Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Minimálna mzda a jej dopady na mzdové veličiny v roku 2023 - Minimálne mzdové nároky (2. časť)

Publikované: Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu podľa § 120 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v z. n. p. (ďalej „Zákonník práce“):

  • najmenej v sume minimálneho mzdového nároku,
  • určeného pre stupeň náročnosti práce,
  • príslušného pracovného miesta,

pričom pracovným miestom je súhrn činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. Pracovné miesta, a tým aj minimálne mzdové nároky sú v Zákonníku práce odstupňované podľa zložitosti, namáhavosti a zodpovednosti práce do 6. stupňov náročnosti práce a súčasne do 6. koeficientov minimálnej mzdy. To znamená, že čím je práca náročnejšia, tým má zamestnanec nárok na vyššiu „minimálnu“ mzdu.

Minimálne mesačné mzdové nároky pre rok 2023

Stupeň
náročnosti práce

Koeficient
minimálnej mzdy

Minimálny
mzdový nárok

1.

1,0

700,00 €

2.

1,2

816,00 €

3.

1,4

932,00 €

4.

1,6

1 048,00 €

5.

1,8

1 164,00 €

6.

2,0

1 280,00 €

 

Na tento účel sú v Zákonníku práce uvedené sumy minimálnych mzdových nárokov. Suma minimálneho mzdového nároku predstavuje „najnižšiu možnú“ celkovú mzdu zamestnanca, ktorej výška je závislá od zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti vykonávanej práce, t. j. od stupňa náročnosti práce. V závislosti od toho, aký stupeň náročnosti má pracovné miesto zamestnanca, prináleží zamestnancovi mzda najmenej vo výške príslušnej sumy minimálneho mzdového nároku. Zamestnávateľ je povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň náročnosti podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon od zamestnanca vyžaduje, a to v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve:

pracovné miesto -> stupeň náročnosti práce -> minimálny mzdový nárok

Zamestnávateľ pri priraďovaní stupňa náročnosti postupuje v súlade s prílohou č. 1 Zákonníka práce. Príklady na priradenie stupňa náročnosti k pracovným miestam podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti vykonávanej pracovnej činnosti môžu byť napr. nasledovné:

Stupeň náročnosti práce

Pracovné miesto

1

upratovačka, operátor výroby, pomocná sila v kuchyni, balič

2

pokladník, skladník, administratívny pracovník, sanitár, čašník, kuchár

3

vodič, elektrikár, fakturant, účtovník, masér

4

účtovník, vedúci prevádzky, inštruktor autoškoly, zdravotná sestra, koncipient

5

vedúci výroby, obchodný manažér, všeobecný lekár

6

riaditeľ, lekár špecialista

 

Napriek uvedeným príkladom, neexistuje žiaden zoznam povolaní, ktoré patria do konkrétneho stupňa náročnosti. Zaradenie zamestnancov je v kompetencii zamestnávateľa, pričom stupeň náročnosti práce je naviazaný na najnáročnejšiu pracovnú činnosť zamestnanca v rámci dohodnutého druhu práce, aj keď najnáročnejšia pracovná činnosť môže predstavovať len malú mieru z rozsahu pracovnej náplne zamestnanca. Kontrolu správneho zaradenia zamestnancov do stupňa náročnosti práce vykonáva príslušný inšpektorát práce. Za nesprávne zaradenie zamestnanca do príslušného stupňa náročnosti práce, resp. za neposkytnutie mzdy v minimálnej výške pre konkrétny stupeň náročnosti hrozí zamestnávateľovi pokuta až do výšky 100 000 €.

Minimálne mesačné mzdové nároky

Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň sa počnúc rokom 2022 určuje podľa § 120 ods. 4 Zákonníka práce ako súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok (v roku 2023 idesumu 700 €) a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 (580 €) a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 (580 €) a koeficientu minimálnej mzdy. Z uvedeného vyplýva, že každoročný nárast minimálnych mzdovýc

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Obsahovo nekompletné odvolanie účastníka správneho konania N

Publikované:

Zamestnancovi obce bolo doručené odvolanie účastníka správneho konania proti rozhodnutiu vydanému obcou. V podanom odvolaní však účastník správneho konania neuviedol presné označenie rozhodnutia obce, ktoré odvolaním napáda, a taktiež, akým spôsobom má odvolacia inštancia rozhodnúť. Preto zamestnanec obce uvedené odvolanie považoval za obsahovo nekompletné, právne nesúladné a ďalej sa ním nezaoberal, teda nevykonal následné procesné úkony v správnom procese. Konal zamestnanec obce v súlade s platným právom?

Spôsob vykonania rozpisu rozpočtu N

Publikované:

Kto vykonáva v obci rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie?

Nárok svedka na trovy konania N

Publikované:

Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou N

Publikované:

Musí obec vykonať rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie a v akej úrovni ekonomickej a funkčnej rozpočtovej klasifikácie?

Čerpanie účelovo určeného bežného transferu zo ŠR N

Publikované:

Rozpočtová organizácia obce získala bežný transfer zo štátneho rozpočtu, ktorý nepoužije do konca roka, ale využije možnosť výnimky zo zásady časovosti podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správya finančné prostriedky z bežného transferu bude čerpať do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka. Ako má postupovať rozpočtová organizácia a aj obec na konci rozpočtového roka a v prvých mesiacoch nasledujúceho rozpočtového roka, keď budú čerpať tento účelovo určený bežný transfer zo štátneho rozpočtu?