Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Potravinový odpad

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Potravinový odpad patrí k najväčším pôvodcom neefektívnosti v agropotravinovom reťazci. Má za následok najmä negatívne vplyvy na životné prostredie a klímu. Tento problém sa týka aj EÚ. Preto bol zverejnený legislatívny návrh, ktorý ma stanoviť povinnosti pre členské štáty EÚ, aby prijali všetky dostupné opatrenia na predchádzanie vzniku potravinového odpadu. V článku si bližšie tento legislatívny návrh rozoberieme.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Text s významom pre EHP) (ďalej len "rámcová smernica o odpade") [1] v pôvodnej verzii obsahuje pojem "potravinový odpad" explicitne len na jednom mieste. V rámci vymedzenia pojmov sa za biologický odpad považuje aj potravinový a kuchynský odpad z domácností a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov. Z dnešného pohľadu v roku 2008 problematika odpadového hospodárstva reflektovala iné problémy ako potravinový odpad. Primerane k tomu sa v právnom systéme SR potravinový odpad v zákone č. 223/2001 Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [2] objavuje až od 1. januára 2013, teda ako výsledok transpozície rámcovej smernice o odpade.
Problematika potravinového odpadu bola z hľadiska EÚ akcentovaná v širšom meradle o 10 rokov neskôr v roku 2018, a to prostredníctvom smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade (Text s významom pre EHP) (ďalej len "revízia smernice o odpade") [3]. Preambula revízie smernice o odpade vysvetľuje dôvody potreby riešenia tejto problematiky. Prostredníctvom tejto revízie smernice o odpade bola zavedená definícia potravinového odpadu. Ďalej majú členské štáty povinnosť prijať opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu a okrem iných aj znižovať mieru vzniku potravinového odpadu. Rovnako sa má podporovať darovanie potravín. Tieto povinnosti boli transponované do nášho právneho systému prostredníctvom zákona č. 79/2015 Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [4] (ďalej len "zákon o odpadoch") s účinnosťou od 1. júla 2020.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.