Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Materská, otcovská a rodičovská dovolenka z hľadiska zdravotného a sociálneho poistenia

Publikované: Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

V súvislosti s nástupom a ukončením čerpania materskej, či otcovskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, spojených s poskytovaním hmotného zabezpečenia počas tohto obdobia, má zamestnávateľ voči príslušnej zdravotnej poisťovni zamestnanca a Sociálnej poisťovni oznamovacie povinnosti, ktoré mu ukladajú príslušné zákony. Ide o zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z.z.) v z. n. p. (ďalej len (zákon o zdravotnom poistení“) a zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).

Kedy a za koho platí poistné štát?
Zdravotné poistenie
Štát je platiteľom poistného za fyzickú osobu, ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské, ďalej aj za fyzickú osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok a rodičovský príspevok z iného členského štátu, ak tam nie je zdravotne poistená.
Štát je platiteľom poistného aj za fyzickú osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do 6 rokov. 
Osobná celodenná a riadna starostlivosť
 je na účely zákona o zdravotnom poistení starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme jeho fyzického vývinu a duševného vývinu, ktorou sa zabezpečuje najmä jeho výchova, primeraná výživa, hygiena a dodržiavanie liečebno-preventívnych opatrení. Je splnená aj vtedy, ak dieťa:
-
navštevuje jasle, materskú školu, zariadenie, v ktorom je umiestnené na základe rozhodnutia súdu, alebo iné obdobné zariadenie v rozsahu najviac štyri hodiny denne,
-
pravidelne ambulantne navštevuje liečebno-rehabilitačné zariadenie,
-
je zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia najviac tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.
Štát platí poistné na zdravotné poistenie za poistenca štátu z ročného vymeriavacieho základu, ktorý je určený ako 12-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov (pre rok 2023 ide o vymeriavací základ vo výške 14 532 €).
Štát je platiteľom poistného za osobu, ktorá sa celodenne a riadne stará o dieťa do šiestich rokov za predpokladu, že 
nie je štát platiteľom poistného za inú osobu,
 ktorá poberá materské na to isté dieťa, alebo poberá rodičovský príspevok, rodičovský príspevok z iného členského štátu alebo sa osobne celodenne a riadne stará o to isté dieťa. Táto legislatívna zmena vyplýva z § 11 ods. 7 písm. j) novely č. 351/2018 Z.z. zákona o zdravotnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť dňa 30.12.2018: 
„Štát je platiteľom poistného za fyzickú osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov, ak za inú osobu nie je platiteľom štát podľa písmena c) alebo písmena m) prvého bodu na totožné dieťa a za inú osobu nie je platiteľom štát z dôvodu celodennej a riadnej starostlivosti o to isté dieťa.“
 To znamená, že ak sa iná osoba stará o dieťa, napr. otec dieťaťa, tak za matku, ktorá sa taktiež stará o to isté dieťa, štát už nie je platiteľom poistného. Ak osoba nespĺňa podmienky na to, aby odvody na zdravotné poistenie za ňu platil štát, je potrebné, aby túto skutočnosť oznámila zdravotnej poisťovni prostredníctvom tlačiva 
„Oznámenie poistenca/platiteľa poistného“
 , a ak nebude mať iného platiteľa poistného, stáva sa samoplatiteľom. Ak však podmienky na to, aby bol za ňu platiteľom poistného štát aj naďalej spĺňa (napr. starať sa bude o iné dieťa do 6 rokov veku), oznámi túto skutočnosť zdravotnej poisťovni na základe čestného vyhlásenia.
Príklad č. 1:
Otec dieťaťa (ktoré ešte nedovŕšilo 3 roky) oznámil v práci, že nastupuje na čerpanie rodičovskej dovolenky. V Sociálnej poisťovni zároveň požiadal o výplatu nemocenskej dávky materské. Matka dieťaťa do práce nenastupuje a oznámila zamestnávateľovi, že naďalej bude čerpať, v tom čase už „neplatenú“ rodičovskú dovolenku, nakoľko nebude poberať rodičovský príspevok. Za ktorého poistenca bude štát platiteľom poistného, za oboch?
V súlade s § 166 ods. 2 zákonom č.311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) matka dieťaťa môže pokračovať v čerpaní rodičovskej dovolenky aj v prípade, ak začne na to isté dieťa čerpať rodičovskú dovolenku otec dieťaťa. Štát však nebude za matku toho času platiť zdravotné poistenie, nakoľko „od 30.12.2018 nemôže byť poistencom štátu z dôvodu starostlivosti o dieťa do 6 rokov osoba, ktorá sa o toto dieťa stará, ak iná osoba na to isté dieťa poberá materské“. Nakoľko sa iná osoba (otec) bude teraz starať o dieťa, a zároveň bude poberať dávku materské, platiteľom poistného bude zaňho štát. Za matku, ktorá sa taktiež stará o to isté dieťa, štát prestane platiť poistné a matka sa stáva samoplatiteľom (ak nebude mať iného platiteľa poistného). Oznamovaciu povinnosť voči zdravotnej poisťovni plní poistenec (matka), nie zamestnávateľ zamestnankyne.
* * *
Sociálne poistenie
Štát je platiteľom poistného za osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa v období, v ktorom sa jej poskytuje materské, a za osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa do 6 rokov veku alebo za osobu, ktorá sa riadne stará dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov najdlhšie do 18 rokov veku. Pod pojmom riadna starostlivosť o dieťa sa na účely zákona o sociálnom poistení rozumie starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa. Podmienka tejto starostlivosti sa považuje za splnenú aj v tom prípade, ak oprávnená osoba nezabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne, ale zabezpečuje riadnu starostlivosť inou plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou (napr. jasle, materská škôlka). Z uvedeného vyplýva, že za osoby, ktoré sa starajú o dieťa, bude platiť štát dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti aj v prípade, ak bude dieťa umiestnené v predškolskom zariadení (bez ohľadu na to, či pôjde o poldenný alebo celodenný pobyt). Je to rozdiel v porovnaní so zákonom o zdravotnom poistení, podľa ktorého sa vyžaduje osobná starostlivosť o dieťa, a ak nie je splnená štát nie je platiteľom poistného na zdravotné poistenie.
Štátom je platiteľom poistného na dôchodkové poistenie, ak poistenec spĺňa podmienky stanovené
-
poistenec má trvalý pobyt na území SR (prechodné zdržiavanie sa v zahraničí nie je prekážkou),
-
riadne sa stará o dieťa s trvalým pobytom na území SR vo veku do 6 rokov alebo o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov najdlhšie do 18 rokov veku,
-
nie je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba,
-
nemá priznaný predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, a poistenec nedovŕšil dôchodkový vek,
-
ak poistenec nemá nárok na rodičovský príspevok, musí podať prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti o dieťa; ak poistenec má nárok na rodičovský príspevok, vznik a zánik dôchodkového poistenia ako poistenca štátu Sociálna poisťovňa zaeviduje automaticky - poistenec v takom prípade prihlášku na dôchodkové poistenie nepodáva.
Z uvedeného vyplýva, že ak matke alebo inému poistencovi starajúcemu sa o dieťa do veku 6 rokov vznikne nárok na rodičovský príspevok, nemusia sa prihlasovať na dôchodkové poistenie. Sociálna poisťovňa ich eviduje automaticky ako poistencov štátu na základe údajov poskytnutých Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR. To znamená, že poistné na dôchodkové poistenie za nich platí štát. Ak matke (alebo inému poistencovi), ktorá sa stará o dieťa do veku 6 rokov, nevznikne nárok na rodičovský príspevok, avšak má záujem o dôchodkové poistenie, ktoré platí štát, musí podať prihlášku do Sociálnej poisťovne. Ak splní všetky zákonné podmienky, môže sa stať poistencom štátu dokonca aj spätne, najskôr však od 1. januára 2018. Povinnosť podať prihlášku má ešte jedna skupina osôb starajúcich sa o deti - zamestnanci, resp. zamestnankyne, ktoré rozviažu pracovný pomer v období, keď ešte poberajú dávku materské, alebo napríklad aj tie, ktorým nárok na materské vznikol z ochrannej lehoty.
Poznámka:
Podľa pôvodnej právnej úpravy (platnej do 31.12.2017) ak chceli poistenci, aby za nich štát platil poistné na dôchodkové poistenie aj po skončení poberania dávky materské, mali povinnosť prihlásiť sa na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa. Na základe novely č. 266/2017 Z.z. o sociálnom poistení s účinnosťou od 1.1.2018 prevzala túto povinnosť poistencov Sociálna poisťovňa; registráciu vykonáva na základe údajov, ktoré jej zasielala Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ak ide o starostlivosť o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov najdlhšie do 18 rokov veku, Sociálna poisťovňa získava údaje aj z vlastného informačného systému z lekárskej posudkovej činnosti.
S účinnosťou od 1.1.2018 je legislatívne upravená aj postupnosť pri platení poistného štátom v prípadoch, ak sa o to isté dieťa stará viacero osôb. V súlade s § 22 ods. 5 a 6 zákona o sociálnom poistení, ak sa o dieťa do 6 rokov veku stará viac fyzických osôb a ak jedna z nich má nárok na rodičovský príspevok, štát bude platiť poistné na dôchodkové poistenie za túto osobu. Ak ani jedna z osôb poskytujúcich riadnu starostlivosť o dieťa nemá nárok na r
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Na čo nezabudnúť pri vedení pokladnice v samospráve N

Publikované:

Príspevok sa bližšie venuje agende vedenia pokladnice a pokladničnej hotovosti v spojitosti s účtovným rokom 2023 a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a inými normatívnymi právnymi predpismi, na ktoré by účtovná jednotka nemala zabudnúť v dennej praxi. V záverečnej časti je spracovaný pre čitateľov prehľad frekventovaných otázok z územnej samosprávy. Úvodom treba spomenúť, že pre celú územnú samosprávu sú od 1. 1. 2023 v účinnosti nové a samostatné postupy účtovania, a to na základe Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

Osobné údaje – disponovanie s nimi a upozornenia N

Publikované:

Príspevok sa venuje vybraným zaujímavým zásadám a pravidlám disponovania s osobnými údajmi v podmienkach územnej samosprávy, bližšie odpovedá aj na časté otázky k tejto téme. Osobné údaje musia byť spracúvané spravodlivo, transparentne a zákonne. Je potrebné uviesť, že by mali byť získavané len na konkrétny a zákonný účel.

Zdravotný stav zamestnanca ako dôvod skončenia pracovného pomeru N

Publikované:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) vo svojich ustanoveniach vymedzuje nielen spôsoby skončenia pracovného pomeru, ale aj dôvody takého skončenia. Tiež ustanovuje postup, ktorý treba dodržať, aby bolo skončenie pracovného pomeru platné.

Uzatváranie rámcových dohôd na opakované dodanie tovaru N

Publikované:

Pripravujem rámcové dohody na opakované dodanie tovaru. Máme svojich dodávateľov a opakované plnenie počas roka nepresahovalo limit 10 000 eur. Som povinná túto dohodu uzatvárať podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ak v záverečných ustanoveniach bude uvedené: Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania finančného limitu 9 999,00 € bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Teplota na pracovisku počas chladného počasia N

Publikované:

V dôsledku energetickej krízy sú viaceré spoločnosti a nielen tie, nútené uvažovať nad tým, ako a kde ušetriť. Energetická kríza núti nielen firmy, ale aj obce, školy a pod. uvažovať nad znižovaním teploty v kancelárii, ale aj výrobnej hale, triedach, predajni atď. Zamestnávatelia by mali ale vedieť, aká je minimálna prípustná teplota podľa legislatívy.