Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účasť verejnosti v záležitostiach odpadového hospodárstva (2.)

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Príspevok o analýze účasti verejnosti v procesoch povoľovania skládok, ktorá vyplýva nielen z požiadaviek európskeho práva a dokumentov rady Európy, sa v rámci pokračovania zameria na slovenský právny poriadok.

Účasť verejnosti a povoľovanie skládok odpadov
Skládky odpadov v podmienkach SR definuje § 5 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch"). [11] Samotný režim povoľovania skládok odpadov upravuje zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o integrovanej prevencii"). Subjekt, ktorý však zvažuje vybudovanie a prevádzkovanie skládky, musí ešte pred absolvovaním povoľovacieho konania podstúpiť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP") a proces územného rozhodovania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. Vo všetkých uvedených postupoch zakotvuje právna úprava určitým spôsobom a v určitom rozsahu právne postavenie verejnosti.
Súčasná právna úprava zákona o integrovanej prevencii zakotvuje právne postavenie verejnosti vo forme účastníctva podľa § 9 ods. 1 písm. b), podľa ktorého:
"Účastníkom konania okrem účastníkov konania podľa všeobecného predpisu o správnom konaní41) je aj ... b) dotknutá verejnosť."
Toto vymedzenie je precíznejšie ako vymedzenie účastníctva v postupoch udeľovania súhlasov podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch, ktoré vymedzuje § 113 ods. 4 zákona o odpadoch. [12] Predovšetkým staršia judikatúra vzťahujúca sa ešte k zákonu č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "pôvodný zákon o odpadoch") riešila otázku výkladu § 74 ods. 4 cit. zákona, ktorý upravoval účastníctvo v postupoch udeľovania súhlasov. [13] Približne v rozmedzí troch mesiacov na prelome rokov 2005 a 2006 rozhodovali vo veci účastníctva podľa uvedeného ustanovenia dva senáty Ústavného súdu SR. Treba povedať, že uvedené rozhodnutia - hoc sú protichodné - stále možno argumentačne použiť aj na úpravu § 97 ods. 1 zákona o odpadoch, pretože dikcia uvedeného ustanovenia sa obsahovo príliš neodlišuje od dikcie § 74 ods. 4 pôvodného zákona o odpadoch. Podstatou uvedených rozhodnutí bola aplikácia podmienok účastníctva pri udeľovaní súhlasu podľa pôvodného zákona o odpadoch za súčasnej aplikácie zákonných podmienok pre vznik účastníctva podľa § 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p. (ďalej len "správny poriadok"). [14]. V oboch prípadoch sa sťažovatelia
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.