Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Uplatnenie zásady legality v správnom trestaní

Dátum: Rubrika: Zo súdnej praxe

Pre naplnenie skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa § 37 ods. 1 písm. m) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o IPKZ“) je nevyhnutné, vychádzajúc z použitia spojky „a“ v skutkovej podstate tohto iného správaneho deliktu, preukázať kumulatívne porušenie povinností ustanovených v § 26 ods. 1 písm. a) aj písm. b) zákona o IPKZ, keďže páchateľa možno postihnúť len za porušenie povinností výslovne ustanovených zákonom (zásada legality) a akýkoľvek rozširujúci výklad skutkových podstát správnych deliktov, naviac v neprospech páchateľa, je neprípustný.

Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR z 26. apríla 2018, sp. zn. 8 Sžo 41/2016, vec GEOPOL PREŠOV, s.r.o..
Vymedzenie veci
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Prešove (ďalej len "krajský súd") podľa § 250j ods. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v z. n. p. (ďalej len ,,OSP") zrušil rozhodnutie žalovaného z 8. decembra 2014 v spojení s rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Banská Bystrica z 25. augusta 2014 (ďalej len "rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa"). Žalovaný ako príslušný orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. rozhodol o odvolaní žalobcu proti rozhodnutiu správneho orgánu prvého stupňa tak, že odvolanie zamietol a potvrdil rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa, ktorým tento uznal žalobcu vinným zo spáchania správneho deliktu podľa § 37 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ tým, že porušil § 26 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ vykonávať činnosť a udržiavať prevádzku "Dekontaminačné stredisko Tornaľa" (ďalej len "prevádzka") v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení v znení jeho zmien z 15. januára 2009, zo 17. mája 2010, z 25. októbra 2010 a z 12. augusta 2011 (ďalej len "integrované povolenie") a za čo mu správny orgán prvého stupňa podľa § 37 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ uložil pokutu vo výške 10 000 eur.
Z obsahu administratívneho spisu žalovaného krajský súd zistil, že správa z environmentálnej kontroly bola so žalobcom prerokovaná dňa 3. decembra 2013, kde bol žalobcovi stanovený termín na vyjadrenie sa k tejto správe do 9. decembra 2013. Žalobca sa k správe z enviromentálnej kontroly vyjadril písomným podaním zo dňa 6. decembra 2013, ktoré bolo doručené prvostupňovému správnemu orgánu dňa 10. decembra 2013. Rovnako v oznámení o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenie povinnosti dodržiavať podmienky integrovaného povolenia zo dňa 11. decembra 2013 dal prvostupňový správny orgán žalobcovi možnosť vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie spôsobu ich zisťovania, ako aj podať návrh na ich doplnenie v lehote najneskôr do 7 dní od doručenia tohto oznámenia. K oznámeniu o začatí správneho konania sa žalobca vyjadril písomným podaním zo dňa 20. decembra 2013. Z obsahu administratívneho spisu ďalej vyplýva, že prvostupňový správny orgán vo veci rozhodol už skorším rozhodnutím zo dňa 17. februá­ra 2014, ktorým žalobcovi uložil pokutu 10 000 eur podľa § 37 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ za porušenie § 26 ods. 1 písm. c) tohto zákona. Proti tomuto rozhodnutiu sa žalobca odvolal podaním zo dňa 27. februára 2014, na základe ktorého žalovaný rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu zrušil rozhodnutím zo dňa 6. júna 2014 a vrátil vec správnemu orgánu prvého stupňa na nové prejedanie. S vytknutými nedostatkami žalovaného v rozhodnutí zo dňa 6. júna 2014 sa prvostupňový správny orgán vysporiadal v odôvodnení rozhodnutia zo dňa 25. augusta 2014, kde opätovne žalobcovi uložil pokutu. Uviedol, že nebolo dôvodné, aby sa žalobca vyjadroval k podkladom pre rozhodnutie, ku ktorým sa už vyjadril v predchádzajúcom konaní. Z odôvodnenia rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu vyplýva, že s námietkami predloženými žalobcom v podaní zo dňa 6. decembra 2013 sa prvostupňový správny orgán vysporiadal a uviedol, ktoré námietky akceptoval a ktoré neakceptoval.
Krajský súd tiež uviedol, že žalobca v žalobe namietal, že uložiť pokutu podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.