Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Trendom posledných rokov je nielen sprísňovanie legislatívy EÚ v konkrétnych oblastiach (odpadové hospodárstvo, obehová ekonomika, financovanie a pod.), ale aj prepájanie týchto oblastí na základe záväzkov vyjadrených v koncepčných a strategických dokumentoch pre dosiahnutie globálnych cieľov a záväzkov. Vďaka napĺňaniu akčného plánu pre udržateľné financovanie a s ním súvisiaceho rozšírenia okruhu povinných subjektov pre podávanie správy o udržateľnosti sa v minulom roku asi najviac spomínali skratky CSRD, NFRD, ESG, EFRAG či ESRS. Ako sa v tom všetkom má nový účastník zorientovať?

Dňa 5. januára 2023 nadobudla účinnosť smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov (ďalej len "smernica CSRD"( [1]. Smernica CSRD prepája opatrenia pre dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody (napr. zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na túto zmenu) a akčného plánu o udržateľnom financovaní (napr. posilnenie transparentnosti a jednotnosti vykazovania) [1, 2, 3]. Investori by mali prostredníctvom týchto zmien lepšie porozumieť rizikám a ponúkaným príležitostiam v otázkach udržateľnosti ich investícií, ako aj vplyvu investícií na ľudí a životné prostredie [1]. Nastavuje nové pravidlá a požiadavky pre účastníkov a na informácie, ktoré musia spoločnosti vykazovať. Zároveň, ako prezrádza už aj samotný názov smernice, reviduje štyri existujúce právne predpisy, a to:
  • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES (zatiaľ bez aktualizovaného konsolidovaného znenia) (ďalej len „nariadenie o audite“) [4],
  • smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (konsolidované znenie účinné od 5. januára 2023) (ďalej len „smernica o transparentnosti“) [5],
  • smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (konsolidované znenie účinné od 5. januára 2023) (ďalej len „smernica o audite“) [6],
  • smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (ďalej len „smernica o účtovníctve“) [7].
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.