Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Recyklovateľnosť obalov a recyklácia odpadov z obalov

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Zmeny v odpadovej legislatíve nenastávajú len vo zvyšujúcich sa cieľoch a počte opatrení na dosiahnutie týchto cieľov v oblasti odpadového či obehového hospodárstva, ale aj v úprave a precizovaní terminológie na ich dosiahnutie. To platí aj pre nahliadanie na recyklovateľnosť obalov, recykláciu a jej výpočet.
Surovinové zdroje sú základom hospodárstva krajín. Viažu sa na ne výrobné procesy, po ktorých nasleduje predaj, použitie (spotreba) až po nakladanie s odpadmi, keď sa kolobeh buď uzavrie, alebo môže pokračovať ďalej získaním energie alebo materiálu. Intenzita využívania surovinových zdrojov a materiálov sa rokmi zvyšuje a spôsobuje na jednej strane nedostatok prírodných zdrojov, na druhej strane hromadenie odpadov, ktoré by mohli byť využité ako zdroje. Jednou z činností materiálového zhodnocovania je recyklácia.
Pojem recyklácia v roku 1994 definovala smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov ako
"každé opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na pôvodné určenie alebo na iné účely"
. Zahŕňala aj organickú recykláciu (kompostovanie, biometanizácia) a vyňala energetické zhodnotenie a skládku, ktorá sa nepovažuje za formu organickej recyklácie [1]. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len "smernica o odpade") v roku 2008 bližšie popísala recykláciu ako každú činnosť zhodnocovania, ktorou sa odpadové materiály opätovne spracujú na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely vrátane spracovania organického materiálu. Vyňala energetické zhodnocovanie a do výnimiek doplnila opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania [2]. Od roku 2018 v rámci odpadového balíka sa pre obe tieto smernice uplatňuje jednotný pojem recyklácia, ktorý sa vymedzuje v čl. 3 konsolidovaného znenia smernice o odpade. Pojem recyklácia sa zachoval zo smernice o odpade a odpadový balík ju súčasne zadefinoval ako jednu z činností materiálového zhodnocovania [3]. Pre odpady z obalov je recyklácia odpadov zahrnutá v činnostiach R3, R4 a R5. Odpadový balík zároveň posunul myslenie ďalej, a to tak, že systémy nakladania s odpadom mali prispieť k obehovému hospodárstvu. Postupným zvyšovaním cieľov prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálneho odpadu by sa podľa preambuly smernice o obaloch a odpadoch z obalov mala zabezpečiť účinná príprava na opätovné použitie alebo recyklácia hospodársky významných odpadových materiálov a návrat hospodársky cenných materiálov z odpadu do európskeho hospodárstva. Zároveň by sa mala zabezpečiť vysoká úroveň ochrany zdravia ľudí a živo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.