otázka č. 6:

Musí sa záverečný účet zverejniť aj na úradnej tabuli v plnom znení?

Áno, musí sa zverejniť takým spôsobom (alebo na webovom sídle, t. j. internetovej stránke), a to vždy v plnej forme. Nemožno zverejniť prvú alebo poslednú stranu.

Otázka č. 7:

Započítava sa do dlhu obce aj splátka telefónu na paušál?

Nie, ide o bežný výdavok.

Otázka č. 8:

Započítava sa do dlhu obce aj lízing motorového vozidla obce?

Nie, nezapočítava sa.<

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Vysporiadanie finančných vzťahov obce k svojim rozpočtovým organizáciám N

Publikované:

Akým spôsobom sa vysporiadajú vzťahy obce voči svojej rozpočtovej organizácii – škole, z ktorých finančných výkazov sa bude vychádzať pri zostavení záverečného účtu?

Hlavný kontrolór ako zamestnanec príspevkovej organizácie obce N

Publikované:

Môže byť zamestnanec príspevkovej organizácie, ktorú zriadila obec, hlavným kontrolórom tej istej obce?

Viacročný rozpočet N

Publikované:

Rozpočet je definovaný ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce a VÚC, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia obce a VÚC a potrieb ich obyvateľov. Z uvedeného titulu a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec a VÚC zostavujú rozpočet ako viacročný rozpočet.

Zvýšenie sumy životného minima a dopad na mzdové veličiny N

Publikované:

Od 1. 7. 2023 sa zmenila výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené viaceré mzdové veličiny. Suma životného minima má priamy dopad aj na dávky v hmotnej núdzi, vybrané peňažné príspevky a štátne sociálne dávky, napr. rodičovský príspevok. Od sumy životného minima sú závislé aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy dopad na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.

Materská, otcovská a rodičovská dovolenka z hľadiska zdravotného a sociálneho poistenia N

Publikované:

V súvislosti s nástupom a ukončením čerpania materskej, či otcovskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, spojených s poskytovaním hmotného zabezpečenia počas tohto obdobia, má zamestnávateľ voči príslušnej zdravotnej poisťovni zamestnanca a Sociálnej poisťovni oznamovacie povinnosti, ktoré mu ukladajú príslušné zákony. Ide o zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z.z.) v z. n. p. (ďalej len (zákon o zdravotnom poistení“) a zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).