Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri stínaní stromov a krátení kmeňov

Publikované: Autor/i: Ing. Jozef Mikula, PhD.

Absolútnu bezpečnosť pracovníkov pri vykonávaní prác v lese a na pracoviskách obdobného charakteru síce docieliť nemožno, lebo okrem značných rizík, vyplývajúcich z vykonávania týchto prác, ovplyvňujú bezpečnosť práce výrazne tiež premenlivé podmienky daného pracoviska vrátane podmienok klimatických. Rešpektovaním zásad bezpečnej práce a používaním náradia, technických zariadení a strojov zodpovedajúcich požiadavkám bezpečnostných predpisov, možno však výrazne obmedziť riziká vzniku pracovných úrazov. Drevo je vzácna a potrebná surovina, dokáže však aj zabíjať.

Jeho ťažba a spracovanie nie sú jednoduché práce. Potvrdzujú to slovenské aj celosvetové štatistiky. Ťažké zranenia majú na svedomí najčastejšie zlá manipulácia s nebezpečnou technikou, únava pracovníkov, ale nezriedka tiež nesprávna organizácia práce pri stínaní stromov a ich krátení. Následky rizikového zamestnania sú niekedy hrozivé. Pomliaždeniny, odseknutie rúk či dokonca smrť. Každý, kto pracuje v lese, si musí uvedomiť, že takáto práca nie je len náročná pracovná činnosť, ale aj činnosť vysoko riziková. Či už pracujete v lese s použitím lesných strojov a zariadení, rôznych technológií a postupov, alebo mimo lesného priestoru, stále musíte mať na pamäti dodržiavanie bezpečnostných opatrení a myslieť na prevenciu, aby ste predišli poškodeniu zdravia. Práce pri stínaní stromov v rôznych porastoch a za rôznych klimatických podmienok patria z hľadiska možného ohrozenia pracovníkov medzi najrizikovejšie činnosti. Treba si uvedomiť, že dôkladná odborná príprava, primeraná fyzická dispozícia a psychická pohoda, dokážu eliminovať riziko na prijateľnú mieru. Je dôležité udržiavať neprerušenú pozornosť a koncentráciu na prácu, pretože je to popri technickom stave pracovných prostriedkov a technologickom postupe najdôležitejší faktor bezpečnosti práce.

Stínanie stojacich stromov, likvidovanie polovývratov, vývratov a polomov stromov a následne ich krátenie na kmene, predstavuje jednu z najrizikovejších činností, pri ktorej každoročne dochádza k značnému počtu pracovných úrazov. Preto je nevyhnutné práve pri tejto činnosti venovať náležitú pozornosť školeniu pracovníkov, poukázať na rôzne nebezpečenstvá a na základe vyhodnotenia rizík prijať potrebné opatrenia. Pri stanovení pracovných postupov treba zohľadniť druh dreviny, starobu a zdravotný stav stínaných stromov, tvar koruny, podmienky pracoviska (predovšetkým stav terénu), poveternostnú situáciu a taktiež určiť smer výrubu. Bezpečnosť pri stínaní stromov a následnom krátení kmeňov, pri používaní lesníckych strojov a zariadení, je definovaná ako stav technických za

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Schvaľovanie rozpisu rozpočtu obce N

Publikované:

Má byť rozpis rozpočtu schvaľovaný uznesením zastupiteľstva?

Štatutár spoločného obecného úradu N

Publikované:

Starostovia obcí, ktorí sú zmluvnými stranami zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, si za štatutára spoločného obecného úradu zvolili starostu obce, ktorá nebola sídlom spoločného obecného úradu. Niektorí starostovia obcí považovali uvedené za nezákonné a požadovali, aby bol štatutárom starosta obce, v ktorej spoločný obecný úrad sídli. Bol ustanovený uvedený štatutár v súlade s platným právom?

Rozsah schvaľovania zmien rozpočtu starostom obce N

Publikované:

Ako stanoviť rozsah schvaľovania zmien rozpočtu pre starostu?

Obsahovo nekompletné odvolanie účastníka správneho konania N

Publikované:

Zamestnancovi obce bolo doručené odvolanie účastníka správneho konania proti rozhodnutiu vydanému obcou. V podanom odvolaní však účastník správneho konania neuviedol presné označenie rozhodnutia obce, ktoré odvolaním napáda, a taktiež, akým spôsobom má odvolacia inštancia rozhodnúť. Preto zamestnanec obce uvedené odvolanie považoval za obsahovo nekompletné, právne nesúladné a ďalej sa ním nezaoberal, teda nevykonal následné procesné úkony v správnom procese. Konal zamestnanec obce v súlade s platným právom?

Spôsob vykonania rozpisu rozpočtu N

Publikované:

Kto vykonáva v obci rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie?