Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zmena vyhlášky č. 371/2015 Z.z.

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v z. n. p. (ďalej len "vyhláška č. 371/2015 Z.z.") predstavuje vykonávací predpis k zákonu č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch").

Táto vyhláška bola od svojho prijatia v roku 2015 novelizovaná 3-krát, a to naposledy vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 348/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Predmetná vyhláška obsahuje ustanovenia, ktoré nadobúdajú účinnosť v troch etapách:
-
dňom vyhlásenia, teda 5. decembra 2020,
-
dňom 1. januára 2021,
-
a dňom 1. januára 2023.
Zmeny účinné od 5. decembra 2020
Z vyhlášky č. 371/2015 Z.z. sa vypúšťa doterajší § 2 a § 3. Ide o vypustenie ustanovení, ktoré upravovali "charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva SR, kraja a obce a záväznú časť programu SR, kraja a obce".
V § 11 ods. 13 vyhlášky č. 371/2015 Z.z., ktorý upravuje, aký biologicky rozložiteľný komunálny odpad možno prevziať do malej kompostárne, sa doterajšie podmienky, že ide o odpad rastlinného pôvodu, ktorý pochádza z katastrálneho územia obce, v ktorom sa táto malá kompostáreň nachádza, mení na podmienku, že musí ísť o odpad rastlinného pôvodu, ktorý pochádza z katastrálneho územia obce, ktorá malú kompostáreň prevádzkuje. Reaguje sa tým na situáciu, že obec môže prevádzkovať malú kompostáreň aj na území inej obce.
Ustanovenie § 18 vyhlášky č. 371/2015 Z.z., ktoré upravuje územia s výskytom medveďa hnedého a zabezpečenie odpadu, sa dopĺňa odsekom 4, podľa ktorého, ak sa na zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého použije plastová zberná nádoba, jej zabezpečenie sa musí vykonať tak, že:
-
zberná nádoba na odpad sa umiestni do uzatvoreného priestoru, ktorý nie je voľne prístupný alebo
-
na zber odpadu sa použije uzamykateľná zberná nádoba.
V § 19 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. upravujúcom registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch, podľa ktorého ten, kto vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov ako svoj predmet podnikania, je povinný v lehote do 14 dní od začatia výkonu tejto činnosti sa zaregistrovať na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste svojho sídla alebo miesta podnikania, sa upravuje znenie odseku 1 tak, že žiadosť o registráciu podľa § 98 ods. 1 až 4 zákona o odpadoch sa podáva elektronicky prostredníctvom informačného systému v rozsahu údajov uvedených v novej prílohe č. 19a - Žiadosť o registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch. Žiadosť sa už nepodáva na tlačive.
V
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.