Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Verejné obstarávanie na služby spracovania odpadu - VEC C-295/20 - SANRESA

Dátum: Rubrika: Zo súdnej praxe

V rámci postupu verejného obstarávania služieb nakladania s odpadom povinnosť hospodárskeho subjektu, ktorý chce prepraviť odpad z jedného členského štátu do iného štátu, mať najmä v súlade s článkom 2 bodom 35 a článkom 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (ďalej len „nariadenie č. 1013/2006“) súhlas príslušných orgánov štátov dotknutých touto prepravou, predstavuje podmienku plnenia tejto zákazky.

Článok 70 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (ďalej len „smernica 2014/24/EÚ“) v spojení s článkom 18 ods. 1 tejto smernice bráni tomu, aby bola ponuka uchádzača odmietnutá len z dôvodu, že v čase predloženia svojej ponuky nepredloží dôkaz, že spĺňa podmienku plnenia dotknutej zákazky.

Podľa rozsudku Súdneho dvora EÚ (deviata komora) z 8. júla 2021, Sanresa, C-315/20, EU:C:2021:556.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článkov 18, 42, 56, 58 a 70 smernice 2014/24/EÚ,
ako aj článku 2 bodu 35, článkov 3 až 7, 9 a 17 nariadenia č. 1013/2006. Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou "Sanresa" UAB a Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (oddelenie na ochranu životného prostredia pri Ministerstve životného prostredia, Litva) (ďalej len "verejný obstarávateľ") vo veci rozhodnutia tohto orgánu vylúčiť spoločnosť Sanresa z postupu verejného obstarávania.
Spor vo veci samej
Dňa 7. októbra 2018 verejný obstarávateľ uverejnil otvorené medzinárodné verejné obstarávanie na služby týkajúce sa nakladania s nebezpečným odpadom. S cieľom zabrániť vzniku environmentálnej katastrofy verejný obstarávateľ v bode 9 tohto verejného obstarávania uviedol, že je potrebné rýchlo zastaviť prevádzku jedného rizikového zariadenia, v ktorom sa skladuje nebezpečný odpad, a rýchlo ho spracovať. V bode 11 uvedeného obstarávania verejný obstarávateľ uviedol, že odpad sa skladuje na voľnom priestranstve, v rozpadajúcich sa kontajneroch postavených na zemi jeden na druhom a vystavených veľkej váhe. Okrem toho tieto odpady obsahujú nebezpečné chemikálie a sú dostupné neoprávneným osobám. Tieto okolnosti podľa verejného obstarávateľa odôvodňujú použitie skráteného konania a skrátenie lehoty na predloženie ponúk.
Bod 23 verejného obstarávania, o ktoré ide vo veci samej, stanovoval podmienky spôsobilosti, ktoré museli uchádzači spĺňať ku dňu stanovenému na predloženie ponúk. Verejný obstarávateľ uviedol, že iba uchádzač, ktorý sa umiestni na prvom mieste, bude povinný predložiť dokumenty potvrdzujúce jeho spôsobilosť, tak ako sú uvedené v tabuľke nachádzajúcej sa v uvedenom bode. Okrem toho v prípade, že by spôsobilosť uchádzača súvisiaca s právom vykonávať dotknutú činnosť nebola overená alebo nebola overená v plnom rozsahu, dodávateľ sa musí zaviazať voči verejnému obstarávateľovi, že zákazku budú vykonávať výlučne osoby s takýmto oprávnením.
Verejnému obstarávateľovi boli doručené štyri ponuky. Jednu z nich predložila Sanresa ako vedúca spoločnosť dočasného združenia litovských podnikov. V tejto ponuke boli uvedení dvaja subdodávatelia so sídlom v Dánsku a v Českej republike. Dňa 22. novembra 2018 verejný obstarávateľ požiadal spoločnosť Sanresa, aby mu v lehote piatich pracovných dní poskytla dodatočné informácie na účely objasnenia svojej ponuky, týkajúce sa najmä rozdelenia jednotlivých činností nakladania s odpadom medzi jej partnerov a subdodávateľov, ako aj toho, ktorý z jej subdodávateľov mal povolenie na medzinárodnú prepravu odpadu.
Dňa 7. decembra 2018 verejný obstarávateľ oznámil spoločnosti Sanresa, že medzinárodná preprava odpadu je podľa nariadenia č. 1013/2006 podmienená predchádzajúcim povolením orgánov štátov dotknutých touto prepravou, a na druhej strane, že žiadny z hospodárskych subjektov, ktoré uviedla, nie je držiteľom tohto povolenia. V dôsledku toho verejný obstarávateľ umožnil spoločnosti Sanresa napraviť tieto nedostatky do 17. decembra 2018, pričom jej poskytol možnosť doplniť svoju ponuku alebo predložiť nový zoznam subdodávateľov.
Dňa 26. februára 2019 sa však verejný obstarávateľ rozhodol ukončiť verejné obstarávanie z dôvodu, že znenie verejného obstarávania vo veci samej nebolo jasné, pričom 18. marca 2019 toto rozhodnutie prehodnotil. Nasledujúci deň písomne informoval spoločnosť Sanresa, že má lehotu 40 dní na získanie povolenia na medzinárodnú prepravu odpadu alebo zmenu subdodávateľov. Verejný obstarávateľ odmietol ponuku spoločnosti Sanresa 21. mája 2019 najmä z dôvodu, že táto spoločnosť vzhľadom na to, že nemala povolenie vykonávať medzinárodnú prepravu odpadu vyžadovanú nariadením č. 1013/2006, nepreukázala, že má právo vykonávať predmetnú činnosť.
Dňa 30. mája 2019 Sanresa podala proti odmietnutiu svojej ponuky sťažnosť, v ktorej tvrdila, že spĺňala podmienku spôsobilosti dodávateľov vyplývajúcu z podmienok verejného obstarávan
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.