Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Výrobcov, dovozcov a distribútorov nepotravinových výrobkov čaká nové nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Na Slovensku sa problematika výrobkov rozdeľuje kompetenčne medzi Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré má vo svojej kompetencii ekodizajn výrobkov, inovácie a ochranu spotrebiteľa, a Ministerstvo životného prostredia SR vo vzťahu k odpadu z nich. Predpisy u oboch sa riadia definíciou výrobcu či uvedenia na trh (každé však v kontexte toho, čo sa očakáva). Možno polemizovať, či je to vhodné z pohľadu výrobcov, dovozcov, distribútorov a iných hospodárskych jednotiek smerom k rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorá sa vzťahuje na vyhradené výrobky – elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky a neobalové výrobky počas všetkých fáz ich životného cyklu a stále sa zvyšujúcemu trendu obehového hospodárstva. Každý rezort predsa háji svoje záujmy a nájsť harmóniu, nemusí byť vždy jednoduché. V súčasnosti je na stole návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 a zrušuje smernica Rady 87/357/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES (ďalej len „návrh NVBV“).

Cieľom návrhu NVBV je zlepšiť jednotný trh v EÚ a dosiahnuť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa v oblasti zdravia a bezpečnosti a tiež podporiť práva spotrebiteľa na informácie. Návrh NVBV má 11 kapitol a 47 článkov, pričom nahradí smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (ďalej len "SVBV"). Podľa preambuly návrhu NVBV je vzhľadom na vývoj v oblasti nových technológií a online predaja treba SVBV revidovať a aktualizovať pre zaistenie súladu s vývojom harmonizovaných právnych predpisov Únie, ako aj v oblasti normalizácie. Aktualizácia SVBV je potrebná aj z dôvodu, aby sa zabezpečilo lepšie fungovanie spätného prevzatia výrobkov. Návrh NVBV tak:
a)
aktualizuje a modernizuje všeobecný rámec bezpečnosti nepotravinových spotrebiteľských výrobkov,
b)
zachová úlohu záchrannej siete pre spotrebiteľov,
c)
prispôsobí ustanovenia tak, aby sa nimi riešili výzvy, ktoré predstavujú nové technológie a online predaj, a
d)
má zabezpečiť rovnaké podmienky pre podniky.
V neposlednom rade vytvára jasnejší rámec pre napodobneniny potravín, čím ruší aj smernicu Rady 87/357/EHS z 25. júna 1987 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia ako iné, než v skutočnosti sú, a ktoré preto ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov [1]. Návrh NVBV je v súlade s Novým programom pre spotrebiteľov - Posilnenie odolnosti spotrebiteľov v záujme udržateľnej obnovy z roku 2020 (ďalej len "program"). Program predstavuje víziu spotrebiteľskej politiky EÚ od roku 2020 do roku 2025, pričom jeho cieľom je riešiť bezprostredné potreby spotrebiteľov, ktorým čelia v dôsledku prebiehajúcej pandémie COVID-19, a zvýšiť ich odolnosť. Prioritnými oblasťami programu sú zelená transformácia, digitálna transformácia, nápravy a presadzovanie práv spotrebiteľa, špecifické potreby určitých skupín spotrebiteľov a medzinárodná spolupráca [2]. K predkladanému návrhu NVBV bolo možné v rámci návrhu riadneho predbežného stanoviska k návrhu NVBV vyjadriť svoje pripomienky do 18. januára 2022, a to prostredníctvom medzirezortného pripomienkového konania. Číslo legislatívneho procesu, pod ktorým možno vyhľadať sprievodnú dokumentáciu, je LPEU/2021/396 [3].
Aké výrobky návrh NVBV ovplyvní a na ktoré sa nevzťahuje
Podľa návrhu NVBV je výrobok každý predmet, ktorý je alebo nie je prepojený s inými predmetmi, dodávaný alebo sprístupňovaný, či už za protihodnotu, al
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.