Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Územný plán mesta a vzťah k zmene súhlasu na nakladanie s odpadmi

Dátum: Rubrika: Zo súdnej praxe

Predmetom tohto článku je rozsudok správneho súdu, ktorý riešil možnosť zmeniť povolenie na nakladenie s odpadmi pre existujúcu prevádzku v prípade, keď podľa názoru mesta jeho územný plán zmenenú činnosť už neumožňoval. Vzhľadom na protichodné znenie častí územného plánu nie je záver jednoznačný.
Priebeh administratívneho konania
Administratívne konanie začalo na základe žiadosti spoločnosti P. o
zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov.
Predmetom žiadosti bolo doplnenie nových katalógových čísel odpadov kategórie "O" - 18 01 01, 18 01 04, 18 02 01 a 18 02 03 a navýšenie celkového povoleného množstva zneškodňovaných odpadov o 900 t/rok.
Spolu so žiadosťou o zmenu súhlasu spoločnosť P. doložila aj rozhodnutie Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorým bol spoločnosti P. daný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov katalógových čísel odpadov kategórie "N" - 18 01 03 v množstve 940 t/rok a 18 02 02 v množstve 40 t/rok s tým, že súhlas bol udelený do 31. decembra 2020, rozhodnutie Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorým bola výroková časť rozhodnutia z 10. mája 2017 doplnená o nové technologické zariadenie prevádzky.
V odôvodnení tohto rozhodnutia je uvedené, že doplnením technologického zariadenia prevádzky sa nemení súčasná povolená kapacita zariadenia, len sa zvýši efektivita zariadenia - zneškodnenie rovnakého množstva odpadov za kratší čas. Predložené bolo aj rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR zo zisťovacieho konania, na základe ktorého navrhovaná činnosť "Doplnenie novej sterilizačnej jednotky za účelom zvýšenia efektivity úpravy nebezpečných odpadov", sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon EIA").
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len "prvostupňový správny orgán") začal
konanie vo veci zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
skupiny 18 "Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu" - doplnenie katalógových čísel odpadu kategórie "O" a
navýšenie celkového povoleného množstva odpadov o 900 ton/rok.
V konaní
mesto Nové Zámky
doručilo
stanovisko,
v ktorom vyjadrilo
nesúhlas
s vydaním rozhodnutia o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov z dôvodu, že uvažovaná
činnosť je v rozpore s územným plánom mesta
Nové Zámky.
Mesto uviedlo, že pozemok priamo dotknutý uvedeným zámerom sa nachádza v súvisle zastavanom území - v intraviláne, a je súčasťou plôch, pre ktoré záväzná časť územného plánu mesta Nové Zámky ustanovuje funkčné využitie
Územie občianskej vybavenosti
.
Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obsiahnuté v záväznej časti územného plánu mesta Nové Zámky sú:
"Funkčná plocha prevažne tvorená plochami zariadení občianskej vybavenosti areálového typu školských, sociálnych, zdravotníckych zariadení, kultúrnych, správnych a cirkevných zariadení, nákupných centier, supermarketov a hypermarketov a ďalších zariadení verejnoprospešných a nevyhnutných činností ostatných druhov občianskej vybavenosti vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej škály potrieb obyvateľov i návštevníkov mesta."
Podľa vyjadrenia mesta navrhovaný zámer v predloženom rozsahu činnosti nie je v súlade so zásadami a cieľmi územného plánovania stanovenými v záväznej časti platného územného plánu, resp. v súlade s verejnými záujmami a záujmami mesta v tejto lokalite.
Záväzná časť územného plánu mesta Nové Zámky v rámci kapitoly Zásady priestorového usporiadania, podkapitoly Zásady urbanisticko-kompozičné rieši územie mesta aj samostatne, a to podľa charakteristických priestorových celkov - urbanistických obvodov (UO), členených na urbanistické bloky (UB), pričom pozemky dotknuté navrhovanou činnosťou sú súčasťou UO 20 - Nová nemocnica, konkrétne UB 20-03. Z hľadiska všeobecných záväzných regulatívov stanovených pre plochy občianskej vybavenosti možno
uvažovanú činnosť definovať ako nakladanie s odpadom,
resp. zariadenia odpadového hospodárstva, t.j. funkciu, ktorá je neprípustná (zakázaná).
Pri posudzovaní zámeru z hľadiska jeho súladu s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesto uviedlo, že
možnosť nakladania s odpadom
na dotknutej funkčnej ploche je síce podľa Špecifických požiadaviek pre UB 20-03
ponechaná,
avšak táto prípustnosť vychádza zo skutočnosti, že takáto činnosť bola v rámci areálu nemocnice
vykonávaná v minulosti,
a to v súvislosti s potrebami nemocnice, ktorá sa v tejto lokalite nachádza. Nakladanie s odpadom v tejto lokalite ako funkčnej ploche občianskej vybavenosti teda priamo súvisí s činnosťou nemocnice. Keďže predmetná lokalita je dominantne určená ako plocha občianskej vybavenosti, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že lokalita sa nachádza v rámci obytného prostredia,
nakladanie s odpadom dovážaným z iných lokalít nie je podľa mesta prípustné.
Rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu
Prvostupňový správny orgán dospel k záveru, že boli
splnené zák
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.