Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zákaz skládkovania odpadu, ktorý neprešiel úpravou

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Dňa 27. novembra 2019 bola v Národnej rade SR schválená rozsiahla novela zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon  o odpadoch“) obsahujúca mnoho zmien, ktoré nadobudnú účinnosť postupne odo dňa vyhlásenia novely zákona v Zbierke zákonov SR až do 1. januára 2023. Keďže ide o veľmi rozsiahlu novelu zákona o odpadoch, zameriame sa len na jednu jej časť, a to konkrétne na zákaz skládkovania odpadu, ktorý neprešiel úpravou.

Dňa 27. novembra 2019 bola v Národnej rade SR schválená rozsiahla novela zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch") obsahujúca mnoho zmien, ktoré nadobudnú účinnosť postupne odo dňa vyhlásenia novely zákona v Zbierke zákonov SR až do 1. januára 2023. Keďže ide o veľmi rozsiahlu novelu zákona o odpadoch, zameriame sa len na jednu jej časť, a to konkrétne na zákaz skládkovania odpadu, ktorý neprešiel úpravou.
Právna úprava zákazu skládkovania odpadu, ktorý neprešiel úpravou
Podľa novely zákona o odpadoch sa do § 13 písm. e) zákona o odpadoch pridáva bod 9, ktorý ustanovuje zákaz zneškodňovať skládkovaním odpad, ktorý neprešiel úpravou. Z tohto zákazu je vyňatý len inertný odpad, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možná a odpad, u ktorého by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného prostredia.
Zákaz zneškodňovať skládkovaním odpad, ktorý neprešiel úpravou, by mal nadobudnúť
účinnosť 1. januára 2021.
Súčasné znenie zákona o odpadoch už obsahuje zákaz skládkovania odpadov, ale v súvislosti s inými druhmi odpadu, a to konkrétne v súvislosti s nasledujúcimi druhmi odpadov:
1.
kvapalné odpady,
2.
odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
3.
odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8; spracovanie takéhoto odpadu a každá následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
4.
odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm,
5.
odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5,
6.
vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reš­tauračný odpad,
7.
vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
8.
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.