Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Vykonávanie environmentálnych právnych predpisov v členských štátoch EÚ - preskúmanie zo strany Európskej komisie

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Dňa 8. septembra 2022 Európska komisia (ďalej len „Komisia“) zverejnila tretie preskúmanie vykonávania environmentálnych predpisov. V rámci preskúmania sa vyvodzujú závery a definujú spoločné trendy na úrovni EÚ na základe 27 správ o jednotlivých krajinách, v ktorých sa uvádza aktuálny stav vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. Preskúmanie obsahuje množstvo informácií o tom, ako vlády EÚ chránia kvalitu vzduchu, ktorý občania dýchajú, vody, ktorú pijú, a prírody, ktorú si užívajú. Okrem toho sa v ňom stanovujú prioritné opatrenia na zlepšenie situácie v každom členskom štáte.

Preskúmanie vykonávania environmentálnych predpisov je obsiahnuté v dokumente OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov 2022 Zvrat vývoja vďaka dodržiavaniu environmentálnych právnych predpisov (ďalej len "Oznámenie")
1)
. Oznámenie je tvorené samotnými zisteniami, popisom úspešných postupov a prílohou, v ktorej je uvedený zoznam opatrení, ktoré by mali jednotlivé členské štáty zrealizovať, aby zlepšili vykonávanie environmentálnych právnych predpisov. V Oznámení bol posúdený stav v nasledujúcich hlavných oblastiach environmentálnej politiky:
-
biodiverzita,
-
voda,
-
obehové hospodárstvo,
-
znečistenie ovzdušia,
-
klíma.
Pre pochopenie súvislostí a väzieb v texte popíšeme celkový stav v rámci EÚ pre všetky uvedené oblasti a ďalej sa zameriame špecificky na SR.
Celkový stav v hlavných oblastiach environmentálnej politiky v rámci EÚ
Biodiverzita
Oznámenie potvrdilo skutočnosť, že biodiverzita v EÚ naďalej klesá. Najhorší stav je indikovaný v celej EÚ pre poloprírodné trávne porasty, rašeliniská, močiare a mokrade. Lesy ako také zatiaľ v tejto skupine nie sú zahrnuté, no sú pod obrovským tlakom. Veľká väčšina členských štátov musí zintenzívniť úsilie o dokončenie svojich sústav Natura 2000. Biodiverzita je kľúčová pre stabilné životné prostredie.
Voda
Dosahovanie dobrého stavu vodných útvarov je pomalé a niektoré členské štáty meškajú s prijatím kľúčového nástroja, ktorým je plán manažmentu povodí. Podobne nevyhovujúca je aj situácia v príjmaní plánov manažmentu povodňového rizika. Obavy vyvoláva aj stav v niektorých členských štátoch pre oblasť pitnej vody. Odpadové vody nie sú pred vypúšťaním do životného prostredia riadne vyčistené v 19 členských štátoch, voči ktorým sa takisto prijímajú opatrenia Komisie na presadzovanie práva. Tento stav nastal aj napriek skutočnosti, že pre túto oblasť boli v minulosti a aj v súčasnosti sú dostupné finančné prostriedky EÚ.
Obehové hospodárstvo
Väčšina členských štátov má zavedené vnútroštátne stratégie a akčné plány obehového hospodárstva. V reá­lnej aplikácii sú však medzi mierami produktivity zdrojov a využívania obehových materiálov členských štátov značné rozdiely. Mierou produktivity sa meria, ako efektívne hospodárstvo využíva zdroje vo výrobe, zatiaľ čo mierou obehového využívania materiálov sa meria podiel materiálov, ktoré sa zhodnocujú a vracajú do hospodárstva. Členské štáty by už mali reálne aplikovať všetky princípy obehového hospodárstva, ale stále zostáva ako jednou z hlavných dôležitých výziev predchádzanie vzniku odpad a riadne nakladanie s ním. Reálne z 27 členských štátov musí ešte 17 z nich prijať opatrenia na zvýšenie miery obehového využívania materiálov. Súčasne 20 členských štátov ešte ani neprijalo národné a/alebo regionálne programy odpadového hospodárstva a programy predchádzania vzniku odpadu. V EÚ je stále veľkým problémom aj nadmerné alebo nevyhovujúce skládkovanie - proti 12 členským štátom sa v súčasnosti vedie konanie o nesplnení povinnosti.
Znečisťovanie ovzdušia
Aj napriek všetkým realizovaným opatreniam v tejto oblasti predstavuje znečisťovanie ovzdušia stále veľký zdravotný problém. Primárnym dôvodom je, že sa prekračujú limitné hodnoty pre tuhé častice a oxid dusičitý. Súlad možno dosiahn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.