Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Komisia na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže

Publikované: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský

Chystáme sa použiť na predaj stavebných pozemkov obchodnú verejnú súťaž. Môže byť členom komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže starosta? Akú má pôsobnosť takáto komisia?

Obchodná verejná súťaž je jedným z prípustných spôsobov nakladania s majetkom obce podľa zákona o majetku obcí. Pravidlá obchodnej verejnej súťaže upravuje § 281 až 288 Obchodného zákonníka; práve na tieto ustanovenia Obchodného zákonníka zákon o majetku obcí odkazuje.

Dôležitou východiskovou skutočnosťou je v tomto prípade fakt, že predmetom záujmu je prevod vlastníctva nehnuteľného majetku.
 
Zákon o majetku obcí − výňatok
§ 9
(2) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce; to neplatí, ak je obec povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu,
b) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,

Z tejto právnej úpravy je zrejmé, že obecné zastupiteľstvo má priamo zo zákona zverenú pôsobnosť na rozhodovanie všetkých zásadných vecí, ktoré sa týkajú obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľného majetku obce.
 
Poznámka: Pre úplnosť bude užitočné poznamenať, že ak by išlo o prevod vlastníctva hnuteľného majetku alebo napríklad nájom nehnuteľnosti, pôsobnosť k týmto úkonom (rozhodnutie o spôsobe prevodu a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže) môže byť rozdelená medzi obecné zastupiteľstvo a starostu na základe § 9 ods. 2 písm. d) a e) zákona o majetku obcí, a to spravidla v zásadách hospodárenia s majetkom obce vydaných podľa § 9 ods. 1 zákona o majetku obcí.
 
Zloženie a pôsobnosť komisií obecného zastupiteľstva upravuje § 15 zákonao obecnom zriadení.
 
Zákon o obecnom zriadení − výňatok
§ 15
(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
Z tejto právnej úpravy je zrejmé, že rozhodujúce slovo vo veci zloženia akejkoľvek komisie má obecné zastupiteľstvo. Na tomto základe je možné zodpovedať prvú z položených otázok.
 
Čiastkový záver:
Zloženie komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku je v pôsobnosti obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo nemá právne obmedzenia v tom, aby do tejto komisie zvolilo aj starostu obce.  
 
Pokiaľ ide o pôsobnosť takejto komisie s oporou v citovanom § 15 ods. 2 zákona o obecnom zriadení je možné konštatovať, že obecné zastupiteľstvo by malo pri zriadení komisie určiť aj jej úlohy.
 
Príklad:
Obecné zastupiteľstvo v ..........
  1. zriaďuje na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže …(identifikovať, o akú súťaž ide) komisiu v zložení: .... (vypísať konkrétne mená osôb), s úlohou vyhodnotiť vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž a vybrať najvhodnejší návrh,
  2. určuje za organizátora súťaže ... (meno a priezvisko + funkcia zamestnanca) ako tajomníka tejto komisie s úlohou zabezpečiť proces obchodnej verejnej súťaže z organizačnej a administratívnej stránky.
Ak by sme chceli podrobnejšie opísať obsah pôsobnosti komisie pri vyhodnotení súťažných návrhov zmlúv, pôjde najmä o posúdenie:
  • dodržania lehoty na predkladanie súťažných návrhov zmlúv (podľa § 284 ods. 2 Obchodného zákonníka),
  • súladu súťažných návrhov zmlúv s vyhlásenými súťažnými podmienkami (podľa § 284 ods. 1 Obchodného zákonníka),
  • súťažných návrhov zmlúv a výber najvhodnejšieho návrhu z hľadiska vhodnosti pre vyhlasovateľa (§ 286 ods. 2 Obchodného zákonníka).
Čiastkový záver:
Obsah pôsobnosti komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže určí obecné zastupiteľstvo v rámci vymedzenia jej úloh.
 
Od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže treba odlíšiť pôsobnosť na vykonanie nadväzujúcich úkonov (informovanie súťažiacich o výsledku, pripojenie podpisu vyhlasovateľa na súťažný návrh zmluvy a podobne); tieto úkony sú zo zákona v pôsobnosti starostu ako štatutárneho orgánu [argumenty pre toto tvrdenie nájdeme v § 13 ods. 4 písm. c) a ods. 5 zákona o obecnom zriadení].
 
Záver:
Rozhodovanie o zostave komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže aj o jej pôsobnosti má pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného majetku obce zo zákona v kompetencii obecné zastupiteľstvo.
 
 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Čerpanie účelovo určeného kapitálového transferu príspevkovou organizáciou N

Publikované:

Príspevková organizácia obce získala kapitálový transfer zo ŠR, ktorý môže použiť aj nasledujúci rozpočtový rok. Aký postup musí príspevková organizácia dodržať, aby mohla čerpať tento účelovo určený kapitálový transfer zo ŠR?

Zapojenie finančných prostriedkov peňažných fondov do rozpočtu obce N

Publikované:

Ako má obec zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky peňažných fondov?

Postup pri zostavení rozpočtu N

Publikované:

Obec v minulom roku nepoužila všetky účelovo poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky. Môže tieto nevyčerpané finančné prostriedky použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Aký postup má zvoliť pri zostavení rozpočtu a ako má postupovať v nasledujúcom roku?