Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Čo obsahuje desiaty balík sankcií voči Ruskej federácii

Publikované: Autor/i: RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Európska únia prijala 25. februára ďalšie reštriktívne opatrenia voči Ruskej federácii. Čo obsahuje desiaty balík sankcií, vysvetľuje advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS.

Najnovší balík protiruských sankcií, vydaný pri príležitosti prvého roka od vypuknutia ozbrojeného konfliktu, prináša nové reštriktívne opatrenia v reakcii na pokračujúce konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine. Rozšíril sa sankčný zoznam fyzických osôb, sprísňujú sa zákazy týkajúce sa prevozu strelných zbraní a balík prináša aj ďalšie sektorové opatrenia. Čo konkrétne obsahuje?

Individuálne opatrenia

V prvom rade do Nariadenia EÚ č. 269/2014 pribudlo ďalších 87 osôb a 34 subjektov zodpovedných za konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. „Do sankčného zoznamu prvýkrát pribudli aj štyri fyzické osoby iránskej štátnej príslušnosti, ktoré pôsobia vo vrcholných funkciách spoločností, ktoré sa podieľajú na výskume, vývoji a výrobe iránskych bezpilotných vzdušných prostriedkov – dronov,“ približuje Ján Azud, partner advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS.

Tiež sa sprísňuje informačný režim ohľadom zmrazených aktív týchto osôb. Všetky subjekty sú povinné bezodkladne poskytnúť akékoľvek informácie slúžiace na kontrolu dodržiavania nariadenia, ako napríklad informácie o finančných prostriedkoch a hospodárskych zdrojoch na území EÚ, ktoré patria osobám v sankčných zoznamoch. 

Táto informačná povinnosť platí aj pre Centrálne depozitáre cenných papierov, ktoré zároveň musia poskytnúť informácie o mimoriadnych a nepredvídaných stratách a škodách týkajúcich sa týchto financií a hospodárskych zdrojov.

Sektorové opatrenia

Sprísňujú sa aj podmienky pohybu zbraní. Novelizáciou Nariadenia EÚ č. 833/2014 sa „do už existujúceho zákazu priameho alebo nepriameho dodávania tovarov a technológii s dvojakým použitím a strelných zbraní akémukoľvek subjektu alebo orgánu v Ruskej federácii pridáva zákaz tento tovar aj prevážať cez územie Ruskej federácie, bez ohľadu na koncovú destináciu tejto dodávky,“vysvetľuje Azud.

Balík zároveň pridáva povinnosť pre banky a iné subjekty pôsobiace na finančnom trhu v členských štátoch EÚ poskytnúť príslušnému orgánu členského štátu a tiež Komisii informácie o aktívach a rezervách Centrálnej banky Ruska alebo akéhokoľvek subjektu či orgánu konajúceho v mene alebo na základe pokynov Centrálnej banky Ruska, ako je napr. Ruský národný investičný fond (napr. ako je osoba vlastniaca tieto aktíva, ich suma či trhová hodnota a druhy aktív a rezerv).

Pre spoločnosti pôsobiace v kritickej infraštruktúre (napr. v oblasti energetiky alebo poštovej prepravy) je podstatné, že sa od 27. marca 2023 zakazuje umožňovať ruským štátnym príslušníkom alebo fyzickým osobám s pobytom v Rusku zastávať akékoľvek funkcie v riadiacich orgánoch vlastníkov alebo prevádzkovateľov kritických infraštruktúr, európskych kritických infraštruktúr a kritických subjektov.

Zároveň nové nariadenia rozširujúokruh tovarov a materiálov, ktoré je zakázané vyvážať do Ruskej federácie a tiež sa rozširuje zoznam subjektov, s ktorými je obmedzený obchodný styk, napríklad aj o rôzne subjekty pochádzajúce z Iránskej islamskej republiky, a to najmä v súvislosti s výrobou a dodávkou bezpilotných vzdušných prostriedkov,“ dodáva Matej Škultéty z advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS.

Posúva sa tiež lehota na ukončenie transakcií, ktoré sú nevyhnutne potrebné na likvidáciu spoločného podniku alebo podobného právneho dojednania uzavretého pred 16. marcom 2022 so subjektami, ktoré sú verejne kontrolované Ruskou federáciou, sú z viac ako 50 % v priamom alebo nepriamom vlastníctve Ruskej federácie, alebo konajú v mene alebo na základe pokynov niektorého z uvedených subjektov, a to z pôvodného 30. 06. 2023 na 31.12.2023.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka (2. časť) N

Publikované:

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka patria medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca. Ide o ospravedlnené pracovné voľno, v rámci ktorého nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ale hmotné zabezpečenie poskytované v zmysle osobitných predpisov, ktorými sú zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) alebo zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v z. n. p. (ďalej len „zákon o rodičovskom príspevku“).

Minimálna mzda a jej dopady na mzdové veličiny v roku 2023 (2.časť) N

Publikované:

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu zaplatiť mzdu, odmenu alebo plat. Právo na mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných vlastností pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť. Minimálna mzda sa na rok 2023 na základe dohody sociálnych partnerov zvyšuje zo súčasných 646 € na 700 €. Dňa 7. 12. 2022 bola schválená novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), z ktorej vyplýva, že výška príplatkov za vykonanú prácu už nebude stanovená pevnou sumou uvedenou v Zákonníku práce, ale ich minimálna výška sa určí príslušnou percentuálnou sadzbou z platnej minimálnej hodinovej mzdy, ktorá je ustanovená nariadením vlády SR. Novela Zákonníka práce nadobúda účinnosť 1. 6. 2023.

Minimálna mzda a jej dopady na mzdové veličiny v roku 2023 (1. časť) N

Publikované:

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu zaplatiť mzdu, odmenu alebo plat. Právo na mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných vlastností pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť. Minimálna mzda sa na rok 2023 na základe dohody sociálnych partnerov zvyšuje zo súčasných 646 € na 700 €. Dňa 7. 12. 2022 bola schválená novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), z ktorej vyplýva, že výška príplatkov za vykonanú prácu už nebude stanovená pevnou sumou uvedenou v Zákonníku práce, ale ich minimálna výška sa určí príslušnou percentuálnou sadzbou z platnej minimálnej hodinovej mzdy, ktorá je ustanovená nariadením vlády SR. Novela Zákonníka práce nadobúda účinnosť 1. 6. 2023.

Minimálna mzda a jej dopady na mzdové veličiny v roku 2023 - Minimálne mesačné mzdové nároky (3. časť) N

Publikované:

Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň sa počnúc rokom 2022 určuje podľa § 120 ods. 4 Zákonníka práce ako súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok (v roku 2023 ide o sumu 700 €) a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 (580 €) a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 (580 €) a koeficientu minimálnej mzdy. Z uvedeného vyplýva, že každoročný nárast minimálnych mzdových nárokov je naviazaný na medziročnú zmenu mesačnej minimálnej mzdy; základňou je suma mesačnej minimálnej mzdy pre rok 2020, t. j. suma 580 €.

Minimálna mzda a jej dopady na mzdové veličiny v roku 2023 - Minimálne mzdové nároky (2. časť) N

Publikované:

Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu podľa § 120 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v z. n. p. (ďalej „Zákonník práce“):