Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Úprava odpadov pred skládkovaním - Informácia pre samosprávy

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Podľa § 6 ods. 5 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení neskorších predpisov na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať výstup z úpravy zmesového odpadu, ktorý spĺňa parameter biologickej stability podľa prílohy č. 3a tabuľky č. 1.

Toto ustanovenie prakticky znamená, že na skládku odpadov od 01. 01. 2024 nebude možné priamo uložiť zmesový komunálny odpad bez toho, aby neprešiel úpravou.

Samotný spôsob úpravy právny predpis neurčuje a stanovuje vyššie uvedené parametre, ktoré musí splniť odpad, ktorý sa následne po úprave uloží na skládke odpadov.

Zariadenia určené na spracovanie odpadov riešia už len následok, preto žiadne zariadenie nevyrieši všetky problémy s množstvom produkovaného odpadu. Prvým krokom musí byť vždy predchádzanie vzniku akýchkoľvek odpadov. Obyvatelia ako pôvodcovia komunálneho odpadu majú široké možnosti, ako predchádzať vzniku odpadu a tam kde to nie je možné, možnosti ako minimalizovať množstvo vzniknutého odpadu. Ak občan realizuje tieto kroky, ale aj napriek tomu odpad vznikne, je ďalej potrebné uskutočniť ďalší krok. A to je triedenie odpadu tak, aby v zmesovom komunálnom odpade - čiernej nádobe bol uložený len taký odpad, ktorý nie je možné vytriediť - zaradiť do jednotlivých triedených zložiek. Zavedením takéhoto kvalitného a efektívneho triedeného zberu, kompostovania a aj osvetou je možné znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu. Čoho následkom aj menej odpadu, ktorý bude potrebné upravovať.
Pri skládkovaní organického odpadu vzniká skládkový plyn, ktorého najvýznamnejšou zložkou je metán. Metán (CH4) je z hľadiska globálneho otepľovania 21x horší ako oxid uhličitý (CO2). Z každej tony zmesového odpadu vznikne 100 až 300 m3 skládkového plynu. Pred uložením zmesového odpadu na skládku odpadov je preto potrebná jeho stabilizácia. Na tento účel môže byť použitá mechanicko - biologická úprava odpadov (MBÚ).
MBÚ je zvyčajne určená k využitiu materiálov pre jeden alebo viac účelov a k stabilizácii organickej frakcie zvyškového odpadu. Praktické výhody zariadenia MBÚ sú:
-
zníženie obsahu organických látok v odpade, ktorý putuje na konečné zneškodnenie (skládka odpadov alebo spaľovanie);
-
využitie recyklovateľných materiálov (napr. kovy);
-
zmenšenie objemu odpadov. Ďalším účelom MBÚ je rozložiť materiál pre ďalšie spracovanie (napr. príprava tuhých alternatívnych palív z odpadov - TAP nazývaná v praxi aj "ľahká frakcia"). Cieľom biologickej digescie je znížiť hmotnosť a zaistiť inertnosť všetkých biologicky aktívnych organických materiálov (zvyčajne sa nazýva "stabilizovaný zvyšok").
Princíp činnosti
Zariadenia MBÚ významne znižujú vlhkosť extrakciou, redukciou, využitím a stabilizáciou organického obsahu v odpade. Toto spracovanie zahŕňa mechanické triedenie odpadu, biologické spracovanie (anaeróbne spracovanie - bez prístupu vzduchu alebo aeróbne spracovanie - za prístupu vzduchu) organickej frakcie a v prípade potreby ďalšie mechanické triedenie.
Biologické kroky tohto spracovania sú z veľkej časti identické s krokmi, ktoré sa používajú pre kompostovanie a anaeróbnu digesciu oddelene zbieraného biologicky rozložiteľného odpadu. MBÚ má však prísne požiadavky, čo sa týka mechanického spracovania a niektorýc
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.