Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Úvod k systému environmentálneho manažérstva

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Environmentálne manažérske systémy ako súčasť manažérskych systémov kladú dôraz na dosahovanie pozitívnych environmentálnych vplyvov v podnikoch. Je na zodpovednosti každého podniku na organizácie, aký prístup zvolí v tejto oblasti a práve v úvode tejto problematiky vysvetľujeme základné pojmy a normy z tejto oblasti, ako aj rozdiel medzi EMS - Environmentálny manažérsky systém a EMAS - Eco-Management and Audit Scheme - Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit.
Dôležitosť dosahovania rovnováhy medzi vzťahom k životnému prostrediu, správaním sa spoločnosti a hospodárskou situáciou sa považuje za podstatné pri uspokojovaní potrieb spoločnosti bez toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje potreby [1]. Udržateľný rozvoj sa ako cieľ dosahuje prostredníctvom uplatnenia environmentálneho, ekonomického, sociálneho a inštitucionálneho piliera.
Spoločenské očakávania udržateľného rozvoja, transparentnosť a osobná zodpovednosť sa rozvíjajú so stále prísnejšou legislatívou, rastúcimi tlakmi proti znečisťovaniu životného prostredia, neefektívnemu využívaniu zdrojov, nesprávnemu nakladaniu s odpadmi a klimatickou zmenou, znehodnocovaním ekosystémov a stratou biodiverzity. Toto vedie organizácie k tomu, že prijímajú systémový prístup k manažérstvu environmentu tým, že implementujú postupy zamerané na trvalú udržateľnosť.
S rastúcim záujmom o udržanie a zlepšenie kvality životného prostredia mnohé organizácie obracajú pozornosť na reálne aj potenciálne environmentálne vplyvy svojich činností. Záujem o dosiahnutie a preukázanie svojho pozitívneho environmentálneho správania prostredníctvom systémového riadenia vplyvov svojich činností, zahrňujúcich produkty a služby realizujú smerovaním svojej environmentálnej politiky a cieľov rozvoja.
Sprísňovanie legislatívy v oblasti environmentu, plnenie cieľov a priorít štátnej environmentálnej politiky, narastanie záujmu zainteresovaných strán o environmentálnu problematiku vrátane udržateľného rozvoja, ako aj zvýšenie konkurenčnej výkonnosti núti organizácie prehodnotiť svoj stav a zaviesť taký účinný a efektívny systém, ktorého realizáciou sa dosiahne splnenie týchto požiadaviek.
V skupine článkov zameraných na environmentálne manažérstvo chceme čitateľom na reálnych príkladoch z praxe organizácií rôzneho zamerania poukázať na možné nedostatky, ktorých sa osadenstvá firiem dopúšťajú vo vzťahu ku kvalite, životnému prostrediu, k bezpečnej práci a aj k partnerom.
Pri príkladoch sú uvedené odporúčania na to, aby sme sa chybám vedeli vyhnúť. V texte sa snažíme o zrozumiteľnosť, preto nepoužívame len kodifikované pojmy uvedené v normách, ale v texte sme použili aj tzv. "reč praxe".
Našou ambíciou je prezentované príklady a odporúčania popísať v kontexte poznatkov z manažérskych systémov a vyzdvihnúť tak ich význam.
Čo je systém manažérstva environmentu?
Systém manažérstva environmentu - norma STN EN ISO 14001:2016 [2] je časť systému manažérstva používaná na manažovanie environmentálnych aspektov a plnenie záväzných požiadaviek.
Umožňuje organizácii dosiahnuť a cieľavedome riadiť environmentálne správanie, ktoré si sama stanovuje.
EMS - Environmental Management System
teda spája prístupy k ochrane životného prostredia s celkovým riadením organizácie s cieľom dosiahnuť súlad medzi environmentálnymi a podnikateľskými cieľmi.
V nasledujúcom období sa očakáva stúpajúci záujem spotrebiteľov, verejnosti, podnikateľskej sféry a orgánov štátnej správy o plnenie požiadaviek ochrany a tvorby životného prostredia organizácií práve prostredníctvom preukázateľnosti systémového prístupu formou aplikácie štandardov, ktoré sa pre túto oblasť v medzinárodnom európskom aj slovenskom meradle vytvorili. Tento trend možno prirovnať k vývoju záujmu o systémy zabezpečovania kvality a manažérstva kvality, ktorých zavedenie a certifikácia sú jedny z najdôležitejších indikátorov preukazovania schopnosti splniť požiadavky zákazníka a ktoré spolu so systémami environmentálneho manažérstva už dnes tvoria subsystémy v integrovanom spôsobe riadenia.
Práve EMS je tým nástrojom, ktorým cez všetky produktívne sektory možno riešiť problémové otázky životného prostredia s cieľom zabezpečovať prijaté opatrenia v rámci udržateľného rozvoja. Výsledkom úspešného zavedenia a neustáleho zlepšovania EMS má byť pre organizáciu a pre spoločnosť zabezpečenie jej trvalého e
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.