Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri stínaní stromov a krátení kmeňov

Publikované: Autor/i: Ing. Jozef Mikula, PhD.

Absolútnu bezpečnosť pracovníkov pri vykonávaní prác v lese a na pracoviskách obdobného charakteru síce docieliť nemožno, lebo okrem značných rizík, vyplývajúcich z vykonávania týchto prác, ovplyvňujú bezpečnosť práce výrazne tiež premenlivé podmienky daného pracoviska vrátane podmienok klimatických. Rešpektovaním zásad bezpečnej práce a používaním náradia, technických zariadení a strojov zodpovedajúcich požiadavkám bezpečnostných predpisov, možno však výrazne obmedziť riziká vzniku pracovných úrazov. Drevo je vzácna a potrebná surovina, dokáže však aj zabíjať.

Jeho ťažba a spracovanie nie sú jednoduché práce. Potvrdzujú to slovenské aj celosvetové štatistiky. Ťažké zranenia majú na svedomí najčastejšie zlá manipulácia s nebezpečnou technikou, únava pracovníkov, ale nezriedka tiež nesprávna organizácia práce pri stínaní stromov a ich krátení. Následky rizikového zamestnania sú niekedy hrozivé. Pomliaždeniny, odseknutie rúk či dokonca smrť. Každý, kto pracuje v lese, si musí uvedomiť, že takáto práca nie je len náročná pracovná činnosť, ale aj činnosť vysoko riziková. Či už pracujete v lese s použitím lesných strojov a zariadení, rôznych technológií a postupov, alebo mimo lesného priestoru, stále musíte mať na pamäti dodržiavanie bezpečnostných opatrení a myslieť na prevenciu, aby ste predišli poškodeniu zdravia. Práce pri stínaní stromov v rôznych porastoch a za rôznych klimatických podmienok patria z hľadiska možného ohrozenia pracovníkov medzi najrizikovejšie činnosti. Treba si uvedomiť, že dôkladná odborná príprava, primeraná fyzická dispozícia a psychická pohoda, dokážu eliminovať riziko na prijateľnú mieru. Je dôležité udržiavať neprerušenú pozornosť a koncentráciu na prácu, pretože je to popri technickom stave pracovných prostriedkov a technologickom postupe najdôležitejší faktor bezpečnosti práce.

Stínanie stojacich stromov, likvidovanie polovývratov, vývratov a polomov stromov a následne ich krátenie na kmene, predstavuje jednu z najrizikovejších činností, pri ktorej každoročne dochádza k značnému počtu pracovných úrazov. Preto je nevyhnutné práve pri tejto činnosti venovať náležitú pozornosť školeniu pracovníkov, poukázať na rôzne nebezpečenstvá a na základe vyhodnotenia rizík prijať potrebné opatrenia. Pri stanovení pracovných postupov treba zohľadniť druh dreviny, starobu a zdravotný stav stínaných stromov, tvar koruny, podmienky pracoviska (predovšetkým stav terénu), poveternostnú situáciu a taktiež určiť smer výrubu. Bezpečnosť pri stínaní stromov a následnom krátení kmeňov, pri používaní lesníckych strojov a zariadení, je definovaná ako stav technických za

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Nároky zamestnanca z neplatne skončeného pracovného pomeru (1. časť) N

Publikované:

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom je bežnou súčasťou pracovného procesu u každého zamestnávateľa. Pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom môže byť ukončený dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo aj skončením v skúšobnej dobe. Rozlišujeme medzi skončením pracovného pomeru zo strany zamestnanca a skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka (2. časť) N

Publikované:

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka patria medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca. Ide o ospravedlnené pracovné voľno, v rámci ktorého nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ale hmotné zabezpečenie poskytované v zmysle osobitných predpisov, ktorými sú zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) alebo zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v z. n. p. (ďalej len „zákon o rodičovskom príspevku“).

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 170/2023 Z. z. v čiastke 62

Transakcie vykonávané obcou a predmet dane z pridanej hodnoty (2. časť) N

Publikované:

Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci, sa nepovažujú za zdaniteľné osoby, keď konajú v rozsahu svojej hlavnej činnosti, a to ani v prípade, ak prijímajú v súvislosti s touto činnosťou platby, s výnimkou, ak táto činnosť výrazne narušuje alebo môže výrazne narušiť hospodársku súťaž, alebo ak vykonávajú činnosti uvedené v prílohe č. 8 zákona o DPH a tieto činnosti nevykonávajú v zanedbateľnom rozsahu.

Nárok na odchodné pri výsluhovom dôchodku N

Publikované:

Má zamestnanec nárok na odchodné aj v prípade, že už od 1. 1. 2019 poberá výsluhový dôchodok, teda už dostal odchodné od Zväzu vojenskej a justičnej stráže, avšak od roku 2019 pracuje u nás na TPP a v októbri mu vznikne nárok na riadny dôchodok, do ktorého chce následne aj odísť.