Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zmeny vyhlášok č. 373/2015 Z. z. a č. 371/2015 Z. z.

Dátum:

Novela vyhlášky č. 373/2015 Z.z. nadväzuje na zákon č. 372/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vyhláška upravuje najmä podrobnosti o minimálnej úrovni dotriedenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov na účely materiálového zhodnotenia, ďalej ustanovenia týkajúce sa sadzieb a ekonomicky oprávnených výdavkov tak, aby mohli byť uplatnené pre rok 2022. Súčasne sa zavádzajú podrobnosti k výkazom pre zasielanie údajov od zberových spoločností pre Ministerstvo životného prostredia SR a pre organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len "OZV") pre obaly v súvislosti so zavedením tzv. "transparentných výkazov".
Novela vyhlášky č. 371/2015 Z.z. rovnako nadväzuje na zákon č. 372/2021 Z.z. Predmetom vyhlášky sú podrobnosti, ktoré nadväzujú na zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch") a na zákon č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Novelou vyhlášky č. 371/2015 Z.z. sa najmä vypúšťajú podrobnosti v súhlasoch, ktoré boli vypustené zo zákona o odpadoch. Vyhláška ďalej upravuje vzorec pre výpočet štandardov zberu na rok 2022 v súvislosti so zavedením zálohovania jednorazových nápojových obalov z plastu a kovu. Taktiež sa upravuje vzorec pre výpočet cieľov zberu z dôvodu prechodu plnenia cieľov zberu z technického roka na kalendárny rok.
K novele vyhlášky č. 373/2015 Z.z. a najdôležitejším zmenám, ktoré prináša
Novela vyhlášky č. 373/2015 Z.z. zavádza nové znenie § 3, ktoré upravuje Správu o činnosti OZV. Ide o zmenu, ktorá súvisí so zmenou v § 28 ods. 9 a 10 zákona o odpadoch. Ustanovuje sa rozsah údajov, ktoré má OZV povinnosť uviesť v Správe o činnosti, pričom rozsah údajov ustanovený v doteraz platnom znení § 3 vyhlášky č. 373/2015 Z.z. sa rozširuje o nové údaje, ktoré sú ustanovené v prílohe č. 7 vyhlášky a rovnako sa ustanovuje aj nový rozsah zverejňovaných údajov zo Správy o činnosti pre OZV pre obaly, a to podľa prílohy č. 8 vyhlášky.
OZV je povinná podľa § 28 ods. 9 zákona o odpadoch doručiť Ministerstvu životného prostredia SR v ustanovenom rozsahu Správu o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok.
Správa o činnosti OZV obsahuje najmä:
a)
údaje o množstve vyhradeného prúdu odpadu, pre ktorý OZV zabezpečila zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie,
b)
identifikáciu osôb, ktorých prostredníctvom OZV zabezpečila činnosti uvedené v písmene a), vrátane osôb pôsobiacich mimo územia SR s konkrétnym uvedením druhu a množstva odpadu pri jednotlivej osobe, ktorá sa v správe vykoná prostredníctvom týchto údajov:
1.
obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania,
2.
osobné údaje fyzickej osoby - podnikateľa a osobné údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu právnickej osoby v rozsahu meno a priezvisko,
3.
identifikačné číslo organizácie (IČO) a európske daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo národné daňové číslo (IČ
4.
meno a priezvisko kontaktnej osoby, číslo telefónu, číslo faxu a e-mailová adresa,
5.
číslo a dátum vydania rozhodnutia, ktoré ich oprávňuje na výkon predmetnej činnosti nakladania s odpadom, a názov orgánu, ktorý ho vydal,
6.
informácie o postupe výberu osôb, ktorých prostredníctvom OZV zabezpečila činnosti uvedené v písmene a),
c)
informácie o spôsobe zabezpečenia zberu, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia vyhradeného prúdu odpadu sa v správe uvedú prostredníctvom:
1.
druhu a množstva odpadu v tonách, pre ktorý OZV uskutočnila určitý druh činnosti nakladania s odpadom v kalendárnom roku, za ktorý sa vypracúva správa, na základe zmluvného vzťahu s OZV,
2.
zoznamu zmluvných partnerov zabezpečujúcich zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie vyhradeného prúdu odpadu a uvedenia miest ich zariadení,
3.
zoznamu obcí, v ktorých je zabezpečené združené nakladanie s oddelene vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacou do vyhradeného prúdu odpadu. Ak ide o OZV pre obaly, údaje predkladá v rozsahu podľa prílohy č. 7 vyhlášky č. 373/2015 Z.z.,
4.
opisu spôsobu zberu, zoznamu miest zberu a údajov o rozsahu územného pokrytia SR na zabezpečenie zberu vyhradeného prúdu odpadu,
5.
uvedenia miesta prvého zhodnotenia alebo miesta zneškodnenia odpadu,
d)
informácie o splnení cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3 zákona o odpadocha o presahujúcom množstve v štruktúre:
1.
údaj o množstevnom a percentuálnom rozsahu splnenia záväzných limitov v kalendárnom roku, za ktorý sa správa vypracúva,
2.
množstevný a percentuálny rozsah nesplnenej časti cieľov a záväzných limitov, ak nie sú splnené,
3.
množstvo odpadu, pre ktorý je zabezpečené nakladanie s odpadom na základe účasti na nakladaní s odpadom podľa § 28 ods. 4 písm. q) zákona o odpadoch,
e)
informácie o množstve vyhradených výrobkov uvedených na trh výrobcami vyhradených výrobkov zastúpenými OZV v štruktúre:
1.
údaj o vyhradených výrobkoch, ktoré zastúpení výrobcovia uviedli na trh v kalendárnom roku, za ktorý sa vypracúva správa,
2.
súhrnný údaj o množstve vyhradeného výrobku, ktoré zastúpení výrobcovia uviedli na trh v kalendárnom roku, za ktorý sa vypracúva správa, ak ide o:
-
2.1 batérie a akumulátory v rozlíšení na jednotlivé typy podľa § 42 ods. 3 zákona o odpadoch - batérie a akumulátory sa členia na (i) prenosné, (ii) automobilové a (iii) priemyselné,
-
2.2 elektrozariadenia v rozlíšení na jednotlivé kategórie podľa prílohy č. 6 zákona o odpadoch,
-
2.3 obaly a neobalové výrobky v rozlíšení na materiál,
-
2.4 vozidlá v rozlíšení na kategórie podľa § 60 ods. 5 zákona o odpadoch - vozidlo kategórie M1 alebo N1, ako aj trojkolesové motorové vozidlo okrem motorových trojkoliek,
-
2.5 pneumatiky bez rozlíšenia,
3.
ak ide o vyhradený prúd o
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.