Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Výber aktuálne otvorených výziev programu Horizont Európa v oblasti odpadového hospodárstva

Dátum: Rubrika: Výzvy

Tento článok sumarizuje sedem vybraných výziev programu Horizont Európa, ktorých téma sa týka odpadov a do ktorých sa môžu zapojiť aj žiadatelia zo Slovenska. Prvé výzvy z uvedeného výberu majú termín uzávierky už v septembri a posledná z nich bude uzavretá v novembri. Ich alokácie sa pohybujú rádovo v miliónoch eur, ich výstupy sú zamerané na vyššie úrovne technologickej pripravenosti a v nasledujúcich kapitolách budú predstavené bližšie.

Výzva: Inovácie na zlepšenie pôdy z bio-odpadu
Originálny názov výzvy
Innovations for soil improvement from bio-waste
má identifikačný kód HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-10. Rozpočet, ktorý je na danú výzvu alokovaný, predstavuje 9 miliónov eur.
Termín uzávierky má stanovený na 27. september 2022 o 17:00 hod.
Z hľadiska členenia podľa druhu akcie, táto výzva patrí pod "Innovation actions", čo znamená, že treba dosiahnuť úroveň pripravenosti technológie TRL 6 (overený prototyp) a vyššiu.
Biologický odpad je potenciálnym cenným zdrojom na zlepšenie úrodnosti pôdy. Podpora výroby pomocných látok na zlepšenie pôdy a optimalizácia recyklácie biologického odpadu môže pomôcť maximalizovať zavádzanie obehových inovácií pre udržateľné pôdne produkty a služby v súlade s novým akčným plánom obehového hospodárstva a rámcovou smernicou o odpade. V dôsledku toho sa vytvoria nové obchodné príležitosti a zároveň sa zvýši dostupnosť pôdnych podporných látok odvodených z obehových výrobných systémov na trhu. Projekty by mali podporovať dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG), najmä SDG 11 "Trvalo udržateľné mestá a komunity".
Projekty podávané v tejto výzve by mali smerovať k nasledujúcim
výsledkom:
-
posilnené podnikateľské prostredie v oblasti obehovosti a regeneračných procesov a najmä zvýšený počet vysoko inovatívnych začínajúcich podnikov a priemyselných centier vyvíjajúcich a rozširujúcich pomocné látky na zlepšenie pôdy z biologického odpadu,
-
výrazné zníženie bioodpadu na skládkach,
-
vylepšené získavanie živín z biologického odpadu na výrobu pôdnych pomocných látok na zlepšenie pôdy,
-
zlepšené environmentálne, zdravotné a bezpečnostné vlastnosti pôdnych pomocných látok na zlepšenie pôdy z biologického odpadu a súvisiacich výrobných operácií vrátane zlepšených testovacích metód počas celého životného cyklu,
-
nové vylepšené a demonštrované produkty, hodnotové reťazce a služby dostupné pre pomocné látky na zlepšenie pôdy pochádzajúce z biologického odpadu. [1]
Výzva: Spolu-spracovanie zmiešaných tokov bio-odpadu
Originálny názov výzvy
Co-processing of mixed bio-based waste streams
má identifikačný kód HORIZON-JU-CBE-2022-IA-04. Spoločný rozpočet pre výzvy "Spoločného podniku pre Circular Bio-based Europe (CBE JU), pod ktorým je táto výzva spravovaná, predstavuje 120 miliónov eur.
Termín uzávierky má stanovený na 22. september 2022 o 17:00 hod.
V tomto prípade ide taktiež o akciu typu Innovation Actions (IA).
Tematický rozsah výzvy zahŕňa rôzne biologické odpady a vedľajšie toky z rôznych sektorov:
-
zvyškové toky z poľnohospodárstva a záhradníctva, lesníctva, záhradníctva a z pestovania, spracovania a rybolovu vodnej biomasy,
-
potravinový a krmivový odpad (z výroby/spracovania potravín a krmív),
-
bioodpad okrem potravinového odpadu z výrobných procesov, napríklad textil, drevo, celulóza a papier atď., vrátane spotrebiteľského odpadu,
-
splaškové a odpadové vody, použitý kuchynský olej,
-
stavebný a demolačný odpad, ktorý zahŕňa zložky na báze dreva, zvyšky a vedľajšie produkty z biologického priemyslu.
Tieto toky môžu obsahovať nečistoty, ako aj polyméry a minerálne zložky (tiež prirodzene sa vyskytujúce v bio surovinách).
Predpokladá sa, že ročná produkcia odpadu sa do roku 2050 zvýši o 70 %, pričom sa očakáva, že celosvetová spotreba materiálov ako biomasa, fosílne palivá, kovy a nerasty sa v nasledujúcich 40 rokoch zdvojnásobí. Medzitým sa zvyšuje tlak na surovinové a energetické zd
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.