Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zasypávanie vyťažených priestorov iným než ťažobným odpadom, Vec C-147/15 - EDILIZIA MASTRODONATO

Dátum: Rubrika: Zo súdnej praxe

Článok 10 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES (ďalej len „smernica 2006/21“), sa má vykladať v tom zmysle, že v jeho dôsledku sa požiadavkám smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (ďalej len „smernica 1999/31“) nepodriaďuje činnosť vypĺňania lomu iným odpadom, ako je ťažobný, pokiaľ táto činnosť predstavuje zhodnocovanie tohto odpadu, čo musí overiť vnútroštátny súd.

Podľa rozsudku Súdneho dvora EÚ z 28. júla 2016, Edilizia Mastrodonato, C-147/15, EU:C:2016:606
 
Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu čl. 10 ods. 2 smernice 2006/21. Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Cittŕ Metropolitana di Bari (samosprávny celok Bari, Taliansko), predtým Provincia di Bari (provincia Bari, Taliansko), a spoločnosťou Edilizia Mastrodonato Srl, ktorý sa týkal režimu povolení, ktorým musí podliehať činnosť vypĺňania uzavretého lomu.
 
Spor vo veci samej
Dňa 16. marca 2010 predložila Edilizia Mastrodonato žiadosť o rozšírenie lomu, ku ktorej bol priložený najmä plán obnovy životného prostredia predpokladajúci vyplnenie už vyťažených oblastí iným odpadom, ako je ťažobný, v objeme 1 200 000 mł.
 
Povolenie na rozšírenie lomu vydal Servizio regionale Attivitŕ estrattive (Obvodný banský ťažobný úrad) 21. septembra 2011 pod podmienkou, že plánovaná obnova sa vykoná podľa projektu, ktorý bol zároveň schválený. Z vnútroštátneho rozhodnutia vyplýva, že vznikli rozpory medzi spoločnosťou Edilizia Mastrodonato a provinciou Bari, pokiaľ ide o postup, aký má Edilizia Mastrodonato využiť, aby mohla skutočne pristúpiť k vypĺňaniu už vyťažených oblastí.
 
Dňa 19. januára 2012 Edilizia Mastrodonato zaslala provincii Bari oznámenie o začatí činnosti podľa zjednodušeného konania uplatniteľného na činnosti zhodnocovania odpadu. Dňa 15. novembra 2012 riaditeľ služieb Polizia Provinciale - Protezione Civile e ambiente (útvar provinčnej polície - ochrana obyvateľstva a životného prostredia) provincie Bari rozhodol, že projekt vypĺňania podaný spoločnosťou Edilizia Mastrodonato nemôže podliehať takému zjednodušenému konaniu, pretože uvedený projekt predstavuje v skutočnosti projekt zneškodňovania špeciálneho inertného odpadu v objeme 1 200 000 mł jeho uložením na skládke, ktorý musí byť posúdený v bežnom povoľovacom konaní podľa čl. 10 ods. 3 legislatívneho dekrétu č. 117/2008, ktorým sa preberá čl. 10 ods. 2 smernice 2006/21.
 
Toto rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím Tribunale amministrativo regionale Puglia (Regionálny správny súd v Apúlii, Taliansko). Tento súd sa totiž domnieval, že plánovaný projekt vypĺňania sa môže uskutočniť v zjednodušenom konaní bez ohľadu na znenie čl. 10 ods. 3 legislatívneho dekrétu č. 117/2008. Podľa tohto súdu sa dané ustanovenie má totiž vykladať so zreteľom na vývoj v práve Únie v oblasti odpadu. Z čl. 3 bod 15 a z čl. 11smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len "smernica 2008/98") sa javí, že zásypové práce, a to aj iným odpadom, ako je ťažobný, nemusia predstavovať zneškodňovanie odpadu, ale môžu byť jeho zhodnocovaním, pri ktorom talianske právo pripúšťa použitie zjednodušeného konania.
 
V dôsledku odvolania podaného provinciou Bari proti rozhodnutiu Tribunale amministrativo regionale Puglia (Regionálny správny súd v Apúlii) má Consiglio di Stato (Štátna rada, Taliansko) podať výklad čl. 10 ods. 3 legislatívneho dekrétu č. 117/2008 a v dôsledku toho aj čl. 10 ods. 2 smernice 2006/21. Tento súd sa domnieva, že na rozdiel od Tribunale amministrativo regionale Puglia (Regionálny sprá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.