Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zásady správneho trestania pri porušení integrovaného povolenia

Dátum: Rubrika: Zo súdnej praxe

Oblasť správneho trestania za správne delikty (iné než priestupky) nemá v slovenských právnych predpisoch komplexnú právnu úpravu. Univerzálna úprava správneho konania nezakotvuje všetky potrebné nuansy regulácie postupu orgánov verejnej správy a pri vyvodzovaní administratívnoprávnej zodpovednosti [1]. Tým však nemôžu byť dotknuté práva účastníkov na spravodlivý súdny proces, preto je neexistencia týchto pravidiel v mnohom nahradená a dotváraná judikatúrou [2], pričom judikatúra sa mnohokrát opiera o základné princípy právneho štátu a európske právne predpisy.

Zásadami správneho trestania sa zaoberal aj Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len "Najvyšší súd"), a to vo svojom uznesení z 28. júna 2018, sp. zn. 7 Sžo 72/2016(ďalej len "Uznesenie"). Konkrétne sa zaoberal otázkou aplikácie zásad trestného konania v procese správneho trestania, a to v kontexte integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia a porušenia povinností vyplývajúcich z relevantného zákona. Predmetné Uznesenie bližšie rozoberieme v príspevku.
Okolnosti prípadu
Spoločnosti, ktorá prevádzkuje Dekontaminačné stredisko, bola rozhodnutím Inšpektorátu životného prostredia Košice uložená pokuta vo výške 13 500 eur za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (ďalej len "Zákon"), v znení účinnom do 31. decembra 2015, a to konkrétne v § 26 ods. 1 písm. a) a c) Zákona - porušenie povinností vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení.
Uložená pokuta bola následne znížená Ústredím Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len "SIŽP") na 12 800 eur. Spoločnosť (žalobca) sa následne žalobou domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia, ktorým došlo k zníženiu pokuty. Prvostupňový súd (Krajský súd) nevykonával ďalšie dokazovanie, keďže mal za to, že skutočnosti zistené pri kontrole boli dostatočné na zistenie materiálnej pravdy a námietky žalobcu považoval za nedôvodné. Žalobu zamietol. Spoločnosť (žalobca) voči rozhodnutiu Krajského súdu, ktorý konal ako prvostupňový súd, podala v zákonnej lehote odvolanie, o ktorom rozhodoval Najvyšší súd.
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania
Predmetom sporu bolo plnenie si povinností týkajúcich sa integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia, ktorá je v slovenskej legislatíve primárne upravená v Zákone.
Jednou z takých povinností je aj povinnosť prevádzkovateľa vykonávať svoju činnosť na základe a v súlade s udeleným integrovaným povolením. Integrované povolenie v sebe zahŕňa osobitné povolenia v oblasti ochrany ovzdušia, povrchových a podzemných vôd, odpadov, poľnohospodárskej pôdy, ochrany zdravia ľudí, geológie a ochrany prírody a krajiny.
Spoločnosť podľa Uznesenia mala porušiť integrované povolenia práve v oblasti nakladania s odpadmi, a to napríklad vykonávanie činnosti R10 - vermikompostovanie, ktorú nemala povolenú v integrovanom povolení; prevzatie a zhodnotenie odpadu s katalógovým číslom 19 08 12, na ktorý nemala oprávnenie podľa integrovaného povolenia a neprevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov v súlade s Prevádzkovým poriadkom zariadenia na biodegradáciu odpadov [3].
Predmetné Uznesenie sa síce týkalo integrovaného povoľovania, avšak rovnaká situácia môže nastať pri aplikácii rôznych zákonov upravujúcich oblasť správneho práva vrátane zákona o odpadoch.
Zmena legislatívy
Spoločnosti bola uložená pokuta, podľa § 37 ods. 3 Zákona, vo výške 12 800 eur. Dôvo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.