Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zrušenie autorizácie na výkon organizácie zodpovednosti výrobcov

Dátum: Rubrika: Zo súdnej praxe

Ministerstvo životného prostredia SR rozhodnutím udeľuje podľa § 89 ods. 1 písm. b) zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“) na dobu určitú oprávnenie právnickej osobe na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly. Podmienky udelenia autorizácie tejto právnickej osobe sú taxatívnym výpočtom ustanovené v § 90 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch. Ak držiteľ tejto autorizácie prestane spĺňať niektorú z uvedených podmienok jej udelenia v § 90 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch a v lehote určenej ministerstvom nedôjde k náprave zo strany organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly (za predpokladu, že je nedostatok odstrániteľný), ministerstvo takejto organizácii autorizáciu rozhodnutím zruší podľa § 94 ods. 2 písm. c) zákona o odpadoch.

Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR z 29. januára 2020, sp. zn. 10 Sžk 2/2019, vec SLOVMAS, a.s.
Rozhodnutie správneho súdu
Rozsudkom č. k. 6 S 215/2017-241 z 13. septembra 2018 Krajský súd v Bratislave (ďalej len "krajský súd") podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v z. n. p. (ďalej len "SSP") zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. 8675/2017-9.2 (47/2017 - rozkl.) z 15. novembra 2017, ktorým bolo potvrdené prvostupňové rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR č. 7283/2017-1.8, 34452/2017 z 31. júla 2017, ktorým podľa § 94 ods. 2 písm. c) zákona o odpadoch zrušilo žalobcovi s účinnosťou od 1. januára 2018 autorizáciu na výkon organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá mu bola udelená rozhodnutím č. 4700/2016-3.3 z 19. mája 2016.
Žalovaný svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca nezabezpečil splnenie povinností podľa § 28 ods. 5 písm. f) zákona o odpadoch z dôvodu, že vo svojich zmluvných obciach nesplnil svoj zberový podiel, keďže zabezpečil, zber, prepravu, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, iba v množstve 57,41 ton vyzbieraných triedených zložiek komunálneho odpadu. Žalobca nemal v období od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016 zmluvný taký počet obcí, v ktorých vzhľadom na počet obyvateľov mal zaručiť splnenie zberového podielu v množstve 584,88 ton.
Správny orgán uviedol, že spôsob výpočtu trhového podielu žalobcu (1,22%) podľa § 52 ods. 24 zákona o odpadoch sa vypočítal ako podiel množstva uvedených obalov na trh jeho zmluvnými výrobcami v roku 2014 (5 658, 802 ton) a množstva obalov uvedených na trh v roku 2014 (463 613 ton). Následne správny orgán vypočítal zberový podiel žalobcu za druhý polrok roku 2016 podľa § 52 ods. 25 zákona o odpadoch ako súčin množstva odpadov z obalov z komunálneho odpadu a trhového podielu žalobcu (95 882 ton x 0,0122 = 1 169,76 ton/2 = 584,88 ton) s tým, že žalobca nedeklaroval, že nejaká časť obalov uvedených na trh jeho zmluvnými výrobcami nebude tvoriť súčasť komunálneho odpadu.
Správny orgán poukázal na ohlásenie žalobcu z 1. marca 2017 o zbere odpadov z obalov, v ktorom uviedol, že zabezpečil zber odpadov z obalov pochádzajúcich z domácností v množstve 1 052 ton za rok 2016, pričom množstvá vyzbieraných triedených zložiek komunálnych odpadov ohlásené zmluvnými obcami Štatistickému úradu SR za rok 2016 predstavovali 114,82 ton. Podľa predloženého zoznamu obcí žalobcom bol v zmluvnom vzťahu s obcami v roku 2016 s celkovým počtom 11 405 obyvateľov. Vychádzajúc z priemerného množstva vytriedeného komunálneho odpadu na obyvateľa vo výške 17,69 kg, vydeleného dvomi, keďže plnenie zberového podielu bolo len za druhý polrok 2016, teda vychádzajúc z priemerného množstva vyzbieraných odpadov za polrok (8,845 kg na obyvateľa), na vyzbieranie množstva odpadov 584,88 ton bolo potrebné mať taký počet zazmluvnených obcí, v ktorých bude 66 125 obyvateľov.
Krajský súd konštatoval, že prvostupňový správny orgán nepochybil, keď postupoval v súlade s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.