Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Význam energetickej transformácie

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Udržateľný ekonomický rast prostredníctvom efektívneho využívania energetických zdrojov s minimálnymi emisiami je uznávanou globálnou výzvou pre rozvinuté a rozvíjajúce sa ekonomiky. Pri riešení environmentálnych problémov s trvalo udržateľným hospodárskym rastom OSN úzko spolupracuje so svojimi členskými štátmi a zainteresovanými stranami. Štúdie ukazujú, že obnoviteľná energia zvyšuje ekonomický rast a znižuje emisie uhlíka. Štatistiky však ukazujú, že obnoviteľná energia má len 13,47% na celkovej spotrebe energie. Svet stále využíva viac ako 87,5% fosílnych palív, čo prispieva k vyšším emisiám. Najúčinnejšími spôsobmi riešenia tejto situácie sú zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov na úroveň globálnej spotreby energie a zdokonalenie procesov premeny energie prostredníctvom technologického pokroku, čo vedie k väčšej výrobe energie a minimalizácii vplyvu na životné prostredie.
Súčasné zistenia dokazujú, že energetická náročnosť, prístup a bezpečnosť majú pozitívny vplyv na hospodársky rast a negatívne pôsobia na životné prostredie. Tieto empirické dôkazy naznačujú, že ekonomiky by mali súčasne dosahovať ekonomické a environmentálne ciele oddelením spotreby energie od ekonomického rastu, čo možno dosiahnuť zlepšením energetickej efektívnosti. Energiu vyžadujú všetky ekonomické subjekty - jednotlivci, vlády a podniky. Podstatné zlepšenie energetickej účinnosti možno dosiahnuť implementáciou nových obchodných modelov a trhových mechanizmov. Ukázalo sa, že environmentálne technológie sú preferovanejšie ako konvenčné prístupy, pretože spotreba energie, výrobné náklady a efektívnosť sú pre environmentálne prístupy spoľahlivejšie. [1] V tejto súvislosti sa zmieňujú aj Wu a kol. [2], ktorí zdôrazňujú teóriu externalít ako vedúcu teóriu v štúdií zelených financií. Obmedzením financovania nízkoenergetických a vysoko znečisťujúcich podnikov a podporou technických inovácií v znečisťujúcich odvetviach pomáha zelené financovanie eliminovať negatívne externality čistých technológií a znižovať emisie znečisťujúcich látok. Na jednej strane zelené financovanie zohľadňuje negatívne externality životného prostredia v nákladových položkách, rieši problém financovania podnikov s významnými environmentálnymi prínosmi, znižuje prah a riziko technologických inovácií a podporuje zelenú transformáciu znečisťujúcich podnikov. Na druhej strane, v porovnaní s tradičnými financiami, zelené financie zvyšovaním úrokových sadzieb a posilnením dohľadu obmedzujú prísun financií do priemyselných odvetví s vysokým znečistením a vysokou spotrebou energie, zvyšujú ich výrobné náklady, nútia priemyselné odvetvia k transformácii a modernizácii, a tým podporujú znižovanie znečisťovania.
Opatrenia k podpore energetickej efektívnosti
Environmentálne a energetické problémy spolu úzko súvisia, pretože je takmer nemožné, aby sa energia vyrábala, prepravovala alebo spotrebovala bez toho, aby spôsobovala významné škody na životnom prostredí. [3] V mestských oblastiach je spaľovanie fosílnych palív hlavnou príčinou znečistenia ovzdušia, čo výrazne prispieva ku globálnemu otepľovaniu.
Energetická efektívnosť znamená použitie menšieho množstva energie na výrobu rovnakého množstva tovarov a služieb. Zvýšením investícií do energetickej efektívnosti možno získať množstvo výhod. Opatrenia energetickej efektívnosti môžu napríklad
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.