Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Finančné vzťahy štátu k rozpočtom územnej samosprávy

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Čo treba chápať pod finančnými vzťahmi štátu k rozpočtom územnej samosprávy, ide o priame dotácie štátu na činnosť obce/VÚC?

Pod finančnými vzťahmi štátu k rozpočtom územnej samosprávy treba rozumieť podiely na daniach v správe štátu; ide o finančné prostriedky, ktoré štát poskytuje obciam a VÚC na plnenie úloh a funkcií, ktoré územná samospráva plní. Samotná realizácia finančných vzťahov sa uskutočňuje prevodom finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do rozpočtu obcí a VÚC.

Finančné vzťahy k rozpočtom územnej samosprávy – podiely na daniach v správe štátu ustanovuje osobitný predpis, ktorým je zákon č. 564/2004 Z. z. Týmto zákonom je určený výnos dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou v príslušnom rozpočtovom roku, ktorý je príjmom rozpočtu obce/VÚC.

Štát ručí za výber dane a jej poukázanie obci/VÚC a rozhoduje aj o spôsobe jej prideľovania medzi jednotlivé obce a VÚC, a to nariadením vlády Slovenskej republiky o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktoré upravuje aj systém rozdeľovania výnosu dane.
 
Ustanovujú sa kritériá, na základe ktorých sa rozdeľuje výnos tejto dane medzi jednotlivé obce [(počet obyvateľov, počet obyvateľov upravený veľkostným koeficientom obce, počet žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobností obcí, počet obyvateľov, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov)] a medzi VÚC [(počet obyvateľov, počet obyvateľov vo veku 15 až 18 rokov, počet obyvateľov, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, obrátená hodnota ukazovateľa hustoty obyvateľstva (zohľadňuje zvýšenú nákladnosť verejnej autobusovej dopravy v oblastiach s nižšou koncentráciou obyvateľstva), dĺžka ciest II. a III. triedy, rozloha VÚC)]. Prepočty výnosu dane pre jednotlivé obce a VÚC sú povinné vykonávať daňové úrady mesačne podľa vzorcov uvedených v prílohe nariadenia.
 
Daňový úrad rozdeľuje a poukazuje výnos dane do rozpočtov obcí a rozpočtov VÚC takto:
 1. 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce;
 2. 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie;
 3. 40 % podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení znení neskorších predpisov a prepočítaného príslušným koeficientom;
 4. 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.
Výnos dane sa rozdelí VÚC takto:
 1. 15 % podľa počtu obyvateľov VÚC s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
 2. 15 % podľa počtu obyvateľov VÚC vo veku pätnásť až osemnásť rokov s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
 3. 32 % podľa počtu obyvateľov VÚC, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území VÚC k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
 4. 9 % podľa obrátenej hustoty obyvateľstva VÚC s trvalým pobytom na území VÚC k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
 5. 20 % podľa dĺžky ciest II. triedy a III. triedy vo vlastníctve VÚC k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
 6. 9 % podľa rozlohy VÚC.
Daňové úrady realizujú výpočet príslušného podielu skutočného výnosu dane pre obce a VÚC vo svojej pôsobnosti a poukazujú ich na ich účet. Samotný výpočet podielu výnosu dane realizujú na základe východiskových štatistických údajov, ktoré Štatistický úrad SR zverejní s platnosťou na nasledujúci kalendárny rok do 15. augusta predchádzajúceho roka. Všetkým subjektom verejnej správy sa ukladá povinnosť dodržiavať súčinnosť pri poskytovaní potrebných štatistických údajov. 
 
Podiel na výnose dane sa poukazuje obciam a VÚC najneskôr do 20. dňa bežného mesiaca za predchádzajúci mesiac. Preplatky a nedoplatky zistené k 31. decembru príslušného kalendárneho roka vzniknuté pri rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane vyrovnajú daňové úrady s obcami a vyššími územnými celkami do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
 
Výnosy dane sú vlastnými príjmami obce a vlastnými príjmami VÚC; kompetenciu rozhodovať o použití týchto príjmov majú výsostne len obce a VÚC. Okrem podielových daní v správe štátu k finančným vzťahom štátu k rozpočtom územnej samosprávy patria aj dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu.
 
Obec a VÚC plnia nielen úlohy vyplývajúce z ich samosprávnych funkcií, ale aj niektoré úlohy štátnej správy, ktoré boli na obce a VÚC zákonom prenesené. Financovanie preneseného výkonu štátnej správy, ktorý obce a VÚC vykonávajú, zabezpečuje štát z prostriedkov štátneho rozpočtu. Platí pravidlo, že ak sa zákonom prenáša na obec alebo VÚC výkon štátnej správy, náklady takto preneseného výkonu štátnej správy sa obci alebo VÚC uhrádzajú zo štátneho rozpočtu v rozsahu určenom zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
 
Toto pravidlo je ustanovené aj v ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti. Podľa čl. 6 ods. 2, ak sa zákonom pri úprave pôsobnosti ustanovujú nové úlohy obci alebo VÚC, štát na ich plnenie súčasne zabezpečí obci alebo VÚC zodpovedajúce finančné prostriedky.
 
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy získavajú obce a VÚC do svojich rozpočtov prevodom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec a VÚC. Náklady preneseného výkonu štátnej správy sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu v rozsahu určenom zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a na základe osobitných predpisov.
 
Najväčší objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do rozpočtu územnej samosprávy tvoria najmä dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, ktoré sa poskytujú na základe zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p.
 
Z dotácií zo štátneho rozpočtu sa podľa cit. zákona zabezpečuje financovanie regionálneho školstva, a to tak na úrovni obcí, ako aj na úrovni VÚC. K zdrojom financovania patria prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
 
Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu sa používajú na financovanie výchovno- vzdelávacieho procesu, prevádzky, riešenia havarijných situácií, ale aj na financovanie rekonštrukcií a modernizácií školských objektov a ich vybavenia, zo štátneho rozpočtu sa prispieva aj na financovanie rozvoja a na prístavbu a výstavbu škôl.
 
V rámci financovania regionálneho školstva ide teda predovšetkým o úhradu nákladov na mzdy a platy vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, prevádzky, modernizácie učebných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok a na riešenie havarijných situácií.
 
Financovanie regionálneho školstva sa uskutočňuje prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
 
V kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa rozpočtujú finančné prostriedky pre VÚC najmä na:
 • výchovno-vzdelávací proces a prevádzku škôl,
 • financovanie špecifík, mimoriadnych výsledkov a záujmového vzdelávania na školách,
 • riešenie havarijných situácií v školách,
 • rozvojové projekty škôl,
 • financovanie nákladov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • kapitálové výdavky na výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu škôl,
 • odchodné pre školy,
 • úhradu nákladov súvisiacich so starostlivosťou o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca školy na úhradu vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a B,
 • financovanie kurzov pohybových aktivít v prírode,
 • dohodovacie konanie.
V kapitole Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa rozpočtujú finančné prostriedky pre obce, najmä na:
 • výchovno-vzdelávací proces a prevádzku škôl, niektorých verejných materských škôl a verejných školských zariadení,
 • príspevok na výchovu a vzdelávanie,
 • financovanie špecifík, mimoriadnych výsledkov a záujmového vzdelávania v školách,
 • riešenie havarijných situácií v školách,
 • rozvojové projekty škôl,
 • financovanie nákladov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • odchodné pre školy,
 • kapitálové výdavky na výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu škôl,
 • odchodné pre niektoré školy,
 • úhradu nákladov súvisiacich so starostlivosťou o pedagogického zamestnanca
 • a odborného zamestnanca školy na úhradu vakcíny proti chrípke a vakcín proti hepatitíde typu A a B,
 • na financovanie kurzov pohybových aktivít v prírode a príspevok na školu v prírode,
 • zabezpečenie obvodných a krajských kôl súťaží a predmetových olympiád detí a žiakov škôl a školských zariadení,
 • dohodovacie konanie.
Obciam a VÚC sa prideľujú a vyplácajú ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte. Finančné vzťahy štátu k rozpočtom územnej samosprávy – dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú prostredníctvom ministerstva financií alebo správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
 
V tejto súvislosti treba spomenúť aj zákonnú možnosť, že ak obce zriadia spoločný obecný úrad alebo združenie obcí podľa § 20 a § 20a zákona o obecnom zriadení, príslušné ministerstvo alebo subjekt ustanovený osobitným predpisom môže za tieto obce poskytnúť dotáciu obci, v ktorej je sídlo spoločného obecného úradu alebo sídlo združenia obcí, po predchádzajúcom súhlase všetkých obcí, ktoré spoločný obecný úrad alebo združenie obcí zriadia.
 
Dotácie zo štátneho rozpočtu sa poskytujú obci, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, za obce, ktoré zriadili spoločný obecný úrad po predchádzajúcom súhlase týchto obcí. Možnosť poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu obciam, ktoré zriadili spoločný obecný úrad, je rozšírená aj na združenie obcí; podmienkou je predchádzajúci súhlas dotknutých obcí, ktoré zriadili združenie obcí. Dotácia sa poskytne obci, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, alebo obci, ktorá je sídlom združenia obcí.
 
 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Obsahovo nekompletné odvolanie účastníka správneho konania N

Publikované:

Zamestnancovi obce bolo doručené odvolanie účastníka správneho konania proti rozhodnutiu vydanému obcou. V podanom odvolaní však účastník správneho konania neuviedol presné označenie rozhodnutia obce, ktoré odvolaním napáda, a taktiež, akým spôsobom má odvolacia inštancia rozhodnúť. Preto zamestnanec obce uvedené odvolanie považoval za obsahovo nekompletné, právne nesúladné a ďalej sa ním nezaoberal, teda nevykonal následné procesné úkony v správnom procese. Konal zamestnanec obce v súlade s platným právom?

Spôsob vykonania rozpisu rozpočtu N

Publikované:

Kto vykonáva v obci rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie?

Nárok svedka na trovy konania N

Publikované:

Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou N

Publikované:

Musí obec vykonať rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie a v akej úrovni ekonomickej a funkčnej rozpočtovej klasifikácie?

Čerpanie účelovo určeného bežného transferu zo ŠR N

Publikované:

Rozpočtová organizácia obce získala bežný transfer zo štátneho rozpočtu, ktorý nepoužije do konca roka, ale využije možnosť výnimky zo zásady časovosti podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správya finančné prostriedky z bežného transferu bude čerpať do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka. Ako má postupovať rozpočtová organizácia a aj obec na konci rozpočtového roka a v prvých mesiacoch nasledujúceho rozpočtového roka, keď budú čerpať tento účelovo určený bežný transfer zo štátneho rozpočtu?