Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Súčasný stav vzniku a nakladania s odpadmi na Slovensku a v štátoch Európskej únie (2.)

Dátum: Rubrika: Trendy

Prvá časť príspevku poukazovala na množstvá vyprodukovaného odpadu v EÚ, na problematiku dovozu odpadu do SR a jeho vývoz do EÚ, ako aj na otázky ohľadom kritických surovín. Pokračovanie tohto príspevku venuje pozornosť predovšetkým nakladaniu s odpadom v podmienkach SR, ako aj otázke odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou moderného sveta.


2 Produkcia odpadu a nakladanie s odpadom v Slovenskej republike
V roku 2017 vzniklo v SR 2 136 787 ton komunálneho odpadu, čo predstavuje 393 kg komunálneho odpadu na obyvateľa. V porovnaní s krajinami EÚ je produkcia komunálneho odpadu na obyvateľa nízka a je pod priemernou úrovňou EÚ-27 (obr. 1).

Obrázok 1 Produkcia odpadov v krajinách EÚ v roku 2016 (Zdroj: Eurostat) [12]

V SR vzniklo v roku 2017 spolu 14 269 664,35 ton odpadov. [12] V porovnaní s rokom 2016 predstavuje medziročný nárast celkového vzniku odpadov v roku 2017 takmer 34 % (obr. 2). Tento nárast bol spôsobený predovšetkým zvýšenými aktivitami pri výstavbe a úprave cestnej a železničnej siete [12] [13].

Obrázok 2 Vývoj vzniku odpadov v SR (Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR) [13]

V produkcii odpadov podľa klasifikácie ekonomických činností je najväčším producentom odpadov priemyselná výroba (najmä ostatný odpad), ktorá sa na celkovej produkcii odpadov podieľa približne 32 %, čo predstavuje 3 908 314 ton odpadov, z toho 227 830 ton nebezpečných odpadov a 3 680 483 ton ostatných odpadov. [13] V porovnaní s rokom 2008 došlo k poklesu vyprodukovaných odpadov o 12,5 % a oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu o 13,4 % [13]. Za ňou nasleduje sekcia iné približne s 25 % podielom (obr. 3).

Obrázok 3 Vznik odpadov v SR v roku 2017 (Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR) [13]

Vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochv z. n. p. v časti programu odpadového hospodárstva je zadefinovaný nový pojem "prúd odpadu". [13] Prúd odpadu je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú ich ďalšie spoločné nakladanie v nasledujúcom členení:

1.  Použité batérie a akumulátory.

2.  Odpadové oleje.

3.  Odpadové pneumatiky.

4.  Elektroodpad.

5.  Staré vozidla.

6.  Použité polychlorované bifenyly.

7.  Biologicky rozložiteľný odpad.

8.  Stavebné odpady a odpady z demolácií.

9.  Odpady z obalov.

10. Komunálne odpady.

11. Iné prúdy odpadov, ak je to potrebné [14].

Prijatím vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z.z.o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z. n. p.sa ustanovuje povinnosť viesť evidenciu pri nakladaní s elektroodpadom, ako aj inými druhmi odpadov. Informačný systém SR
IS Odpady
sleduje vznik a nakladanie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.