Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Čo obsahuje desiaty balík sankcií voči Ruskej federácii

Publikované: Autor/i: RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Európska únia prijala 25. februára ďalšie reštriktívne opatrenia voči Ruskej federácii. Čo obsahuje desiaty balík sankcií, vysvetľuje advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS.

Najnovší balík protiruských sankcií, vydaný pri príležitosti prvého roka od vypuknutia ozbrojeného konfliktu, prináša nové reštriktívne opatrenia v reakcii na pokračujúce konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine. Rozšíril sa sankčný zoznam fyzických osôb, sprísňujú sa zákazy týkajúce sa prevozu strelných zbraní a balík prináša aj ďalšie sektorové opatrenia. Čo konkrétne obsahuje?

Individuálne opatrenia

V prvom rade do Nariadenia EÚ č. 269/2014 pribudlo ďalších 87 osôb a 34 subjektov zodpovedných za konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. „Do sankčného zoznamu prvýkrát pribudli aj štyri fyzické osoby iránskej štátnej príslušnosti, ktoré pôsobia vo vrcholných funkciách spoločností, ktoré sa podieľajú na výskume, vývoji a výrobe iránskych bezpilotných vzdušných prostriedkov – dronov,“ približuje Ján Azud, partner advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS.

Tiež sa sprísňuje informačný režim ohľadom zmrazených aktív týchto osôb. Všetky subjekty sú povinné bezodkladne poskytnúť akékoľvek informácie slúžiace na kontrolu dodržiavania nariadenia, ako napríklad informácie o finančných prostriedkoch a hospodárskych zdrojoch na území EÚ, ktoré patria osobám v sankčných zoznamoch. 

Táto informačná povinnosť platí aj pre Centrálne depozitáre cenných papierov, ktoré zároveň musia poskytnúť informácie o mimoriadnych a nepredvídaných stratách a škodách týkajúcich sa týchto financií a hospodárskych zdrojov.

Sektorové opatrenia

Sprísňujú sa aj podmienky pohybu zbraní. Novelizáciou Nariadenia EÚ č. 833/2014 sa „do už existujúceho zákazu priameho alebo nepriameho dodávania tovarov a technológii s dvojakým použitím a strelných zbraní akémukoľvek subjektu alebo orgánu v Ruskej federácii pridáva zákaz tento tovar aj prevážať cez územie Ruskej federácie, bez ohľadu na koncovú destináciu tejto dodávky,“vysvetľuje Azud.

Balík zároveň pridáva povinnosť pre banky a iné subjekty pôsobiace na finančnom trhu v členských štátoch EÚ poskytnúť príslušnému orgánu členského štátu a tiež Komisii informácie o aktívach a rezervách Centrálnej banky Ruska alebo akéhokoľvek subjektu či orgánu konajúceho v mene alebo na základe pokynov Centrálnej banky Ruska, ako je napr. Ruský národný investičný fond (napr. ako je osoba vlastniaca tieto aktíva, ich suma či trhová hodnota a druhy aktív a rezerv).

Pre spoločnosti pôsobiace v kritickej infraštruktúre (napr. v oblasti energetiky alebo poštovej prepravy) je podstatné, že sa od 27. marca 2023 zakazuje umožňovať ruským štátnym príslušníkom alebo fyzickým osobám s pobytom v Rusku zastávať akékoľvek funkcie v riadiacich orgánoch vlastníkov alebo prevádzkovateľov kritických infraštruktúr, európskych kritických infraštruktúr a kritických subjektov.

Zároveň nové nariadenia rozširujúokruh tovarov a materiálov, ktoré je zakázané vyvážať do Ruskej federácie a tiež sa rozširuje zoznam subjektov, s ktorými je obmedzený obchodný styk, napríklad aj o rôzne subjekty pochádzajúce z Iránskej islamskej republiky, a to najmä v súvislosti s výrobou a dodávkou bezpilotných vzdušných prostriedkov,“ dodáva Matej Škultéty z advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS.

Posúva sa tiež lehota na ukončenie transakcií, ktoré sú nevyhnutne potrebné na likvidáciu spoločného podniku alebo podobného právneho dojednania uzavretého pred 16. marcom 2022 so subjektami, ktoré sú verejne kontrolované Ruskou federáciou, sú z viac ako 50 % v priamom alebo nepriamom vlastníctve Ruskej federácie, alebo konajú v mene alebo na základe pokynov niektorého z uvedených subjektov, a to z pôvodného 30. 06. 2023 na 31.12.2023.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Vysporiadanie finančných vzťahov obce k svojim rozpočtovým organizáciám N

Publikované:

Akým spôsobom sa vysporiadajú vzťahy obce voči svojej rozpočtovej organizácii – škole, z ktorých finančných výkazov sa bude vychádzať pri zostavení záverečného účtu?

Hlavný kontrolór ako zamestnanec príspevkovej organizácie obce N

Publikované:

Môže byť zamestnanec príspevkovej organizácie, ktorú zriadila obec, hlavným kontrolórom tej istej obce?

Viacročný rozpočet N

Publikované:

Rozpočet je definovaný ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce a VÚC, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia obce a VÚC a potrieb ich obyvateľov. Z uvedeného titulu a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec a VÚC zostavujú rozpočet ako viacročný rozpočet.

Zvýšenie sumy životného minima a dopad na mzdové veličiny N

Publikované:

Od 1. 7. 2023 sa zmenila výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené viaceré mzdové veličiny. Suma životného minima má priamy dopad aj na dávky v hmotnej núdzi, vybrané peňažné príspevky a štátne sociálne dávky, napr. rodičovský príspevok. Od sumy životného minima sú závislé aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy dopad na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.

Materská, otcovská a rodičovská dovolenka z hľadiska zdravotného a sociálneho poistenia N

Publikované:

V súvislosti s nástupom a ukončením čerpania materskej, či otcovskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, spojených s poskytovaním hmotného zabezpečenia počas tohto obdobia, má zamestnávateľ voči príslušnej zdravotnej poisťovni zamestnanca a Sociálnej poisťovni oznamovacie povinnosti, ktoré mu ukladajú príslušné zákony. Ide o zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z.z.) v z. n. p. (ďalej len (zákon o zdravotnom poistení“) a zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).