Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Činnosť obce v rámci programu realizovaného v prospech jej obyvateľov z hľadiska DPH

Publikované: Autor/i: Mgr. Elvíra Ungerová

Súdny dvor Európskej únie sa v rozsudku Gmina O. (C-612/21) zaoberal otázkou, či dodávka a montáž systémov obnoviteľnej energie uskutočnená obcou v prospech jej obyvateľov prostredníctvom podnikateľského subjektu, predstavuje dodanie tovaru a poskytnutie služieb podliehajúce dani z pridanej hodnoty (DPH).

Východisková situácia
Obec O, ktorá je registrovaná pre DPH v Poľsku, uzavrela so združením obcí a s dvoma ďalšími poľskými obcami zmluvu o partnerstve na účely realizácie projektu montáže systémov energie z obnoviteľných zdrojov (systémov obnoviteľnej energie - "SOE") na území štyroch samosprávnych územných celkov.
Tento projekt je súčasťou regionálneho operačného programu príslušného vojvodstva na stanovené obdobie a jeho cieľom je prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo. Združenie obcí ako koordinátor projektu uzavrel s týmto vojvodstvom v mene dotknutých samosprávnych územných celkov zmluvu o financovaní projektu. Podľa tejto zmluvy vojvodstvo poskytuje koordinátorovi projektu dotácie pokrývajúce iba časť dotovateľných nákladov a tento svojim partnerom následne prevedie podiel, ktorý im prináleží. Obec O. má nárok na finančné prostriedky vo výške 75 % celkových dotovateľných nákladov.
Každý samosprávny územný celok samostatne uskutočňuje platby pre podnikateľský subjekt vybratý na základe verejného obstarávania, pričom tento podnik vystavuje faktúry vzťahujúce sa na zákazku prislúchajúcu každému z týchto zmluvných územných celkov. Každý zmluvný územný celok sa môže voľne rozhodnúť, akým spôsobom bude financovať zvyšnú časť svojich nákladov. Obec O. sa rozhodla vybrať od vlastníkov nehnuteľností, ktorí by na základe svojej žiadosti využívali SOE, príspevok vo výške 25 % dotovateľných nákladov, ktorý však nesmie presiahnuť maximálnu hodnotu dohodnutú v zmluve. Okrem toho sa v štandardnej zmluve medzi obcou O. a dotknutými vlastníkmi stanovuje, že všetky namontované SOE zostávajú majetkom tejto obce počas doby trvania projektu, to znamená, počas obdobia piatich rokov odo dňa prijatia poslednej platby, ktorou jej bude vyplatený podiel na dotáciách poskytnutých príslušným vojvodstvom. Po uplynutí tohto obdobia sa SOE stáva majetkom vlastníka nehnuteľnosti.
V tomto kontexte obec O. požiadala poľskú daňovú správu o záväzné stanovisko s cieľom zistiť, či príspevok, ktorý zaplatili dotknutí vlastníci a dotácia, ktorú obec prijala od príslušného vojvodstva, sú mimo režimu DPH.
Podľa vydaného záväzného stanoviska sa má obec O. v rámci dotknutých transakcií považovať za zdaniteľnú osobu na účely DPH. Obec O. toto záväzné stanovisko napadla žalobou na príslušnom správnom súde, ktorý túto žalobu zamietol a rozhodol, že obec vykonáva ekonomickú činnosť a v rámci dotknutých transakcií nevystupuje ako orgán verejnej moci. Obec O. podala proti tomuto rozsudku kasačný opravný prostriedok na najvyšší správny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania.
Predmet sporu

Predmetom sporu bola otázka, či skutočnosť, že obec prostredníctvom podnikateľského subjektu dodáva a montuje SOE v prospech svojich obyvateľov, ktorí o to prejav

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Vysporiadanie finančných vzťahov obce k svojim rozpočtovým organizáciám N

Publikované:

Akým spôsobom sa vysporiadajú vzťahy obce voči svojej rozpočtovej organizácii – škole, z ktorých finančných výkazov sa bude vychádzať pri zostavení záverečného účtu?

Hlavný kontrolór ako zamestnanec príspevkovej organizácie obce N

Publikované:

Môže byť zamestnanec príspevkovej organizácie, ktorú zriadila obec, hlavným kontrolórom tej istej obce?

Viacročný rozpočet N

Publikované:

Rozpočet je definovaný ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce a VÚC, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia obce a VÚC a potrieb ich obyvateľov. Z uvedeného titulu a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec a VÚC zostavujú rozpočet ako viacročný rozpočet.

Zvýšenie sumy životného minima a dopad na mzdové veličiny N

Publikované:

Od 1. 7. 2023 sa zmenila výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené viaceré mzdové veličiny. Suma životného minima má priamy dopad aj na dávky v hmotnej núdzi, vybrané peňažné príspevky a štátne sociálne dávky, napr. rodičovský príspevok. Od sumy životného minima sú závislé aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy dopad na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.

Materská, otcovská a rodičovská dovolenka z hľadiska zdravotného a sociálneho poistenia N

Publikované:

V súvislosti s nástupom a ukončením čerpania materskej, či otcovskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, spojených s poskytovaním hmotného zabezpečenia počas tohto obdobia, má zamestnávateľ voči príslušnej zdravotnej poisťovni zamestnanca a Sociálnej poisťovni oznamovacie povinnosti, ktoré mu ukladajú príslušné zákony. Ide o zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z.z.) v z. n. p. (ďalej len (zákon o zdravotnom poistení“) a zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).